Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Coronaviruset

Musikhögskolans information till studenter och medarbetare

15 april 2020

Kompletterande information gällande undervisning och examination våren 2020

Varje onsdag morgon sker en veckoavstämning inom vår fakultet om det aktuella läget gällande Corona (Covid -19). Nedanstående gäller efter dagens avstämningsmöte, 15 april 2020.

I Sverige fortsätter vi att tillsammans arbeta för att minska smittorisken.

Lunds universitets rektor har beslutat att ALL utbildning och examination tills vidare ska ske på distans. Räkna inte med att nuvarande läge snart är över, utan du som lärare måste fortsätta att bedriva undervisning och examination på distans. I dagsläget är det oklokt att flytta fram examinationer (redovisningar/konserter) till augusti eftersom vi inte vet när corona-krisen är över.

Avsteg från distansundervisning och bedömning av studenternas prestationer/examination kan endast ske om synnerliga skäl föreligger, men först efter samtal med din utbildningschef och efter att en ansökan om dispens beviljats hos fakultetsledningen.

Utbildningsledningen återkommer inom kort med separat information och med frågor om hur bl a undervisningen och examinationen fungerar på distans.
Redovisningar/konserter kan live-streamas och läggas upp på Facebook eller YouTube (sköts av studenten själv).

Fortsätt TÄNK på att:
hålla avstånd – minst två (2) meter till närmsta person,
se till att det finns gott om plats i lokalen vid eventuella fysiska möten,
ombesörja för god ventilation i lokalen (öppna fönster),

Öppettider på Musikhögskolan som gäller tills vidare:
Måndag – fredag kl 07.00–21.00
Lör-, sön- och helgdagar kl 10.00–18.00.

OBS! Redan bokade examenskonserter som planerats till lördagar, söndagar/helgdagar efter kl.18.00 genomförs som planerat, men måste då meddelas till Kent Karlsson (ny gruppledare för teknik- och serviceenheten) så att Musikhögskolan kan anpassa öppettiden den dagen.
Ha en fortsatt trevlig april!

Berth Lideberg, Lars Härstedt Salmonson, Lars Andersson, Magnus Ericsson, Birgit Jakobsson och Ann-Charlotte Carlén

 

Information regarding teaching and examination in spring 2020

Every Wednesday morning there is a weekly digital meeting with our faculty about the current situation regarding Corona. The following applies after today's meeting, April 15, 2020.

In Sweden, we continue to work together to reduce the risk of Covid -19.

The Vice-Chancellor at the Lund University has decided that ALL teaching and assessment of students’ performance/examination until further notice are to be conducted remotely. The current situation is not going to be over soon, so continue to teach and examine at a distance. At present, it is unwise to postpone examinations until August, as we do not know when the corona situation is over.

Exceptions from remote education and examination can only take place if there are special reasons. In that case you have to discuss with the Program Directors before an application is made for any exemption. Any exemption is granted by the Dean.

The teachers will receive information and questions soon about how the teaching and the assessment of students’ performance/examination are conducted remotely.

The examination concerts can be streamed live and sent via Facebook or YouTube (managed by the student).

Remember to
- keep a distance - at least two (2) meters from the nearest person,
- make sure there is plenty of room in the room for any physical meetings,
- care for good ventilation in the room (open windows),
 
Opening hours at the Academy of Music until further notice:
Monday - Friday 7am - 9pm
Saturdays, Sundays and holidays from 10am - 6pm.
NOTE! Already booked examination concerts that are scheduled for Saturdays, Sundays / holidays after 18.00 will be carried out as planned, but must be notified to Kent Karlsson (new group leader for the technology and service unit) so that the Academy of Music can adjust opening hours that day.

Have a nice month of April!

Berth Lideberg, Lars Härstedt Salmonson, Lars Andersson, Magnus Ericsson, Birgit Jakobsson and Ann-Charlotte Carlén

 

Senast uppdaterad 19 mars 2020

Please see below for FAQ and an English version

Musikhögskolan är inte stängd. Bibliotek och datatorget är öppet för all personal och studenter. Övriga lokaler är också öppna för alla studenter och all personal som har LU-kort. Alla kan komma och hämta material eller annan utrustning men bör undvika nära kontakt med andra personer. Allmänna ytor såsom cafeterian har inte en begränsning på antal personer under förutsättning att man kan hålla avstånd till närmsta "granne". Att hålla avstånd gäller även vid möten med flera personer i ett rum samtidigt.

Undervisning
All undervisning på Musikhögskolan ska fortsätta
1. som distansundervisning,
2. genom hemuppgifter,
3. genom en kombination av distansundervisning och hemuppgifter.

