Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examen

Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna

Examensarbetet är obligatoriskt för att ta examen, vilket framgår av Högskole-förordningen:

För konstnärlig [kandidat-/master-] examen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. (SFS, 1993:100, n.p.)

Ditt konstnärskap som instrumentalist, sångare eller kompositör sammanfattas och examineras i examensarbetet. Det genomförs i två delar, som visar på olika aspekter av ditt konstnärskap. Examensarbetets två delar genomförs och examineras separat. Lärandemålen för examensarbetet återfinns i kursplanen för respektive kurs. De ligger nära utbildningens mål, då examensarbetet kan ses som en sammanfattning av det du uppnått under utbildningen. Examinationerna bedöms av examinatorer, som använder bedömningskriterier där lärandemålen finns konkretiserade.

Den klingande delen utgör 75 % av ditt examensarbete. I examenskonserten synliggörs din konstnärliga förmåga och uttrycksförmåga. Examenskonserten är offentlig med minst 30 minuter (kandidatnivå) / 50 minuter (masternivå) musik. 

Examinatorer är dina instrumentlärare och/eller utvald jury. Särskilt examinationsprotokoll för examenskonserten såsom del av examensarbetet upprättas. Konserten dokumenteras som ljudinspelning eller i videoform. Du som student ansvarar för inspelningen. Nödvändig utrustning finns att låna via Helpdesk.

Reflekterande del – undersökningen 

Den reflekterande delen utgör 25 % av ditt examensarbete. I undersökningen synliggörs den reflektion som finns inom all konstnärlig aktivitet. Särskilt examinationsprotokoll för den reflekterande delen såsom del av examensarbetet upprättas. 

Undersökningen utgår från din egen konstnärliga praktik och redovisas i ett format du själv väljer: skriftligt format, liveformat eller förinspelade format. Som stöd för denna del tilldelas du en handledare med 7 arbetstimmar. Examinator utses av samordnaren för examensarbetet. 


Resurser i arbetet med undersökningen: 

 • kurser: seminarier och workshops 
 • individuell handledning 
 • instruktioner och guider på Canvas och internwebben 
 • verktyg och instruktioner för digitalt lärande  
 • material på LU:s centrala webbsidor 

Kontakta kursledarna 

Har du frågor om handledning och examination är du varmt välkommen att kontakta kursledarna: 

 • Hedvig Jalhed hedvig [dot] jalhed [at] mhm [dot] lu [dot] se (hedvig[dot]jalhed[at]mhm[dot]lu[dot]se) 
 • Sara Wilén sara [dot] wilen [at] mhm [dot] lu [dot] se (sara[dot]wilen[at]mhm[dot]lu[dot]se)

Undersökningen  

Precis som i den klingande delen av examensarbetet, står du som musikerstudent och din musikaliska utveckling i centrum för den reflekterande delen. I den reflekterande delen väljer du en del av din musikaliska praktik (ditt musikaliska utövande i alla dess sammanhang och facetter) och genomför en självständig undersökning, där du prövar nya metoder för att utvecklas.  

I fokus för ditt reflekterande arbete står dina erfarenheter och behov som musiker, det vill säga din konstnärliga praktik. Undersökningen kan exempelvis handla om din musikaliska arbetsprocess inom 

 • interpretation 
 • gestaltning 
 • improvisation  
 • komposition

Du kan fokusera på delar av din repertoar, till exempel ur examenskonserten. Undersökningen genomförs med metoder från konstnärligt undersökande arbete, utveckling och forskning och/eller andra metoder  som passar fokus för din undersökning.  

Du kommunicerar resultaten och reflektioner från din undersökning genom språket (i tal och/eller text) i kombination med valda musikaliska exempel från din praktik, som inspelningar, liveframträdande och/eller noterade musikexempel. Här finns goda möjligheter för att utforma arbetet efter eget val, i dialog med din handledare.  

Alla valbara format i den reflekterande delen bygger på en gemensam innehållsstruktur, med sin grund i konstnärlig forskning i Musik. Det finns många olika sätt att genomföra undersökningen, och ett flertal metoder att välja mellan. Ditt val av ämne och format påverkar arbetssättet i den reflekterande delen. Det viktigaste är att valet av ämne, format och metoder ger dig bra redskap i din undersökning.  


Presentationsformat 

Ett reflekterande arbete kan presenteras i olika format enligt nedan. 

