Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Självständigt arbete

Det första självständiga arbetet vid lärarutbildningen i musik ligger på grundnivå och syftar till en fördjupad integration mellan studierna och utbildningens verksamhetsförlagda delar.

Det självständiga arbetet vid lärarutbildningen i musik introduceras genom seminarier och workshops i kursen Forskning i skolans vardag/UVK 3 (GY). I kursen studeras olika metodologier såsom enkät, autoetnografi, intervju och observation.

Enkäten är utgångspunkten för det självständiga arbetet och den utformas, analyseras och examineras i grupp. Utifrån dess resultat väljer studenterna den frågeställning/område som de vill studera och vem/vilka de ska samarbeta med i det självständiga arbetet. Varje student skriver sedan en skriftlig projektplan som redogör för det självständiga arbetets ämnesområde, syfte och frågeställning samt hur enkätens resultat ska användas. 

Innehåll och upplägg

Ramar

 • Vid Musikhögskolan i Malmö genomförs arbetet i tre kurser (UVK 3, Självständigt arbete 1:1 och Självständigt arbete 1:2) på grundnivå (termin 2 och 3). Arbetet handleds och examineras kontinuerligt under de tre kurserna av en tilldelad handledare. Handledningen sker dels genom grupphandledning som sprids ut över skrivprocessen, samt genom individuell skrivhandledning.
   
 • Varje handledare har 9 timmar till grupphandledning och 6 timmar skrivhandledning till varje arbete som skrivs i par.
   
 • Empirin som studenter samlar in/producerar får inte ge upphov till misshag för kommun, skolans personal, elever eller föräldrar. Det planerade arbetet måste därför förankras hos handledare på Musikhögskolan, rektor, handledare under VFU samt de individer som empirin kommer att beröra.
   
 • Studenterna genomför arbetet parvis, även om en del uppgifter lämnas in individuellt. I det slutgiltiga arbetet måste det klart framgå vem som har gjort vad så att individuell bedömning kan säkerställas. Därför ska studenternas olika bidrag tydligt framgå i det slutgiltiga arbetets förord.
   
 • I de kurser där delar av det självständiga arbetet ingår finns det lärandemål samt särskilda examinationsformer för det självständiga arbetet.
   
 • Det färdiga arbetet ska ha en vetenskaplig form som är förenlig med vald problematik/problemställning samt behandla den empiri som samlats in/producerats under kurserna UVK3, Självständigt arbete 1:1 och Självständigt arbete 1:2. Längden på arbetet ska vara mellan 6 500-10 000 ord (Times New Roman 12p., 1,5 radavstånd) exklusive medieproduktion. Arbetet ska även förses med ett särskilt försättsblad med titeln på svenska.
   
 • Studenten ansvarar för att dokumentationen från arbetets olika delar sparas elektroniskt och finns tillgänglig för handledare och examinator. 
   
 • Betyg på självständigt arbete på grundnivå meddelas av examinator i samband med inlämning av arkivexemplar till kursledaren. För att erhålla betyget Godkänt på den avslutande kursen i termin 4, måste alla ingående delar vara bedömda med Godkänt. UVK 3 och Självständigt arbete 1:1 måste också vara bedömda som Godkänt.

UVK 3

Mål
I denna kurs läggs grunden för det självständiga arbetet. Studenten ska vid avslutad kurs kunna identifiera olika vetenskapliga förhållningssätt samt visa grundläggande färdigheter i att samla in och producera data med hjälp av enkäter. Detta görs på eller i anslutning till den verksamhetsförlagda utbildningen med utgångspunkt i en given vetenskaplig problematik relaterad till professionen.

Examination
Examination består, dels av en presentation av en enkät med en vetenskaplig ansats kring "musikpedagogikens karta" där perspektiv på lärande, identitet och livsvillkor belyses, samt dels en projektplan (se nedan: Självständigt arbete 1:1).   


Självständigt arbete 1:1

Mål
Studenten ska vid avslutad kurs kunna formulera ett vetenskapligt problem relaterad till professionen. 

Examination
Examination består av att studenten, med utgångspunkt i resultatet av enkäten, skriver inledning, syfte, problemställning/forskningsfråga (preliminär), samt en projektplan där upplägget för det självständiga arbetet beskrivs.


