Den mångdimensionella musikläraren

Kursen Den mångdimensionella musikläraren är en introduktionskurs till musikläraryrket likväl som till lärarutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö. Kursen behandlas ur historisk synvinkel varvid studenterna också reflekterar över den egna erfarenheten av olika lärandesituationer. I det sammanhanget tolkas styrdokument, med särskild inriktning mot skolans demokratiuppdrag. Pedagogiska och etiska innebörder och dilemman som förekommer i lärarens arbete diskuteras och problematiseras utifrån konkreta exempel från musikundervisning. I kursen förekommer olika arbetsformer för att bearbeta kursens mål och innehåll så som individuellt-, par- och grupparbete, seminarier, föreläsningar, basgrupper mm. 
För att den studerande ska utveckla kunskaper om de skolformer där musikundervisning förekommer och de villkor som kännetecknar musikläraryrket gör en introducerande VFU-period under den första terminen. De studerande besöker i grupp grundskolor, kulturskolor och gymnasieskolor under fyra fältdagar.
Kursens innehåll bearbetas genom reflektionsuppgifter, diskussioner, skriftliga-, muntliga och musikaliska presentationer, artikelskrivande som slutligen publiceras i musiklärarutbildningens webbtidning. Vidare bearbetas kursen innehåll genom modellbygge, observationer och analys av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), biografiuppgifter (skriftlig som musikalisk) mm.

 

 

 

Kurskod: LAMA13
Högskolepoäng: 9 hp
Termin: HT21

Lärare:
Anna Houmann

Kursplan
Litteraturlista
Canvas
UVK-Arkiv

Delkurser:
Den mångdimensionella musikläraren, 7,5hp
Introducerande fältstudier, 1,5hp