Organisation

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Musikhögskolan med det övergripande ansvaret för verksamheten. Institutionsstyrelsen består av 12 ledamöter (åtta lärare inkluderande prefekt, en doktorand, två studerande, en T/A-personal) som utses genom val inom respektive kategori.

Två utbildningsnämnder är inrättade, utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och utbildningsnämnden för ämneslärarutbildning i musik. Utbildningsnämnderna ansvarar och beslutar i frågor om utbildningarnas innehåll, genomförande och utveckling.

Verksamheten vid Musikhögskolan leds av en prefekt och för perioden 2013-09-01–2014-12-31 är universitetslektor Ann-Charlotte Carlén vald till uppdraget. Det är prefekten som har det övergripande lednings- och personalansvaret vid Musikhögskolan.

Den administrativa organisationen för Musikhögskolan består av två Utbildningskanslier och Musikhögskolans gemensamma enheter Bibliotek, EkonomiPersonal/Schema, Information/Konserter, Service och Teknik/IT/Piano.

Utbildningskansliernas huvuduppgifter består av pedagogisk ledning, planering, utveckling och uppföljning av utbildningarna och de gemensamma enheterna ansvarar för avgränsade verksamhetsområden och beslut inom dessa.
Utbildningsledarna Anna Cronberg och Berth Lideberg har det operativa ledningsansvaret för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna. För musiklärarutbildningen delas det operativa ledningsansvaret mellan utbildningsledarna Lars Andersson och Tommy Lindskog.

Vid Musikhögskolan finns ett stort antal nämnder som fungerar som planerings- och samordningsorgan. Nämnderna har också en rådgivande och beredande funktion till utbildningsnämnder och styrelse. Vid musikhögskolan finns anställningsnämnd, biblioteksnämnd, FUN-nämnd (Forskningsutbildningsnämnd), KU-nämnd (Konstnärligt utvecklingsarbete) samt nämnder inom följande ämnesområden: bleckblås, barock/tidig musik, Kör- och ensembleledning, folkmusik/världsmusik, gehör, gitarr, instudering, jazz, komposition, kyrkomusik/orgel, piano, rock/pop, Rytmik/drama/dans, satslära, slagverk, stråk, sång, träblås, utbildningsdidaktik/ämnesdidaktik. Lärare ingår som ledamöter i en nämnd inom sitt ämnesområde. I normalfallet är en studentrepresentant kallad till nämndmötet.

Organisationsschema


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-08-21

Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, 200 41 Malmö, Tel +46 (0)40–32 54 50