Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Referenser

Vi utgår som sagt från APA-manualen, som finns i särskilt dokument under fliken Examensarbetets disposition. Varje gång du påstår något som inte kan räknas som allmänt känt i den läsekrets du vänder dig till, skall du ange referens, lämpligen så här:
    …..
    The measured mean temperature of the earth is 15 oC (Bartsch,1994). A calculation may be carried out to get a theoritical value of the mean temperature on the surface of earth. ……

    The energy balance of the earth may be described by an analogy experiment developed from an idea by Boohan (1996). 

I slutet av arbetet infogar du en litteraturlista, som innehåller alla de verk du refererat till i texten, men endast dessa. Annan litteratur du läst i samband med examensarbetet ska inte stå med. 

Boktitlar kursiveras i listan, men om det rör sig om en tidskriftsartikel kursiveras istället tidskriftens namn. När man refererar till en artikel i en bok med bidrag från flera författare anger man även redaktörens namn och boktitel. För verk som saknar angiven författare anges boktiteln först. Kolla i APA-manualen!

Referenser till arbeten som inte lästs i original

Allmänt gäller att du bör läsa originalarbetet och referera till det i text och litteraturförteckning.
Om du inte kan få tag i originalarbetet och anser dig kunna lita på det referat som finns i Andersson (1990), kan du i undantagsfall använda Andersson (1990) som källa. Då skriver du i texten t.ex. ”Pettersson (enl. Andersson, 1990) fann däremot att...” eller ”Tidigare undersökningar (Lundström, refererad i Andersson,1990)…”. I litteraturförteckningen tar du upp Anderssons arbete, alltså den källa som du själv funnit informationen i.

Citat

Direkta citat skall du vara sparsam med. Undantaget är om du har gjort en intervjuundersökning till exempel utifrån fenomenografiska/variationsteoretiska utgångspunkter, där det gäller att presentera vilka olika uppfattningar som finns i en viss fråga och där det följaktligen istället är en poäng att låta olika röster komma till tals. Citat använder du när du vill diskutera den exakta innebörden i en text eller argumentera för eller emot den. Du kan också i undantagsfall ge korta citat av kärnfulla formuleringar. Men du skall aldrig citera för att slippa formulera dig själv! Citaten skall vara tydligt markerade, med “citattecken” för korta citat inne i texten. Exempel: Johansson och Svedner (2001) skriver: ”Citatet avslutas med en sidhänvisning inom parentes och punkten sätts efter parentesen, inte efter citattecknet” (s. 85-86). Korta citat, dvs. färre än 40 ord, skrivs enligt denna mall. Längre citat dvs. citat som innehåller fler än 40 ord, utförs enligt nedan: 

        Ett utdrag, d.v.s. ett citat av ett längre avsnitt ur en annan text, blir tydligare om den citerade
        texten skrivs så, att den blir smalare än den övriga texten. Utdragetkan också ha ett annat
        typsnitt eller tätare radavstånd än den övriga texten. När ett citat markeras på något av dessa
        vis behöver den inte omges med citattecken (Svenska  skrivregler 2000, s. 33).
 

Internetreferenser

Generellt måste man vara speciellt noga med att bedöma trovärdigheten och kvalitén på källan vid användning av referenser på nätet. Publicering där kan ju ske helt utan kvalitetsbedömning. Man bör bl.a. genom att backa i nätadressen kontrollera vilken organisation (t.ex. högskola eller forskningsavdelningen på ett stort företag) som står bakom dokumentet. I litteraturlistan skrivs dessa referenser in bland de övriga referenserna i bokstavsordning. Själva adressen till webbsidan skriver man bara i referenslistan, aldrig i den löpande texten. När det gäller nedladdning från internet finns ett tillägg till APA-manualen 2007 som förenklar och standardiserar hur man hanterar källor från internet, som ju blivit allt vanligare. Se APA:s hemsida http://apastyle.apa.org. Se även avsnittet om internetreferenser i det särskilda dokumentet med APA-manualen.
Några exempel:

Freud, S. (1913). The interpretation of dreams (A. A. Brill, Trans.). New York: The MacMillan Company. (Original work published 1899). Retrieved from PsycBOOKS database.

Björklund, F., & Bäckström, M. (2008). Individual differences in processing styles: Validity of the Rational-Experiential Inventory. Scandinavian Journal of Psychology, 4(5), 439–446.
Hämtad från http://www3.interscience.wiley.com/journal/117997468/home