Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Policy kring examination

• Ämneslärarutbildningen
• Kulturskolepedagogutbildningen
• Kompletterande pedagogisk utbildning i musik
• Fristående kurser

Omexamination = Vid underkänt resultat på ordinarie prov i en kurs erbjuds studenten ett tillfälle för omexamination 5-7 veckor efter det ordinarie provtillfället. För omexamination i anslutning till pågående kurs sker kommunikationen direkt med undervisande lärare, d v s ingen föranmälan krävs. 

Uppsamlingsprov = Vecka 6, 33 och 45 anordnas ytterligare provtillfällen. Vid dessa tillfällen har studenter möjlighet att examineras på kurser från tidigare terminer. Anmälan sker på särskild länk. Varje anmält tillfälle räknas som en genomförd examination där antalet examinationstillfällen som regel begränsas till 5 förutom det ordinarie tillfället inom kursen. Mer info finns här: Anmälan till uppsamlingsprov

Examination i förväg = I samråd med undervisande lärare kan en student som bedöms ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att uppnå kursmålen erbjudas att examineras i kursen utan att fullgöra samtliga lektionstillfällen. Hela kursen innehåll examineras då vid ett eller ett fåtal tillfällen. Detta är endast möjligt i ett fåtal kurser. (Se översikt nedan)

Validering = Studenten kan tillgodoräkna poäng inom tidigare utbildning genom att ansöka om validering och tillgodoräknande. Studenten lämnar in ansökan om validering och tillgodoräknande till utbildningskoordinator.

Läs mer om Lunds universitets rekommendationer kring bl a examinationer Rättighetslistan, Lunds universitet

Huvudinstrument, Ackordinstrument, Sång och muntlig framställning, Enskilt val, Instudering

Individuell undervisning inom ämne 2

 • Underkänd kurs kan examineras genom komplettering av enstaka moment i de fall examinatorn bedömer det rimligt 
 • Underkänd kurs kan examineras genom att studenten svarar för hela eller delar av kursens innehåll vid ett fåtal tillfällen. Examinerande lärare utformar instruktioner för prövning.
 • Ej möjligt att gå om kursen. Timresurs tilldelas endast vid ordinarie tillfälle.
 • Ej möjlig att examinera i förväg
   

Ensemble, Projekt, Körsång/ körledning, Rytmik och drama, Ämnesmetodik, Ensembleledning, Ämnesdidaktik, Klassrumsmetodik, UVK-kurserna (mer information finns under rubriken UVK i utbildningsstruktur ämneslärarutbildning). 

Gruppundervisning inom ämne 2

 • Underkänd kurs kan examineras genom komplettering av enstaka moment i de fall examinatorn bedömer det rimligt.
 • Underkänd kurs kan examineras genom att studenten får gå om hela eller delar av kursen i mån av plats i befintliga grupper. 
 • Då betygsunderlag saknas examineras kursen genom att studenten går om hela kursen i mån av plats i befintliga grupper.
 • Ej möjlig att examinera i förväg
   

Musik- kultur och konstarterna i samhället, Musikerergonomi, Musiklära, PIK, Noteditering, Satslära, Gehör, Akustik och inspelning, Inspelningsprojekt

 • Underkänd kurs kan examineras genom komplettering av enstaka moment i de fall examinatorn bedömer det rimligt.
 • Underkänd kurs kan examineras genom att studenten får gå om hela eller delar av kursen i mån av plats i befintliga grupper
 • Möjlig att examinera i förväg. Examinerande lärare utformar instruktioner för prövning där studenten svarar för hela kursens innehåll vid ett fåtal tillfällen.

Samtliga VFU-kurser

 • Underkänd kurs examineras genom att studenten går om hela kursen i mån av plats, under reguljär skoltid, inom befintliga VFU-perioder
 • Vid frånvaro kompletteras omfattning efter bedömning av VFU-ledare i samråd med examinator och handledare
 • Antalet provtillfällen i kursen begränsas till 3
 • Ej möjlig att examinera i förväg

Självständigt arbete 1:1, 1:2

Examensarbete

 • Underkänd kurs examineras genom att studenten lämnar in färdigt skriftligt arbete. 
 • Underkänd kurs kan examineras genom komplettering av enstaka moment i de fall examinatorn bedömer det rimligt.
 • Ej möjligt att gå om kursen. Timresurs för handledning tilldelas endast vid ordinarie tillfälle.
 • Ej möjlig att examinera i förväg