Distansundervisning gäller vid såväl individuell undervisning som gruppundervisning i små eller stora grupper. Beslutet gäller sedan 18/3 och tills vidare. Beslutet baseras på Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendation att gå över till distansundervisning. För undervisning som inte kan genomföras på distans eller via hemuppgifter ska läraren kontakta sin utbildningschef.

Förberedelser/hemuppgifter som behöver genomföras på MHM kan ske i grupp med max 5 personer. Dispens från antalet personer i ett rum eller dispens av annan anledning, om alla andra möjligheter har uttömts, kan ges av närmaste utbildningschef.

Ensembleundervisning/kammarmusik/körundervisning eller annan gruppundervisning som normalt sker med fler än 5 studenter, behöver hitta nya former för undervisning/musicerande med hjälp av digitala hjälpmedel. Genom bifogad länk får du tips på digitala verktyg. Där finns också lathundar.
Länk

Tala med din utbildningschef om olika möjligheter om du behöver hjälp med andra lösningar.

Övning
Egen övning, individuellt eller i liten grupp (max 5 personer), kan ske på MHM under förutsättning att du är frisk.

Konserter, redovisningar och examinationer
Musikhögskolan i Malmö kommer inte i dagsläget ge några publika konserter/evenemang. Alla större arrangemang med externa deltagare är inställda.

Ensembleredovisningar, interna redovisningar och konserter som måste ske i examinationssyfte, ska ske utan publik. Undantag är examenskonserter då max 10 personliga gäster i publiken är välkomna. Examenskonserterna ska videofilmas eller spelas in vilket du som student själv ansvarar för.

Examination
Det finns möjlighet att använda andra examinationsformer än de som vanligtvis används. Viktigt att förändrade examinationsformer tydligt kommuniceras mellan lärare och studenter.

Digitala verktyg
Vid distansundervisning kan olika digitala verktyg användas av lärare beroende på typ av undervisning, t.ex. Teams, Zoom, Canvas Conference, FaceTime. Genom bifogad länk får du tips på en del av dessa och andra verktyg och där finns också lathundar.
Länk

Var noga med att du loggar in via LU (och inte direkt via zoom.us konto).
Du som vill få hjälp med Canvasfrågor kan kontakta Mattias Frisk. För hjälp med andra digitala frågor finns även vår egen IT-enhet.

Cafeterian
Cafeterian är stängd och öppnar eventuellt igen den 14/4 beroende på den då rådande situationen.

 

FAQ - Frekventa frågor och svar

1. Fråga: Gäller distansundervisning även för individuell undervisning?
Svar: Ja, distansundervisning (eller hemuppgifter) gäller för all undervisning.

2. Fråga: Vi har svårt att förbereda uppgifter/öva utan att vara fler än 5 personer i rummet? Är det förbjudet?
Svar: Viktigast i nuläget är att begränsa sina sociala kontakter och inte vara för många personer samtidigt på en begränsad yta. Prata med din lärare om ni kan anpassa uppgifterna så att det inte kräver fler personer i rummet.

3. Fråga: Jag har en nära familjemedlem som tillhör/tillhör själv en riskgrupp. Kan jag vägra att komma till Musikhögskolan fast en uppgift kräver det?
Svar: Ja, men då måste du i samråd med din lärare komma överens om hur ni ska lösa det på annat sätt.

4. Fråga: Vad händer med mitt studiemedel hos CSN om jag inte kan få mina poäng?
Svar: Det är en unik situation med en pandemi. Vi gör nu anpassningar för att både undervisning och examination ska kunna genomföras inom ordinarie termin. Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om Musikhögskolan stänger helt på grund av coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka dina studielån, ifall din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.
Håll dig uppdaterad på; CSN.

5. Fråga: Min examenskonsert kräver några externa personer på scen. Vad gäller för det?
Svar: Det tillåts bara i undantagsfall och om de externa personernas närvaro krävs för genomförandet av din examenskonsert. Tala i första hand med ansvarig lärare.

6. Fråga: Hur ska ensembleundervisning/kammarmusik/körundervisning eller annan gruppundervisning bedrivas där fler än 5 personer behöver kunna musicera/vara tillsammans?
Svar: Det är viktigt att först uttömma alla möjligheter att genomföra undervisning på distans. Om det har visat sig att detta inte är möjligt, ombeds läraren ta kontakt med sin närmsta chef. I enstaka fall kan dispens utverkas.

