Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvärderingar och bokslut

Kursvärderingsarbete är en del av det löpande arbetet och börjar redan när kursens mål, innehåll och arbetsmetoder presenteras och fortsätter med diskussioner om hur arbetsmetoderna stödjer studenternas arbete med att uppnå kursmålen.

Presentera föregående kurs kursvärdering vid kursstart. Det är motiverat att ägna ganska mycket tid i början av kursen åt att ge studenterna en överblick över vad som kommer att krävas av dem under kursen. I en sådan genomgång är kursväderingen ett viktigt inslag.

Genomför formativa utvärderingar muntligen under kursens gång. Viktigast är studenterna på ett okomplicerat sätt har möjlighet att framföra synpunkter på kursuppläggningen under kursens gång.
Använd summativ utvärdering vid kursens slut. Den genomförs av ansvarig lärare och kan vara antingen muntlig eller skriftlig men ska alltid dokumenteras skriftligen. Den skriftliga utvärderingen bör vara relativt kortfattad och ta upp frågor som genererats av de muntliga utvärderingarna så att de väsentligaste synpunkterna inom kursen belyses. Tillvägagångssättet innebär att studenterna varit med och utformat kursvärderingen, något som mycket påtagligt ökar engagemanget och svarsfrekvensen. I den skriftliga kursvärderingen kan man få bekräftat om synpunkter som framförs av de mer talföra studenterna omfattas av hela gruppen.

Efter avslutad delkurs/kurs sammanställer läraren de viktigaste punkterna i resultatet av utvärderingen som sedan utgör underlag för ett bokslut. Frågor som bör vara centrala i delkurs/kursutvärderingen är:

  • Mål
  • Kursinnehåll och omfattning i förhållande till arbetsinsats 
  • Undervisnings - och examinationsformer

Bokslut

Läraren upprättar ett bokslut senast i terminens sista studievecka som innehåller resultatet av utvärderingen samt förslag på åtgärder. Bokslutet skrivs under av lärare och studentrepresentant och offentliggörs på internweb och diskuteras sedan i ämnesnämnderna. I delkurser/kurser som har färre än tre studenter finns inget krav på att göra bokslut. Observera att detta inte undantar individuell undervisning från krav på bokslut. (Till exempel ska en lärare som har minst tre studenter i samma delkurs i individuell undervisning göra ett bokslut). Om flera lärare undervisar i samma delkurs och årskurs kan de välja att samarbeta kring ett gemensamt bokslut. Bokslutet innehåller två delar: 1. Vilka erfarenheter/synpunkter har lärare och student/studenter sammanfattningsvis haft på kursen och dess genomförande? 2. Vilka förändringar har gjorts under pågående kurs/delkurs och/eller föreslås av lärare och studenter inför nästa års kurs/delkurs?

Utvärdering av utbildningen

Utvärdering av hela utbildningen leds av utbildningsledningen. En erfarenhetsenkät sammanställs med frågor rörande hela utbildningen. Fokus ligger på övergripande mål, utbildningsresultat, frågor från kursutvärderingarna samt frågor som inte tagits upp på tidigare nivåer. Utvärderingen sker med hjälp av webenkäter samt ett möte mellan studenter och ledning som sker i slutet av terminen/läsåret. En sammanställning av resultatet återkopplas till studenterna samt tillgängliggörs. Resultatet redovisas därefter i utbildningsnämnden samt för lärarkåren. Uppföljning av föreslagna åtgärder görs sedan i början av nästa läsår med både studenter och lärare.

Bokslut musiklärarutbildning