Studenthälsan

Ergonomihandbok för musiker 

På Studenthälsan i Malmö finns kompetens till att kunna möta studenterna med alla typer av studieproblem, såväl fysiska som psykiska och sociala. Ergonomi och instrumentspecifik kunskap är grundläggande liksom hur studenterna använder sig och sin kropp i musicerandet. Stress och olika tillkortakommanden i den studiesociala miljön liksom utvecklingen och progressen i studierna är i centrum. Idag är också ljudmiljön i fokus, då studenterna får besvär av subjektiva hörselproblem, som tinnitus, ljudöverkänslighet, distorsion och dylikt. I teamet ingår läkare, sjukgymnast, kurator och audionom.

Under 1:a års studenternas första vecka på musikhögskolan finns föreläsning i muiskerergonomi och hörseln samt 2 grupp-träffar kring kroppens balans i rörelse och vila.

Sjukgymnast och läkare deltar i de enstaka seminariedagar kring de mentala och fysiska belastningarna i musicerandet som arrangeras för olika studentgrupper på musikhögskolan.

Sjukgymnasten har undervisning i musikerergonomi på skolan. Denna undervisning är tillgänglig för musiklärarutbildningarna och är under första läsåret 5 timmar (1 tim/vecka i 5 veckor). Fortsättning följer i årskurs tre eller fyra med två timmar.

På musikerutbildningarna finns ingen obligatorisk undervisning i musikerergonomi, men erbjudande finns till ergonomisk konsultation för 1:a års studenter hos läkare. Det finns också en valbar kurs på 7,5 poäng som heter Anatomi och kroppsupplevelse med sjukgymnasten som kursledare. Här ges information om anatomi, stress och praktiskt övande utan och med instrument, där målet är att uppleva stabila, avspända positioner i vila och rörelse.

Det vanligaste på Studenthälsan är att studenterna söker för smärtor och därnäst kommer oro/ångest, hög stresskänsla och rampfeber. Smärtorna är vanligast i axlar, armar och rygg. Det beror till viss del på felställningar och överbelastning av muskler och annan struktur. Andra orsaker kan vara stress och oro, som ger kroppsliga besvär. Vår erfarenhet är att den ergonomiska utgångspunkten är viktig liksom hur studenten hanterar anspänning/avspänning i kroppen. Samtalen är fokuserade på vilka tankar och känslor, som styr den dagliga aktiviteten. Vardagssituationen är också det som oftast orsakar en ökad spänning i kroppen. Vi samtalar om hur studenten hanterar studiernas krav och hur mål och delmål kan formuleras för att bättre integreras i studentens vardag. En sådan förändring får också betydelse för studentens förhållningssätt till sig själv och sina ansträngningar. Självförtroendet och självbilden är avgörande för studieresultatet och också för studentens allmänna hälsa. I den pedagogiska informationen för ett bättre självomhändertagande finns också ofta övningsvanor med uppvärmning och nedtrappning, återhämtning, specifika övningar för att få bättre balans i kroppen och gynna ett stabilt och avspänt musicerande. Mer upplysningar om möjligheter till att förbättra en musikers vardagssituation kan inhämtas från Artist- och musikerhälsans hemsida.

www.artist-musikerhalsan.se


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-08-21

Kontaktinformation

Studenthälsan
Paradisgatan 5 B, Lund
Tel, växel: 046-222 43 77

Kurator Hans Alnemark
Tel: 046-222 43 83

Audionom Kerstin Dahmén
Tel: 040-465571 eller 0707-398667

Sjukgymnast Ing-Marie Olsson
Mobil: 0733-865623

Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, 200 41 Malmö, Tel +46 (0)40–32 54 50