7. Fråga: Kan lärare och studenter använda Zoom?
Svar: Ja, från och med nu kan både lärare och studenter använda Zoom med upp till 300 deltagare. Viktigt att logga in via LU inloggningen och sitt Lucat-ID. Använd inte ett vanligt Zoom konto.
Logga in här

8. Fråga: Jag har inte wi-fi hemma och inte heller dator. Hur gör jag?
Svar: Skolan är öppen och här finns både wi-fi och datorer (på biblioteket och datatorget). Du kan också ansluta till Zoom-möten via mobiltelefon.

9. Fråga: Jag är orolig över att bli smittad om jag kommer till Musikhögskolan.
Svar: Vi förstår din oro men vår bedömning är att smittorisken inte är högre på MHM än att någon annanstans. Det är stora ytor med många lokaler där det är enkelt att hålla avstånd. Lokalerna städas dagligen med fokus på entré och toaletter och vidtagna åtgärder har minskat antalet människor som rör sig samtidigt på MHM.

 

Last updated March 19, 2020


The Academy is not closed. The library and the computer center are open to all staff and students. Other premises are also open to all students and staff who have a LU card. Everyone can pick up materials or other equipment at any time, but should avoid close contact with other people. Public spaces as the cafeteria do not have a limit on numbers of people, provided that one can keep a distance to the nearest "neighbour". Keeping the distance also applies to meetings with several people in a room at the same time.

Teaching
All teaching at the Academy should continue
1. as distance education;
2. through home assignments;
3. through a combination of distance education and home assignments.

Distance education applies to both individual and group teaching in small or large groups. The decision is valid from March 18 until further information. The decision is based on the recommendation of the Public Health Authority and the Swedish government to switch to distance education.

Regarding teaching that cannot be done remotely or through home assignments, the teacher shall contact his or her Programme Director.

Preparations / home assignments that need to be done at MHM can be done in groups of max 5 people. Exception from the number of people in a room or exemption for other reasons, if there are no other possibilities, can be given by your Programme Director.

Ensemble teaching / chamber music /choir lessons or other group lessons, that normally take place with more than 5 students, need to find new forms of teaching / music making with the help of digital tools. The attached link gives you tips on digital tools.
Link

Please talk to your Programme Director about different opportunities if you need help with other solutions.

Practice
Music practice, individually or in a small group (max 5 people), can be done at MHM provided you are in good health.

Concerts, seminars and examinations
The Malmö Academy of Music will not currently give any public concerts / events. All major events with external participants are canceled.

Seminars or concerts that must be done for examination purposes, shall take place without an audience. You can record it on video and then distribute it to your teacher. Exceptions are graduation concerts ”examenskonserter” where a maximum of 10 personal guests are welcome as an audience as long as nobody is ill. The graduation concerts should be videotaped or recorded which you as a student are responsible for.

Examination
It is possible to use other forms of examination than those commonly used. It is important that changed forms of examination are clearly communicated between teachers and students.

Digital tools
In distance education, various digital tools can be used by teachers depending on the type of teaching, e.g. Teams, Zoom, Canvas Conference, FaceTime. The attached link gives you tips on some of these and other tools.
Link

Be sure to log in via LU (and not directly through zoom.us account)
If you want any help with Canvas questions, please contact Mattias Frisk. For help with other digital issues, you can also contact our IT unit.

The cafeteria
The cafeteria is closed and might open again on April 14, depending on how the situation develops.

 

 

FAQ - Frequently asked questions and answers

1. Question: Does distance teaching also apply to individual teaching?
Answer: Yes, distance teaching (or home assignments) applies to all teaching.

2. Question: We have difficulties in preparing tasks / exercises without having more than 5 people in the room? Is it then forbidden?
Answer: The most important thing at present is to limit social contacts with other people. Talk to your teacher if you can customize the tasks so that it does not require more people in the room.

3. Question: I have a close relative/do myself belong to a risk group. Can I refuse to come to the Academy if an assignment requires it?
Answer: Yes, but you and your teacher must come to an agreement on how to solve it in another way.

4. Question: What will happen to my study funding at CSN if I cannot get my study points?
Answer: It is a unique situation with a pandemic. We are now making adjustments so that both teaching and examination can be completed within regular semester. You may retain your student support from CSN even if the Academy of Music closes completely due to the corona virus. There are also security rules for those who shall repay the student loans.
Keep up to date at CSN.

5. Question: My examination concert requires some external people on stage. What can I do?
Answer: It is only allowed in exceptional cases and if the presence of external persons is required for the performance of the examination concert. Talk to the responsible teacher.

