Forskningens kreativa genvägar

"Forskningens kreativa genvägar" har tre huvudsakliga inslag som sammankopplas med varandra. Den innehåller en introduktion till vetenskapsteori och idétraditioner inom samhällsvetenskaperna. Ett annat inslag behandlar centrala metoder för insamling och analys av data inom områden som textanalys, etnografisk observation, intervju, enkät samt till dem knutna frågor om källkritik och vetenskaplig etik. Ett tredje huvudinslag utgörs av det vetenskapliga skrivandet som behandlas både som process och som orientering i en skrivgenre med bestämda krav och leder in studenterna i skrivandet av det självständiga arbetet (II) (examensarbetet). Efter avslutad kurs ska studenterna kunna identifiera och placera utbildningsvetenskapliga traditioner i ett vetenskapsteoretiskt perspektiv, vissa förmåga att kritiskt värdera vetenskapsteoretiska ställningstaganden, vissa förmåga att kritiskt värdera vetenskapliga arbeten och utvecklingsprojekt samt förmåga att skriva och presentera egna vetenskapliga arbeten. Examinationen sker i form av en forskningsplan för det kommande självständiga arbetet (II).

 

Kurskod: LAMP67
Högskolepoäng: 11,5 hp
Termin: HT21

Lärare: Anna HoumannEva Sæther

Kursplan
Litteraturlista
Schema
Canvas

Delkurser:
Bedömning och betygssättning, 7,5hp
Forskningens kreativa genvägar, 4hp