Styrelser och nämnder

De tre institutionerna Musikhögskolan, Teaterhögskolan och Konsthögskolan utgör tillsammans Konstnärliga fakulteten i Malmö, som är ett av nio verksamhetsområden inom Lunds universitet.

De tre skolorna har en gemensam fakultetsstyrelse, Konstnärliga fakultetsstyrelsen, under vilken det finns en institutionsstyrelse vid respektive skola.

Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö är det högsta beslutande organet med det övergripande ansvaret för verksamheten.

Institutionsstyrelsen består av 12 ledamöter (åtta lärare inkluderande prefekt och biträdande prefekt, en doktorand, två studerande, en administrativ personal) som utses genom val inom respektive kategori.

Prefekten är ordförande.

Två utbildningsnämnder är inrättade, utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och utbildningsnämnden för ämneslärarutbildning i musik.

Utbildningsnämnderna ansvarar och beslutar i frågor om utbildningarnas innehåll, genomförande och utveckling.

Vid Musikhögskolan finns ett antal beredande organ som också fungerar som planerings- och samordningsorgan inom olika ämnesområden.


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-05-16

Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, 200 41 Malmö, Tel +46 (0)40–32 54 50