Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examensarbetets disposition

Titel

Bör väljas med stor omsorg. Den kommer att stå med på ditt examensbevis i evighet! Diskutera den med handledaren. Ofta kan en snärtig rubrik behöva kompletteras med en förklarande underrubrik. Tumregeln är att titeln ska beskriva innehållet på ett tydligt sätt. Se efter i gamla arbeten.

Titelsida

Utformas enligt det exempel som finns i dokumentet som bifogas nedan.

Innehållsförteckning

Det finns olika sätt att göra en innehållsförteckning, men alla har det gemensamt att de innehåller rapportens rubriker, som kan ligga på olika nivåer i ett kapitel. Innehållsförteckningen börjar med Inledning. Abstract/Sammanfattning och förord ska INTE finnas med. Ett exempel på hur en innehållsförteckning kan se ut för ett ganska ambitiöst metodkapitel återfinns nedan:

KAP 6. METODKAPITEL
6.1    Metodologiska överväganden
6.2    Studiens fokus/objekt
6.3    Två metoder för datainsamling: deltagande observation och kvalitativ intervju
    6.3.1    Deltagande observation
    6.3.2    Kvalitativ intervju
6.4    Design av studien
    6.4.1    Urval
    6.4.2    Informanter
    6.4.2    Datainsamling   
6.5    Analys 
6.6    Resultatens kvalitet - en fråga om giltighet och trovärdighet
6.7    Etiska frågor

Inledning/Bakgrund

Detta avsnitt ska innehålla en personlig bakgrund till uppsatsen och leda in läsaren i ämnesområdet både historiskt, genremässigt och ämnesmässigt. Vad är det du vill skriva om och varför? Beskriv också kort hur arbetet är upplagt, till exempel genom att berätta om vad de olika kapitlen handlar om.

Syfte och frågeställningar

Syfte är en övergripande beskrivning av vad du vill åstadkomma, undersöka och hur du inriktat ditt arbete. Ditt syfte preciserar du slutligen i några väl avgränsade och klart formulerade frågeställningar eller forskningsfrågor som du ställer dig inför ditt examensarbete.

Exempel 1:
Mot bakgrund av vad jag ovan berättat om mina praktikerfarenheter från violinundervisningen är mitt syfte att undersöka och beskriva vilka mål och medel denna har vid den kommunala kulturskolan och hur violinundervisningen är organiserad. I syftet ingår också att undersöka och beskriva hur elevernas föräldrar uppfattar undervisningen. Syftet kan delas upp i följande frågeställningar:

 • Hur är målen formulerade för violinundervisningen vid kulturskolan i X-stad?
 • När och av vem är dessa mål formulerade?
 • Är målen kända av violinlärarna och hur beskriver i så fall dessa sina uppfattningar om målen?
 • Hur är violinundervisningen organiserad vid kulturskolan i X-stad?
 • Med vilka resurser är organisationen uppbackad
 • Vad berättar violinlärarna om sina uppfattningar om organisationen och resurserna?
 • Hur framkommer violinundervisningens mål, organisation och resurser vid kulturskolan i X-stad i föräldrarnas uppfattningar om violinundervisningen?

Exempel 2:

 • Hur kan vi lyfta fram musiken i tematiskt arbete?
 • Hur ställer sig lärare ute i verksamheten till tematiskt arbete?

Syftet kan gärna formuleras som just frågor, som du åtar dig att söka svaret på genom ditt examensarbete men du ska inte ha för många forskningsfrågor. Frågorna i exempel 1 är mer att betrakta som detaljfrågor. Jämför med exempel 2. Det kan också finnas med hypoteser om vad du förväntar dig få ut av undersökningen om din uppläggning är att pröva hypotesen giltighet.

Man kan alternativt placera avsnittet Syfte och frågeställningar efter Tidigare forskning/Litteraturgenomgång. Ofta måste man i alla fall revidera sina ursprungliga frågeställningar när man gjort sin litteraturgenomgång. Det kanske är först då, som de får formen av forskningsfrågor. Då låter man sin litteraturöversikt mynna ut i en eller flera frågeställningar som blir det logiska resultatet av genomgången.

Tidigare forskning/Litteraturgenomgång

Det är viktigt att du gör en noggrann litteratursökning med hjälp av didaktisk litteratur och tidskrifter, litteraturreferenser i gamla examensarbeten, databaser med vetenskapliga rapporter mm. Använd möjligheterna i sökmotorerna vid musikhögskolans bibliotek Libguides. Här kan också din handledare hjälpa dig.

