Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barn och ungdomars lärande och samspel i grupp, KPU

LIML25

Kursen Barn och ungdomars lärande och samspel i grupp fokuserar bland annat på ledarskapets betydelse för det sociala samspelet mellan människor i olika sammanhang. Kursen kommer att ta upp frågor om lärande i relation till sociala och kulturella faktorer. Dessutom relateras begreppen utveckling och lärande till undervisningspraktiken med fokus på barns och ungdomars lärande och samspel i grupp i musikundervisningen. Kursen kommer även att behandla ämnen som har som syfte att stärka din relationskompetens t ex gruppdynamik, konflikthantering, hur du kan förbättra och utveckla din kommunikation.  I kursen kommer erövrar studenterna kunskaper i utvecklingspsykologi, elevers kognitiva, sociala och emotionella utveckling, gruppsykologi, kommunikation, ledarskap, härskarteknik och konflikthantering genom att läsa, diskutera, göra gruppdynamiska övningar, experimentera, reflektera och innovera. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshops, övningar och arbete både individuellt och i grupp. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.
Examinationen består dels av en coachinguppgift som innebär att studenten enskilt ska coacha någon annan och att utöva coaching. Vid varje coachingtillfälle ska de studerande föra loggbok över hur de upplevde samtalet, vad de lärde sig och vad de vill utveckla vid nästa tillfälle. De mål som utövaren sätter upp utvärderas vid det sista coachingtillfälllet. Loggboken och utvärderingen av processen lämnas in i slutet av kursen och examineras. Presentationsuppgiften examineras genom att studenterna, baserat på enskilt arbete, i grupp redovisar litteratur för varandra med hjälp av ett digitalt verktyg, leder gruppdiskussioner samt letar, samlar och sammanställer "bevis" på att de kan finna de teoretiska begrepp som litteraturen beskriver, inom varje tema i kursen, i deras samtid i form av bilder, filmer, inspelningar, observationer etc. Presentationerna, diskussionsfrågorna och bevisen dvs visualiseringarna/audiseringarna samlas i en digital portfölj/hemsida och ska avslutningsvis i sin helhet examineras. Av portföljen/hemsidan ska studentens lärande utifrån kursens ingående olika teman framgå med hjälp av bild, ljud och text.

Den slutliga examinationen av kursen sker i två delar; dels genom en enskild skriftlig tentamen på litteraturen i kursen genom en casebeskrivning och dels genom en praktisk grupptentamen/rollspel där det i bägge delarna förväntas att studenten redovisar kursens innehåll genom två till tre case.

 

Tillbaka

Kurskod: LIML25
Högskolepoäng: 7,5hp
Termin: VT21

Lärare: Anna Houmann, Camilla Löf

Kursplan
Litteraturlista
Canvas
UVK-Arkiv

Delkurser:
Barn och ungdomars lärande och samspel i grupp, 6 hp
Ämnesmetodik, 1,5 hp