Självständigt arbete 1:2

Mål
Studenten ska vid avslutad kurs visa på förmåga att tillvarata empiri om musik och lärande, samt kunna diskutera metoder för att samla in sådan empiri. Studenten ska också självständigt kunna presentera kunskapsöversikter samt teoretiska perspektiv som grund för utveckling i professionen, både skriftligt och muntligt.

Examination
Examinationen består av redovisning i form av en vetenskaplig uppsats samt en muntlig presentation med en digital mediaproduktion som stöd. Ett godkänt arbete ska visa på förmåga att, på ett sammanhållet och systematiskt sätt, kunna iaktta, förstå och förklara undervisning och lärande i ett sammanhang utifrån en given problematik. Vidare ska arbetet visa på en successivt utvecklad nyfiken och vetenskapligt reflekterande hållning till forskning. 

Forskning i skolans vardag (UVK 3)

I denna kurs identifieras olika vetenskapliga förhållningssätt. Grundläggande teorier om lärande, identitet och utvecklingspsykologi diskuteras. 

Tema
Enkäten som metod för att producera kvalitativa och kvantitativa data. Intervjun, autoetnografi och observation som metod för att producera kvalitativa data.

Seminarier/laborationer/workshops

 • Enkätkonstruktion
 • Grundläggande statistik
 • Intervju, autoetnografi och observation som metod
 • Grundläggande databearbetning och analys

Uppgifter
Studenten sparar följande i Canvas.

 • Rådata, bearbetat datamaterial i enkätprogram samt analys av enkäter med population på minst 50 deltagare, transkriberat datamaterial samt analys av intervjuer, autoetnografi och observationer
 • Metodkapitel, enkäter, intervjuer, autoetnografi och observationer
 • Anteckningar av teorier och kunskaper som är av betydelse för det självständiga arbetets problemställning

Självständigt arbete 1:1

I denna kurs ska studenten formulera ett vetenskapligt problem utifrån observation av musikpedagogisk verksamhet under VFU eller annan, för yrkesrollen, relevant problemställning. Valet av problemområde görs med fördel utifrån de områden som presenteras i kursen Forskning i skolans vardag (UVK3). Problemställningen nyanseras i samråd med handledaren och är sedan vägledande för det fortsatta arbetet. Kursen inleds med att studenten deltar i ED-Talks där studenter från tidigare år presenterar sina självständiga arbeten. Utifrån dessa presenterade arbeten väljer studenten ett arbete att fördjupa sig i. 

Tema
Att formulera ett vetenskapligt problem utifrån observation av musikpedagogisk verksamhet under VFU eller annan för yrkesrollen relevant problemställning.

Grupphandledning/seminarier

 • Vetenskapligt förhållningssätt, introduktion till forskningsetiska perspektiv
 • Att formulera och avgränsa vetenskapligt problem/fråga
 • Hur kan jag finna empiriskt material till min fråga?
 • Att söka information om forskningsfrågan
 • Vetenskapsteori och forskningsprocessen
 • Att använda teorier
 • Att skriva ett självständigt arbete; syfte, problemformulering, inledning, bakgrund
 • Handledning av Självständigt arbete

Uppgifter
Studenterna sparar följande i egen logg:

 • Anteckningar av teorier och kunskaper som är av betydelse för det självständiga arbetets problemställning
 • Godkänd problemformulering
 • Preliminär projektplan
 • Förslag till empiriskt underlag

Självständigt arbete 1:2

I denna kurs skriver studenten en uppsats som påvisar förmåga att tillvarata och systematisera den insamlade empirin om musik och lärande utifrån en given problematik. Studenten ska även självständigt presentera kunskapsöversikter och teoretiska perspektiv som grund för utveckling i professionen. Vidare ska studenten presentera arbetet muntligt på ett sammanhållet och systematiskt sätt med en digital mediaproduktion som stöd.

Tema 
Att skriva en uppsats som behandlar en given vetenskaplig problematik samt presentera resultatet muntligt.