Redogör för andra studier inom området som du är intresserad av att studera. Vilka resultat har andra forskare kommit fram till? Använd böcker, tidskrifter och artiklar som källor. Det bör alltså finnas med både didaktiska teorier och empiriska forskningsresultat. Använd egna ord, var sparsam med citat. Var noga med att ange källorna på ett korrekt sätt (följ Lathund APA7). Jämför olika teoretiska infallsvinklar på ämnet med varandra. Din studie behöver alltså inte ha ett eget teoretiskt perspektiv.

Var försiktig med att tycka. Du ska vara sunt kritisk mot de resultat du refererar och kan också välja utgångspunkt och klargöra att uppsatsen utgår från ett visst synsätt och varför så är fallet. Du kan även lyfta fram och argumentera för teorier som du anser vara relevanta för ditt arbete.

Litteraturöversikten kan behöva revideras när du gjort din resultatdiskussion. Sådana referenser som du inte använt i diskussionen stryker du i litteraturöversikten eftersom de uppenbarligen inte bidragit till förståelsen av dina resultat.

Metod

I metodkapitlet skall du redovisa och motivera ditt val av forskningsmetodisk ansats för att få svar på de frågor du ställt. Beskriv huruvida studien bygger på kvantitativ eller kvalitativ metod, samt precisera hur du använt dig av den valda metoden i din undersökning. I kvantitativ metod söker man till exempel svar på om en viss uppfattning som forskaren har stämmer i praktiken eller ej. I kvalitativ metod är man helt enkelt intresserad av att närmre kartlägga hur någonting ligger till som man inte vet så mycket om i början. När detta val är gjort vidtar val av metod för datainsamlingen. Exempel på sådana är experiment, observation, intervju, enkät och textanalys. Sedan väljer man också hur analysen ska gå till. Även här finns ett antal varianter att välja mellan, vilket framgått av delkursen Forskningens kreativa genvägar. Oavsett vilka metodval som görs måste du också diskutera hur trovärdiga och tillförlitliga resultaten är. Det här tas upp i litteraturen som du har läst i forskningsmetodiken.
Som regel bör följande punkter behandlas i metodkapitlet:

 • Diskutera och motivera valet av metod för undersökningen med tanke på studiens frågeställning
 • Beskriv metoden med hjälp av relevant litteratur
 • Beskriv genomförandet av datainsamlingen. Beskriv omständigheterna kring genomförandet. 
 • Beskriv urval av elever, lärare etc för undersökningen. Gjordes valet slumpmässigt eller enligt vissa kriterier? Hur stort blev bortfallet?
 • Ange tid och plats för undersökningen
 • Bifoga enkät- och intervjufrågor som bilaga
 • Beskriv hur du har kategoriserat, bearbetat och analyserat dina resultat
 • Beskriv hur du har förhållit dig till vetenskapsrådets etiska förhållningsregler
 • Håll hela tiden i minnet att du måste följa din forskningsfråga så som du själv beskrivit den 

Metodkapitlet kan behöva revideras och kompletteras när analysarbetet är klart.

Resultat

Beskriv här dina resultat utan att värdera eller diskutera dem. Beskriv med konkreta exempel, där citat (sparsamt) kan finnas med. Resultaten av undersökningen redovisas med hjälp av tabeller, diagram, figurer, citat och resonemang. Frågeställningen utgör de glasögon genom vilka resultaten betraktas, det vill säga allt som inte direkt utgör svar på frågan/frågorna sorteras bort. Här ska du vara sträng mot dig själv. I resultatdelen finns inga litteraturreferenser.

Resultatdiskussion, slutsatser och rekommendationer

I det här kapitlet möts resultatet, din egen analys och vad litteraturstudierna haft att säga om andra forskares tidigare rön. Påminn om vad de författare sagt som du skrivit om i tidigare forskning/litteraturdelen, hänvisa gärna tillbaka till ditt eget tidigare forskning/litteraturkapitel. Det är på det här sättet som dina resultat får värde som del i ett kunskapsområde. Skriv med ditt syfte och dina frågeställningar som bakgrund och lägg fram de slutsatser som ditt arbete lett till och argumentera för deras trovärdighet och generaliserbarhet. Se till att du svarar på studiens frågeställning/ar.  Ta också upp vilka musikpedagogiska konsekvenser de för med sig. Slutligen redovisas vilka nya frågor som arbetet med examensarbetet väckt och som vore angelägna att studera i en annan, framtida undersökning. Det är först i det här kapitlet som du har möjlighet att ge uttryck för personliga värderingar.

