Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning har i lärarutbildningen från 2011 fått en omfattning av 30 hp. Den syftar till att du som studerande självständigt och tillsammans med andra tränas i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla undervisning.

Inför VFU-perioden ges du möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter genom dina studier vid Musikhögskolan. Under VFU omsätts denna kunskap, och efter VFU-perioderna knyts de erfarenheter och reflektioner som du tar med dig, samman i kurserna inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), didaktik och metodik.

VFU går som en röd tråd genom hela din utbildning och du får möta ett flertal olika skolor, skolformer och handledare. VFU:n består av såväl kontinuerliga serier som heltidsperioder där du får utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarollen där musikläraren har ett brett verksamhetsfält. Du ges möjlighet att få en så bred bild som möjligt av sin kommande profession genom VFU-placering inom såväl grundskola som gymnasieskola. Vissa VFU-perioder kommer även att riktas tydligare mot ditt huvudinstrument, genre och profil.

Besök på skolorna genomförs regelbundet av såväl VFU-ledare som metodiklärare. För att stärka samarbetet ytterligare erbjuds fortbildning för handledare i form av temadagar med aktuella ämnen eller fristående kurser i handledningsmetodik.