Grupphandledning/seminarier:
- Att skriva det självständiga arbetet
- Handledning i samband med skrivprocessen

Det är viktigt att upprätta en arbetsplan så tidigt som möjligt även om du modifierar den under arbetets gång. Fördelen med att vara ute i god tid är att du hinner skapa dig en överblick av kurslitteraturen och kan läsa in dig på ämnet parallellt med att du läser andra delkurser. Ofta vill man också ändra sina avgränsningar eller modifiera syftet när man fått en överblick över litteraturen. Utnyttja din handledare om du får nya idéer. När du har en definitiv arbetsplan är halva arbetet gjort!

Förslag på arbetsplan

 • Göra tidsplan! När ska hela arbetet vara klart? När ska respektive del vara klart? 
 • Bakgrund och problemformulering
 • Preliminär frågeställning
 • Tidigare forskning på området – sökning av litteratur, inläsning
 • Precisering av frågeställningen
 • Val av undersökningsgrupp
 • Val av metod för att genomföra undersökningen
 • Förberedande arbete: provintervjuer, konstruktion av undervisningsmaterial, enkätfrågor, observationsprotokoll osv.
 • Datainsamling
 • Sammanställning och analys av data
 • Skriva resultatkapitlet
 • Skriva resultatdiskussionen, dra slutsatser och ge eventuellt rekommendationer
 • Göra referenslistan på den litteratur och andra källor som utnyttjats
 • Göra innehållsförteckningen
 • Göra klart eventuella bilagor
 • Skriva förordet och eventuell introduktion
 • Skriva abstract, en sammanfattning av bakgrund, frågeställning, metod och huvud resultat (på svenska)
 • Göra titelsida

Detaljerad arbetsplaner, exempel GY

 1. exempel med intervju som metod (PDF 145kB, nytt fönster)
 2. exempel med autoetnografi som metod PDF 155kB, nytt fönster)
 3. exempel med observation som metod (PDF 146kB, nytt fönster)

Detaljerad arbetsplaner, exempel KPU

 1. exempel med intervju som metod (PDF 144kB, nytt fönster)
 2. exempel med autoetnografi som metod PDF 146kB, nytt fönster)
 3. exempel med observation som metod (PDF 144kB, nytt fönster)

Som student tilldelas du en handledare som följer dig genom kurserna. Du får även möjlighet till 3-4 grupphandledningstillfällen per termin. Variationer mellan handledargrupperna kan förekomma.

Varje handledare har totalt nio timmar till grupphandledning och sex timmar till (individuell) skrivhandledning per arbete som skrivs i par. När det slutgiltiga arbetet lämnas in till examination är handledarens arbete avslutat. Handledarens timmar löper läsårsvis, med andra ord finns handledningsresursen bara under det läsår som kursen ges.

Studentens uppgift

Ett stort ansvar läggs på studenten under det självständiga arbetet. Du förväntas upprätta en tidsplan för arbetet, förbereda dig inför och delta i grupphandledningsträffar och seminarier samt ta del av föreläsningar. Du bidrar med kommentarer till dina kurskamraters arbeten. Du läser kurslitteraturen och söker aktivt efter litteratur som är relevant för ert arbete. Du lämnar in texter och material i tid. Du ansvarar för att ändringar blir gjorda efter handledarens instruktioner. 

Handledarens uppgift

Varje studentpar tilldelas en handledare som guidar er genom det självständiga arbetet och organiserar handledningsträffar. Vidare tar handledaren ställning till kvaliteten i ert arbete, då särskilt ifråga om huruvida det självständiga arbetet kan presenteras på redovisningen.

Examinatorns uppgift

Examinatorns uppgift är att bedöma ert självständiga arbete och er redovisning. I anslutning till redovisningen ger examinatorn muntlig och/eller skriftlig respons på arbetet. Vidare betygsätter examinatorn det reviderade arbetet och kursen som helhet.

Syfte

Syftet är att studenterna ska iaktta, förstå och förklara undervisning och lärande i ett sammanhang i relation till den egna utvecklingen samt att successivt utveckla en nyfiken och vetenskapligt reflekterande hållning till forskning.