Referenslistan

I den här listan finns all den litteratur och annan text som du har använt dig av i ditt arbete. Listan görs enligt det så kallade APA-systemet (American Psychologist Association), som används i de flesta samhälls- och beteendevetenskapliga institutioner världen över. Se det särskilda dokumentet Lathund APA7. Nedan nämnda bok rekommenderas som inspirerande läsning. Den normala bokreferensen ser ut så här enligt APA7:

Eriksson, M. G. (2009). Referera reflekterande. Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. Studentlitteratur.

Förord

I förordet kan du tacka dem som varit till hjälp under arbetets gång t ex informanter, deltagare och handledare. När arbetet skrivs i par är det i förordet ni beskriver hur arbetet har lagts upp. De individuella bidragen ska framgå av förordet. På så sätt blir förordet obligatoriskt. Observera att förordet skrivs mot slutet av arbetet.

Sammanfattning

Sammanfattning/abstract ska finnas både på svenska och engelska (på första högersidan innanför omslagssidan). Max en halv A4-sida per styck. En sammanfattning ska innehålla titel, författare, kort bakgrund till studien, dess frågeställningar, design och huvudsakliga resultat. Ett råd är att skriva en mening om vardera av arbetets huvudkapitel (resultat och slutsatser kanske behöver några fler meningar). Återigen, kolla gamla arbeten för exempel på hur du kan skriva.

Avsluta sammanfattningen med nyckelord, cirka 5 stycken, i bokstavsordning. Dessa bör tillsammans ringa in uppsatsens väsentliga innehåll, så att de kan fungera som sökord i ett datoriserat söksystem. Tänk på att det skall vara troligt att någon söker på just dina sökord - välj dem inte för snäva eller originella. Använd gärna ord som finns i Bibliotekstjänsts ämnesordsregister.

Bilagor

Som bilagor läggs intervjufrågor, enkätformulär, observationsformulär, loggboksutdrag, brev till föräldrar angående tillstånd att intervjua, notexempel, längre redovisningar av resultat i form av tabeller, samtyckesblanketter etc. Generellt kan sägas att det här materialet tjänar som service åt den intresserade läsaren, men examensarbetet ska kunna förstås utan att man måste ta del av bilagorna. Bilagorna ska vara numrerade, så man kan hänvisa till dem i examensarbetets text. Rubriken Bilaga ska däremot inte vara numrerad, men finnas med i innehållsförteckningen.

Regler för utformningen av uppsatsen

Stilstorlek: Times New Roman 12 punkter
Radavstånd: 1 1/2
Marginaler: Höger- och vänstermarginal 3 cm vardera; rak vänster- och högermarginal; över- och underkant 2,5 cm vardera
Sidnummer: Placeras i sidfoten och centreras
Nytt stycke: Markeras med indrag i början på raden på 0,5 cm. Undantag nytt stycke efter rubrik, tabell mm där texten föregås av blankrad ska aldrig markeras med indrag
Rubriker: Nytt kapitel på ny sida. Kapitelrubrik i 24 punkter, avdelningsrubrik i 18 punkter och avsnitt i 14 punkter, samtliga i fet stil
Markering av enskilda ord: Använd kursivstil
Referensnoter: Använd parantesnoter i den löpande texten (se lathund APA7).
Citat: Direkta citat i brödtexten ska alltid markeras med citattecken (") före och efter det citerade. Längre citat (längre än 40 ord) avskiljs i ett stycke för sig med mindre stilstorlek (11 punkter), kortare radavstånd (1), samt indrag i både höger och vänster marginal 2 cm.
Tabeller, diagram och figurer: Ska alltid förses med nummer och förklarande rubrik samt avskiljas från den övriga texten med blankrad före och efter. Tabellrubrik skrivs ovanför tabellen medan figur- och diagramrubriker skrivs under figur respektive diagram. Eventuell källa ska anges direkt under tabell, figur eller diagram ( t ex Sannerstedt, 1994, s. 76)
Bilagor: Ska vara numrerade och finnas hänvisade till inne i texten
Referenser: Enligt APA7
Framsida: Alla självständiga arbeten på lärarutbildningen i musik ska ha en framsida utformad enligt mall.

 • Sida 1: Framsida - anvisad Word-mall ska användas. Denna sida ska inte pagineras
 • Sida 2: Blank sida
 • Sida 3: Sammanfattning/Abstract (börjar alltid på högersida)
 • Sida 4: Blank sida
 • Sida 5: Förord
 • Sida 6: Blank sida (valfritt)
 • Sida 7: Innehållsförteckning (börjar alltid på högersida, innehåller inte sammanfattning/abstract och förord)
 • Sida 8: Blank sida alternativt en fortsättning av innehåll
 • Sida 9: Texten börjar (alltid på en högersida)

Omfattning: En ungefärlig nedre gräns går vid 10.000 och en ungefärlig övre gräns vid 20.000 ord.