6. Question: How can ensemble teaching / chamber music / choral teaching or other group teaching be held if more than 5 people need to be able to play music together?
Answer: It is important to explore all possibilities for distance education. If there are no such possibilities, the teacher is asked to contact his / her head of education. Exemption can be made.

7. Question: Can teachers and students use Zoom?
Answer: Yes, from now on, both teachers and students can use Zoom with up to 300 participants. Important to log in via the LU login and its LuCat. Do not use a regular zoom account.
Log in here

8. Question: I don't have wi-fi at home or a computer. What can I do?
Answer: The school is open and there is both wi-fi and computers (at the library and on other places). You can also use a phone to connect to Zoom meetings.

9. Question: I am worried about being infected if I come to the Malmö Academy of Music.
Answer: We understand your concern, but we believe that the risk of infection is no higher at MHM than elsewhere. There are large areas with many rooms where it is easy to keep distance and the premises are cleaned daily with focus on the entrance and the toilets. Also the measures we have taken have reduced the number of people at MHM.


Publicering 2020-03-17:

Musikhögskolan i Malmö (MHM)

All undervisning på Musikhögskolan ska fortsätta som distansundervisning, genom hemuppgifter eller en kombination av de båda. Detta gäller from onsdag 18/3.

Lärare
Verktyg: Använd de verktyg som gör att din undervisning fungerar på distans t.ex. Zoom, Canvas Conference, FaceTime.
Genom bifogad länk får du tips på en del av dessa och andra verktyg och där finns också lathundar.
Länk

Du som vill få hjälp med Canvas kan kontakta Mattias Frisk.
Vår egen IT-enhet står också beredd att svara på frågor.
MHM:s lärare kan vara på Musikhögskolan för förberedelser eller annat arbete. Max 5 personer i rummet.
Gällande undervisning som inte kan genomföras på distans eller via hemuppgifter – ta kontakt med närmaste chef.
Alla internationella utbyten som inte påbörjats är inställda tills vidare.

Studenter
Lokalerna på Musikhögskolan kommer att vara öppna för övning - endast MHM-studenter med LU-kort. Max 5 personer i rummet. Bibliotek och datatorget kommer hålla öppet. Alla internationella utbyten som inte påbörjats är inställda tills vidare.

TA-personal
Är man en enhet med flera personer så bör någon vara på plats dagligen på Musikhögskolan. Stäm av med ditt arbetslag. Hemarbete endast efter samråd med närmaste chef. Vid hemarbete är det viktigt att man tillsammans med sin chef planerar sina uppgifter och uppföljning av dessa.

Övrigt
Håll er gärna uppdaterade - klicka er vidare från rutan längst upp till höger på vår hemsida 'Uppdatering angående Coronaviruset'.
Länk

Cafeterian kommer att hålla öppet kl 10-14 den 19/3 och därefter vara stängd till den 14/4.

 

INFORMATION IN ENGLISH TO STUDENTS AND EMPLOYEES AT THE MALMÖ ACADEMY OF MUSIC

Due to the government's new recommendations
At a press conference, March 17, Prime Minister Stefan Löfven announced that the government recommends universities and educational institutions to switch to distance education from March 18.

The Malmö Academy of Music (MHM)
All teaching at the Malmö Academy of Music shall continue as distance education, through homework or a combination of the two. This applies from tomorrow, Wednesday 18/3.
Tools: Use the tools that make your teaching work remotely eg. Zoom, Canvas Conference, FaceTime.
The attached link gives you tips on some of these and other tools and there are also caterpillars.
Link

If you want to get help with Canvas, please contact Mattias Frisk. Our own IT unit is also prepared to answer questions. MHM's teachers can be at the Academy of Music for preparation or other work. Maximum 5 people in the room. Applicable teaching that cannot be carried out remotely or via homework - contact your nearest manager. All international exchanges that have not started are canceled until further notice.

Students
The premises will be open for rehearsal - only MHM students with LU cards. Maximum 5 people in the room.
Library and computer center will be kept open. All international exchanges that have not started are canceled until further notice.

TA personnel
If you are a unit with several people, someone should be on site at MHM. Align with your team. Homework only after consultation with the nearest manager. At home work - it is important that you, together with your manager, plan their tasks and follow up on these.

Other
Stay tuned - click on the box at the top right of our website 'Update on the Coronavirus'.
Link

The cafeteria will be open at 10-14 on 19/3 and then be closed until 14/4.

Musikhögskolan i Malmö
Box 8203,
200 41 Malmö
Ystadvägen 25
Telefon: 040-32 54 50 (växel)
info [at] mhm [dot] lu [dot] se
mhm.lu.se

Organisationsnummer: 202100-3211