Röd tråd och vårdat språk

Det finns principer för hur man bör disponera en vetenskaplig text. En god struktur underlättar för den som läser, det ger möjlighet att följa resonemanget och ta ställning till dess värde. Det är även viktigt att texten har en röd tråd. Som läsare ska man kunna följa ert resonemang från början till slut, från kapitel till kapitel, från avsnitt till avsnitt och från stycke till stycke. De olika delarna ska hänga samman på ett logiskt sätt. Viktigt är också att uppsatsen har ett vårdat språk. Det kan vara klokt att låta någon annan ta del av era texter och hjälpa er att göra dem så begripliga och språkligt korrekta som möjligt. Till hjälp i skrivprocessen har ni Svenska språknämnden (2008) Svenska skrivregler, Liber, som erbjuder regler och råd för hur man skriver god svenska. Förutom allmänna normer rörande skriftspråket, finns där även regler som anger hur man skriver vetenskapligt. Genom att följa sådana regler undviker ni till exempel att blanda samman era och andras (författares, informanters m fl) påståenden.

Omfång

En uppsats på grundnivå har vanligtvis ett omfång på cirka 30 sidor löpande text när ni skriver i par. Sedan tillkommer framsida, sammanfattning/abstract, referenslista och bilagor. Detta innebär en ungefärlig nedre gräns på 6.500 ord och en ungefärlig övre gräns på 10.000 ord (Times New Roman 12p., 1,5 radavstånd) exklusive medieproduktion.

Disposition

För detaljerade rekommendationer på hur du skriver en vetenskaplig uppsats hänvisas du till kurslitteraturen i UVK3. Nedan finner du beskrivningar på hur självständiga arbeten vid musiklärarutbildningen brukar disponeras och vilket innehåll de vanligtvis har. Beskrivningarna ska dock ses som ett förslag snarare än som ett tvång. Rådgör gärna med er handledare om hur ni disponerar er text på bästa sätt. 

Läs mer om förslag på disposition

Läs mer om regler för utformning av uppsats

Läs mer om forskningsetik

APA 7 Lathunden (PDF 5,2 MG, nytt fönster)

GDPR Musikhögskolan i Malmö (PDF 240 kB, nytt fönster)

Redovisning av det självständiga arbetet

Det självständiga arbetet sammanställs i en vetenskapligt godkänd och för problemställningen avpassad och stringent form samt redovisas muntligt i samband med ED-Talks med hjälp av en digital mediaproduktion som stöd.

Arbetet ska lämnas in till handledaren i digital form. Den digitala medieproduktionen ska vara tillgänglig senast tre dagar innan redovisningsdagen. Under redovisningen kommer handledare, examinatorer och studenter i kursen att delta men även andra intresserade.

Det färdiga arbetet inlämnas till handledaren senast 24/4. Efter granskning får den studerande tillbaka sitt manus den 6/5 och får därefter möjlighet att justera sitt slutliga ”manus” under vecka 20 (13-17/5) som är avsatt för det Självständiga arbetet. I kommentarerna från handledaren ska tydligt framgå vad som skall kompletteras och eventuellt justeras av studenten före inlämnandet av det slutliga ”manuset”. Inlämningen sker först till handledaren för en slutlig bedömning den 20/5, därefter till examinatorn den 22/5.

Den 22 maj lämnar handledaren det slutgiltiga, skrivna arbetet till examinatorn för examination. Examination sker i samband med en presentation av det självständiga arbetet måndagen den 27/5 i vecka 22, ED-Talks. Arbetet redovisas med en digital medieproduktion som stöd, i form av en minikonferens. Den digitala medieproduktionen kan vara ett filmklipp (som studenterna skapat själva), en Keynote, PowerPoint-presentation, en Prezi-presentation med bild, ljud och/eller text. Observera dock att medieproduktionen ska användas för sin multimodala funktion, det vill säga ett krav är att den ska förmedla sådant som inte kan förmedlas bara via text. Presentationen ska vara i ca 12 minuter.  Dagen är ett obligatoriskt moment i kursen. 

Samtliga arbeten meddelas ett betyg den 12/6. Om ett arbete underkänns finns möjlighet för omtentamen innan påföljande termin. Det kommer att bli i samma form dvs minikonferens eller genom att kompletteringar lämnas in. Även här är deltagandet, för de som medverkar, ett obligatoriskt moment. Samma rutiner gäller som för det ordinarie redovisningstillfället. 

Omtentamen kommer att vara i samband med kursens omtentamensvecka i vecka 32. Uppsamslingsprov som gäller i övrigt är i vecka 33, 6 och 23. Anmälan sker via Musikhögskolans hemsida för uppsamlingsprov.

