The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Karin Johansson

Karin Johansson

Professor

Karin Johansson

Interaktion och samverkan över disciplingränser inom musikforskning idag

Author

  • Karin Johansson

Summary, in Swedish

Idag bedrivs musikforskning inom ett flertal områden. Avsikten med denna panel, med medverkande från disciplinerna musikvetenskap, musikpedagogik och konstnärlig forskning, är att perspektivisera och diskutera förutsättningar och möjligheter för interaktion, samverkan och kunskapsutbyte på fältet som helhet.
En central fråga i detta sammanhang rör hur kunskap och utvecklingserfarenheter kan spridas och delas. Disciplinernas traditioner när det gäller forskningsmetoder och inriktningar skiljer sig ofta åt och ligger ibland närmare andra vetenskapsområden, men de överlappar också, med fokus på musik som en förenande faktor. I Sverige finns inga renodlade tidskrifter för konstnärlig forskning i musik eller musikpedagogik. På det musikvetenskapliga området har Svensk tidskrift för musikforskning (STM-SJM) haft en central roll, och är ett av de äldsta kontinuerligt utgivna organen för musikforskning i Europa. Sedan några år har tidskriften breddats mot alla musikforskningsområden och välkomnar forskningsbidrag från t ex musikteori, musikanalys, musikestetik, musikhistoria, konstnärlig forskning, musikpedagogik/ utbildningsvetenskap, musiketnologi och musiksociologi. Detta innebär nya möjligheter men också behov av dialog kring former för hur forskning ”förpackas” och kommuniceras.
Panelen kommer att spänna över ett område från övergripande frågor om tvärvetenskapliga samarbetsprojekt till mer specifika ämnen såsom dokumentationsmetoder och publikationsformat.
Medverkande i panelen:
Henrik Frisk, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Tobias Lund, Odeum, Lunds universitet
Eva Saether, Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet
Mattias Lundberg, Uppsala universitet
Stefan Östersjö, Luleå tekniska universitet
Monica Lindgren, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet

Department/s

  • Teachers (Malmö Academy of Music)

Publishing year

2019-06-14

Language

Swedish

Pages

24-24

Document type

Conference paper: abstract

Topic

  • Arts
  • Educational Sciences

Conference name

Musikforskning idag 2019

Conference date

2019-06-14 - 2019-06-16

Conference place

Gothenburg, Sweden

Status

Published