1. Skriftligt arbete 

En undersökning som redovisas skriftligt ska omfatta: 

 • Kandidat: cirka 12-16 sidor, 12 pt, 18 000 – 24 000 tecken 
 • Master: cirka 18-20 sidor, 12 pt, 30 000 – 60 000 tecken 

utan blanksteg, inklusive försättsblad, abstract, innehållsförteckning, referenslista. 1 000 ord är ca 1,5–2 textsidor. I ett skriftligt arbete är det vanligt att lägga in exempel från den egna praktiken i form av kortare videos/ljudfiler. 

2. Liveformat 

Lecture recital (föreläsningskonsert) är en form av muntlig redovisning på 30–50 minuter, där du framför musik live och/eller via inspelning och presenterar ditt projekt i eget valt format, med stöd av bildvisning/powerpoint-presentation/program. Lecture recital dokumenteras av institutionen. 

3. Förinspelade format 

Editerade audio/videofiler på 30–40 minuter där du presenterar ditt projekt genom t.ex. muntliga presentationer, exempel från den egna praktiken och bilder (i video). Du ansvarar själv för editeringen.  


Reflektion  

Målet med undersökningen i den reflekterande delen är att du prövar och utvecklar flera vägar, metoder och arbetssätt för att utvecklas självständigt som musiker. Syftet är att arbeta självständigt på flera nivåer av konstnärlig reflektion och analys. Reflektion betyder ursprungligen på latin att något böjs eller vänds tillbaka, som en spegling.  

Reflektion kallas den form för tänkande som sker i förbindelse med ett sinnesintryck, en upplevelse eller en handling. Genom reflektion blir vi medvetna om våra reaktioner, hur förhåller oss till omvärlden och skapar vår självbild. Den här sortens reflektion är besläktad med ordet eftertanke, att se tillbaka på något, att tänka i efterhand. Det kan ge dig tid och plats för att få nya perspektiv på hur du arbetar med musik, och nya idéer till hur du kan göra förändringar av din praktik för att utvecklas vidare.  

Genom att analysera, formulera och diskutera dina erfarenheter och resultat levandegör du dem och kan dela kunskapen med andra inom ditt fält. Att utövande musiker själva kommunicerar om sin utveckling och hur musikaliskt kunnande utvecklas, och inte ”bara spelar”, är mycket värdefullt för att fördjupa och förändra synen på vad kunskap och kreativitet kan vara. Det bidrar till att ge en mer fördjupad och mångfacetterad bild av kreativa processer och konstnärlig kunskap, både inom musikfältet och till andra i samhället.  

När du är klar med dina studier och uppfyller kraven för utbildningen kan du begära att få ut examen.

Följande måste du göra för att få ditt examensbevis utfärdat:

 1. Genomför din examenskonsert.
   
 2. Fyll i och lämna kursrapport till din lärare i huvudämnet.
  Kursrapport (PDF 389 kB, nytt fönster)
   
 3. Lämna inspelning och programblad från din examenskonsert till utbildningsadministratör Ola Elleström.
   
 4. Först när kursrapport, inspelning och programblad är inlämnat, kommer ditt betyg i kursen (Examensarbete – klingande del) registreras i Ladok.
   
 5. Innan du ansöker om examen, kontrollera att alla dina resultat finns inrapporterade i Ladok. Om något resultat saknas kontaktar du din lärare i aktuell kurs.
  Logga in i Ladok
   
 6. Ansök om examen i Ladok. Gå till "Examen och bevis" i huvudmenyn, välj ”Ansök”.
  Logga in i Ladok
  Handläggningstiden varierar under året beroende på arbetsbelastning och ärendets karaktär. Handläggningstiden är normalt 6-8 veckor.

Kontakt

Frågor om det självständiga arbetet:

Sara Wilén
Kursledare
sara [dot] wilen [at] mhm [dot] lu [dot] se (sara[dot]wilen[at]mhm[dot]lu[dot]se)

Hedvig Jalhed
Kursledare
hedvig [dot] jalhed [at] mhm [dot] lu [dot] se (hedvig[dot]jalhed[at]mhm[dot]lu[dot]se)


Frågor om examensansökan:

Ola Elleström
Utbildningsadministratör
ola [dot] ellestrom [at] mhm [dot] lu [dot] se (ola[dot]ellestrom[at]mhm[dot]lu[dot]se)
+46 40 32 54 69