Handledningsresursen ses som förbrukad efter kursens slut och därefter får studenten ingen ytterligare handledning.

Bedömning av det självständiga arbetet

I kursen Forskning i skolans vardag (UVK 3) bedöms de data som samlas in genom enkäten liksom metoddelen utifrån kursens uppsatta mål. Bedömningen görs av undervisande lärare.

I Självständigt arbete 1:1 bedöms studentens förmåga att kunna formulera ett vetenskapligt problem relaterad till professionen.

Det slutgiltiga arbete bedöms utifrån målen för kursen Självständigt arbete 1:2 av utsedd examinator. För att bli Godkänd måste arbetet även uppvisa en språklig stringens samt en självständighet i användandet av de metodiska aspekterna.

Bedömningen görs individuellt även om det självständiga arbete skrivs i grupp. Därför måste var student kunna visa att hen tagit till sig de kunskaper som krävs samt kunna svara för hela arbetets innehåll. Dessutom måste förordet tydligt beskriva hur det självständiga arbete har fördelats och vem som har gjort vad.

Kriterier för bedömning

UVK3        

 • Dokumentation i logg från samtliga kursuppgifter i UVK 3
 • Medverkat vid metodlaborationer
 • Diskuterat och motiverat val av grupp för studien
 • Visat förmåga att konstruera, genomföra och bearbeta en enkät med både kvalitativa och kvantitativa delar
 • Visat förmåga att konstruera en intervju- och observationsguide, genomföra och bearbeta kvalitativa intervjuer, observationer och autoetnografisk studie
 • Presenterat transkriptioner och analys av intervjuer, observationer och autoetnografi samt skrivit ett metodkapitel om intervjuer/observationer/autoetnografi med tydliga referenser till litteraturen
 • Presenterat en kvalitativ respektive kvantitativ analys av enkäter i medvetet valt datorprogram samt skrivit ett metodkapitel om enkäter med tydliga referenser till metodlitteraturen

SAG 1:1    

 • Visat förmåga att kunna formulera och avgränsa ett vetenskapligt problem/fråga med koppling till professionen
 • Visat förmåga att diskutera och problematisera egen vald SAG från föregående årskurs
 • Visat förmåga att kunna skriva inledande delar av ett självständigt arbete; syfte, problemformulering, inledning, bakgrund, första teorianknytning
 • Tydlig dokumentation 
 • Deltagit väl förberedd och bidragit till diskussioner vid grupphandledning med handledaren

                   
SAG 1:2    

 • Deltagit väl förberedd och bidragit till diskussioner vid såväl grupp- som individuell handledning med handledaren
 • Arbetet ska presenteras såväl i skrift som i en muntlig presentation där det ingår en mediaproduktion
 • Ett godkänt arbete skall visa på förmåga att på ett sammanhållet och systematiskt sätt förstå och förklara undervisning och lärande i musik i ett sammanhang utifrån en given problematik. I detta ingår en reflektion kring metoderna och ett källkritiskt förhållningssätt. Vidare ska arbetet visa på en successivt utvecklad nyfiken och vetenskapligt reflekterad hållning till forskning. Arbetet skall dessutom uppvisa en språklig stringens och självständighet.

Bedömningskriterier (PDF 133 kB, nytt fönster)

Lunds universitet har en gemensam licens för textmatchningsverktyget Ouriginal (Urkund). Detta innebär att lärare vid alla universitetets institutioner kan använda Ouriginal för att kontrollera studentarbeten. Ouriginal finns även tillgänglig i Canvas. Ouriginal (Urkund) är ett system som automatiskt jämför studentarbeten mot andra texter från tre centrala källområden – internet, visst förlagsmaterial och Ouriginals eget arkiv. Ouriginal används på många svenska och internationella universitet och högskolor som ett led i arbetet med att förebygga och upptäcka fall av fusk och plagiering.

