Konstnärlig forskarutbildning i musik

Den konstnärliga forskarutbildningen i musik utgår från de konstnärliga kunskaperna och det konstnärliga arbetet. Konstnärlig forskning är som forskningsfält tvärvetenskapligt och dess metodutveckling och resultat ofta tillämpliga på forskning i andra discipliner. Tyngdpunkten i studierna ligger på självständigt konstnärligt utvecklingsarbete.

Syftet med forskarutbildningen i musik är att utbilda självständiga och kritiska forskare med en bred ämneskunskap, metodologisk skicklighet samt förmåga att självständigt genomföra forskningsprojekt. Forskarutbildningen ska ge en allsidig forskningsmässig skolning och förberedelse för uppgifter i samhället där kunskaper i konstnärlig forskning är av värde. Studierna syftar även till fördjupad konstnärlig mognad och medvetenhet samt utvecklad förmåga att reflektera över och kommunicera detta.

Den konstnärliga forskarutbildningen gör det möjligt för doktoranden att:

  • utveckla kunskap om metoder för konstnärlig utveckling och förnyelse
  • uppnå konstnärlig fördjupning och en förmåga att kommunicera denna konstnärliga kunskap nationellt och internationellt
  • utveckla en fördjupad medvetenhet i den egna konstnärliga verksamheten och en utökad förmåga att tala och skriva om den

Målen för utbildningen på forskarnivå i musik är att:

  • utveckla forskning i den konstnärliga praktiken,
  • bidra till en ökad kunskapsbas inom ämnet, och
  • bidra till ämnesområdets konstnärliga utveckling

Vissa delar av utbildningen kan ske vid utländsk konstnärlig högskola under förutsättning att det finns en överenskommelse mellan skolorna som garanterar nivån och studiernas integration i helheten.

Musik som forskarutbildningsämne

I musik som forskarutbildningsämne utforskas och utvecklas konstnärligt skapande och konstnärlig kunskapsbildning på musikområdet. Musik som forskningsområde omfattar olika former av konstnärliga musikaliska praktiker, vilket inbegriper till exempel interpretation, improvisation, komposition, musikproduktion och andra professionella sammanhang för musikskapande. Konstnärliga forskningsprojekt ska vara förankrade i och utgå från doktorandens musikaliska praktik och verksamhet, vilket innebär att konstnärliga forskningsprojekt i musik görs av interpreter, improvisatörer, komponister, musikproducenter och andra professionella musikutövare. Genom nyskapande, ofta experimentella, projekt avser den konstnärliga forskningen att djupgående undersöka, kreativt utmana och kritiskt belysa traditionella former av musikaliskt utövande och skapande ur konstnärligt verksamma musikutövares perspektiv.