Läs mer om Ouriginal

Samtiga handledare är anslutna till Ouriginal och följande analysadresser kan användas:

lina [dot] van_dooren [dot] lu [at] analys [dot] urkund [dot] se (lina[dot]van_dooren[dot]lu[at]analys[dot]urkund[dot]se)

markus [dot] tullberg [dot] lu [at] analys [dot] urkund [dot] se (markus[dot]tullberg[dot]lu[at]analys[dot]urkund[dot]se)

adriana [dot] di_lorenzo_tillborg [dot] lu [at] analys [dot] urkund [dot] se (adriana[dot]di_lorenzo_tillborg[dot]lu[at]analys[dot]urkund[dot]se)


Så här fungerar det:
1. Studenterna skickar texten de vill säkerställa kvaliteten på angående plagiat/textmanipulering till sin handledare analysadress.
2. Urkund tar emot texten och bekräftar via e-post till studenten att den kommit fram.
3. Urkund jämför texten med källor från internet, arkivet och förlagspartners.
4. Handledaren får ett meddelande från Urkund att texten är analyserad.
5. Handledaren loggar in på Urkund och kan där hämta analysen.
6. Handledaren vidarebefordrar analysen till studenten. 

Observera att texten/avsnitten måste vara längre än 400 ord. Ofta går analysen mycket fort men kan i sällsynta fall ta upp 24 timmar.

Om ett arbete underkänns finns möjlighet för uppsamlingsprov vid nästa termins ED-talks. Samma rutiner gäller som för det ordinarie redovisningstillfället. Observera att din handledningsresurs är förbrukad efter kursens slut vilket innebär att du måste klara omtentamen på egen hand.

Anmälan sker genom Musikhögskolans hemsida för uppsamlingsprov

 

Är du intresserad av att se vad tidigare studenter har skrivit om? 

Läs och få inspiration!

ED-Talks

EDucation Talks (ED-Talks) är korta presentationer av självständiga arbeten.

Läs mer om ED-Talks

Självständigt arbete, SA1:1

Kurskod: MULE35
Termin: hösttermin
Högskolepoäng: 7,5hp
Kursplan (PDF 270 kB, nytt fönster)


Självständigt arbete SA1:2

Kurskod: MULE45
Termin: vårtermin
Högskolepoäng: 7,5hp
Kursplan (PDF 269 kB, nytt fönster)

KPU, Självständigt arbete, SA1:1

Kurskod: KUME13
Termin: hösttermin
Högskolepoäng: 3hp
Kursplan (PDF 244 kB, nytt fönster)


KPU, Självständigt arbete SA1:2

Kurskod: KUME23
Termin: vårtermin
Högskolepoäng: 12hp
Kursplan (PDF 241 kB, nytt fönster)

SA1:1 Hösttermin 2023:

 • Vecka 35, 30/8; SA-LAB och SA introduktion 15:15-18:15 Lilla Salen
 • Vecka 35, 31/8; Forskning i skolans vardag (UVK3) introduktion
 • Vecka 36, 6/9; SA-LAB för att skapa studieobjekt 15:15-18:15 Lilla Salen
 • Vecka 41, 12/10; Enkätvernissage 10:30-12 Lilla Salen
 • Vecka 42, 16/10; Eget arbete m självständigt arbete. Grupphandledning ”Att skriva projektplan”, ”SA utformning och struktur” A Houmann, A Di Lorenzo Tillborg 9-11 
 • Vecka 43, 23-27/10; Eget arbete m självständigt arbete 
 • Vecka 45, 9/11; Eget arbete m självständigt arbete 8:30-12
 • Vecka 46, 16/11; Eget arbete m självständigt arbete 8:30-12
 • Vecka 49, 7/12; Grupphandledning ”Kreativa genvägar”, Textseminarium M Tullberg 8:30-12
 • Vecka 2, 11/1; Grupphandledning ”Öppet för frågor” M Tullberg, A Di Lorenzo Tillborg, J Antonsson, I Knutsson 8:30-9:30. Eget arbete m självständigt arbete 9:30-12. Inlämning projektplan

SA 1:2 Vårtermin 2024

 • Vecka 4, 25/1; Grupphandledning "Syfte och frågeställning revisited" M Tullberg, A Di Lorenzo Tillborg, J Antonsson, I Knutsson 15.15-16.15
 • Vecka 5, 1/2; Grupphandledning "Öppet för frågor" M Tullberg, A Di Lorenzo Tillborg, J Antonsson, I Knutsson 15.15-16.15
 • Vecka 10, 4-8/3; Eget arbete m självständigt arbete. Individuell bokning av informationssök Å Lugnér (i biblioteket). Individuell bokning av Studieverkstaden. 4/3; Seminarium med A Di Lorenzo Tillborg ”Referenshantering” 10-12. 5/3; Seminarium med Markus Tullberg ”Akademisk hederlighet” 10-12
 • Vecka 15, 11/4; Grupphandledning "Öppet för frågor” M Tullberg, A Di Lorenzo Tillborg, J Antonsson, I Knutsson 15.15-16.15
 • Vecka 16, 18/4; Grupphandledning "Öppet för frågor”. M Tullberg, A Di Lorenzo Tillborg, J Antonsson, I Knutsson 15.15-16.15
 • Vecka 17, 24/4; Inlämning av skriftligt arbete till handledaren
 • Vecka 19, 6/5; Skriftligt arbete tillbaka från handledaren
 • Vecka 20, 13-17/5; Eget arbete m självständigt arbete. Förberedelse av ED-Talks
 • Vecka 21, 20/5; Inlämning av skriftligt arbete till handledaren. 22/5 Handledaren lämnar skriftligt arbete vidare till examinatorn
 • Vecka 22, 27/5; ED-Talks M Tullberg, A Di Lorenzo Tillborg, J Antonsson, I Knutsson 8-16 Lilla salen
 • Vecka 24, 12/6 Examinator meddelar betyg
 • Vecka 32, 7/8 Omexamination av SA

SA1:1 Hösttermin 2023

 • Vecka 35, 30/8; SA-LAB och SA introduktion 15:15-18:15 Lilla Salen
 • Vecka 35, 31/8; Forskning i skolans vardag (UVK3) introduktion 8:30-12
 • Vecka 36, 6/9; SA-LAB för att skapa studieobjekt 15:15-18:15 Lilla Salen
 • Vecka 41, 12/10; Enkätvernissage 10:30-12 Lilla Salen
 • Vecka 44, 30/10-3/11; Eget arbete m självständigt arbete. 30/10; Grupphandledning ”Att skriva projektplan”, ”SA utformning och struktur” A Houmann, A Di Lorenzo Tillborg 9-11 
 • Vecka 49, 7/12; Grupphandledning ”Kreativa genvägar”, Textseminarium M Tullberg 8:30-12
 • Vecka 50, 14/12; Eget arbete m självständigt arbete 8:30-12
 • Vecka 2, 11/1; Grupphandledning ”Öppet för frågor” M Tullberg, A Di Lorenzo Tillborg, J Antonsson, I Knutsson 8:30-9:30. Eget arbete m självständigt arbete 9:30-12. Inlämning projektplan

SA1:2 Vårtermin 2024

 

 • Vecka 4, 25/1; Grupphandledning "Syfte och frågeställning revisited" M Tullberg, A Di Lorenzo Tillborg, J Antonsson, I Knutsson 15-16
 • Vecka 5, 1/2; Grupphandledning "Öppet för frågor" M Tullberg, A Di Lorenzo Tillborg, J Antonsson, I Knutsson 15-16
 • Vecka 15, 11/4; Grupphandledning "Öppet för frågor” M Tullberg, A Di Lorenzo Tillborg, J Antonsson, I Knutsson 15-16
 • Vecka 16, 18/4; Grupphandledning "Öppet för frågor” M Tullberg, A Di Lorenzo Tillborg, J Antonsson, I Knutsson 15-16
 • Vecka 17, 24/4; Inlämning av skriftligt arbete till handledaren
 • Vecka 19, 6/5; Skriftligt arbete tillbaka från handledaren
 • Vecka 20, 13-17/5; Eget arbete m självständigt arbete
 • Vecka 21, 20-24/5; Eget arbete m självständigt arbete. Förberedelse av ED-Talks. 20/5 Inlämning av skriftligt arbete till handledaren. 22/5 Handledaren lämnar skriftligt arbete vidare till examinatorn
 • Vecka 22, 27/5; ED-Talks M Tullberg, A Di Lorenzo Tillborg, J Antonsson, I Knutsson 8-16 Lilla salen
 • Vecka 24, 12/6 Examinator meddelar betyg
 • Vecka 32, 7/8 Omexamination av SA