Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Med anledning av coronaviruset/covid-19

Information till medarbetare och studenter vid Musikhögskolan.

2021-03-29

Vägledning vid tillämpning av beslut om utbildning under pågående utbrott av coronaviruset (STYR 2020/251)

Informationen bygger på uppdaterad Vägledning från Studieadministrativa beredningsgruppen tillhörande rektorsbeslut mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset STYR 2020/251 (på svenska och engelska). Denna ersätter tidigare version från den 15 februari 2021. 

Ändringar i vägledningen i förhållande till den förra är i korthet framför allt att: 

 • Under rubrik ”Genomförande av undervisning och examination”
  • Avstånd mellan sittplatser specificerat till minst 2 meter (enligt Smittskydd Skånes rekommendation)

 

 • Under rubrik ”Lokaler”
  • Studenter uppmanas fortsatt att som utgångspunkt studera hemifrån, men universitetets tidigare beslut att starkt begränsa tillgången till studieplatser och andra utrymmen för studenter har justerats så att 

studieplatser och datorsalar ska hållas tillgängliga i en omfattning som med undvikande av spridning av covid-19 ger möjlighet till (tidigare ”… tillgängliga endast i begränsad omfattning…).

 

  • Bibliotek bör hållas öppna för universitetets studenter och anställda i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till användning av studieplatser, in- eller utlåning vid bibliotek samt tillgång till referenslitteratur (tidigare ”…ska hållas begränsat öppna…”.

 

  • Övriga utrymmen för studenter såsom grupprum, lunchrum, fikarum ska hållas tillgängliga i den omfattning som är möjlig med undvikande av smittspridning (tidigare ”ska hållas stängda…”)

 

  • Hänvisning till Vägledning för hantering av studieplatser under pågående utbrott av Coronaviruset Dnr STYR 221/771 till stöd för hantering av studieplatser och lokaler i anslutning till studieplatser.

2021-03-19;

Nytt rektorsbeslut, som fattades igår och gäller tills vidare. Universitetets tidigare beslut att starkt begränsa tillgången till studieplatser har ändrats så att tillgången nu ökas något. Lunds universitet har sedan december haft en mer restriktiv hållning än andra svenska lärosäten vad gäller tillgången till studieplatser som med detta beslut nu justeras.
 
Samtidigt måste smittspridning fortsatt undvikas så långt möjligt. Studenter uppmanas därför fortfarande att i första hand studera hemma och studier på campus ska endast ske när det är nödvändigt för informationssökning, användning av referensmaterial och tillgång till pedagogiskt stöd eller utrustning för digital undervisning och examination. Eftersom undervisning och examination på Musikhögskolan i Malmö endast med stor svårighet kan bedrivas på distans har våra studenter alltid tillgång till våra lokaler i samband med undervisning och examination som kräver fysisk närvaro.
 
För att skapa en mer smittsäker miljö ska avståndet mellan studieplatser ökas till 2 meter på Smittskydd Skånes rekommendation. Vi kommer implementera det nya avståndet och byta ut skyltmaterialet så fort som möjligt.
 
Nytt i beslutet är också att verksamheter vid universitetet som t.ex. museer, konsthallar, butiker och parker, och som hittills hållits stängda för allmänheten, ges med anledning av en ny förordning (2021:8) möjlighet att öppna upp i begränsad omfattning och med hänsyn tagen till gällande riktlinjer.
 
Uppdaterad information till studenter finns på www.lu.se/corona och www.ht.lu.se/utbildning/covid-19

210223;

Under hösten 2020 har smittspridningen åter ökat i samhället och universitetet har därför skärpt beslut om anpassningar av sin verksamhet. Fortfarande råder stor osäkerhet kring pandemins fortsatta utveckling. För att kunna planera undervisning och examination gäller det beslut om ytterligare restriktioner som meddelades av rektor den 21 december 2020 tills vidare.

Fortfarande är undervisningsmoment med konstnärliga, praktiska och laborativa inslag prioriterade för genomförande i universitetets lokaler.

De främsta ändringarna i vägledningen i förhållande till den förra är:

 • Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida med exempel på åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 vid undervisning och examination som behöver genomföras på plats.
   
 • Om det inte är möjligt att schemalägga utbildningsmoment inom terminstiden finns det möjlighet att ansöka om att förlägga utbildningsmoment till tid efter terminsslut (enligt Förlängning av vårterminen 2021 U2021/66). Det är sektionschefen på student och utbildning som fattar beslut, efter ansökan från fakultetsstyrelse.
   
 • Information om att dekanbeslut krävs för verksamhetsförlagd utbildning (VFU), fältstudier och praktik som inte kan genomföras på alternativt sätt.

 

210120;

Lunds universitets rektor har utifrån rådande smittläge fattat ett nytt beslut med nedan huvudbudskap:

’För att ge möjlighet att planera verksamheten så väljer universitetet att tills vidare arbeta efter de förutsättningar som meddelades i beslut den 21 december 2020.

Därmed har också prefekt för Musikhögskolan i Malmö beslutat förlänga de riktlinjer och rekommendationer som skickades ut i Musikhögskolans Coronamail nr 10 den 8 januari att fortsätta gälla tills vidare.

När det gäller studieplatser och datasalar ska dessa under tiden fram till och med den 31 mars 2021 hållas tillgängliga endast i begränsad omfattning och för studenter som har behov av plats, t ex för informationssökning, användning av referensmaterial, för tillgång till utrustning för distansundervisning och examination.

 

210108;

Med anledning av den eskalerande smittspridningen som fortsatt är hög i Skåne och den nya vägledningen från Sektionen Student och utbildning inom Lunds universitet vill vi gå ut med information om vad som gäller nu på Musikhögskolan i Malmö. Allt för att hjälpa till med att minimera smittspridningen. I första hand gäller nedan t.o.m. den 24 januari 2021 men kan komma att förlängas. 

Utgångspunkten är att all undervisning och examination ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler och med beaktande av universitetet beslut och Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. Det är endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt som får genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler.

Även om examination som inte kan, eller inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt samt undervisningsmoment med konstnärliga, praktiska och laborativa inslag prioriteras för genomförande med fysisk närvaro i universitetets lokaler så behöver vi fortsatt ha stränga förhållningsregler på Musikhögskolan i Malmö. 

Följande gäller för Musikhögskolan i Malmö fram tills annat meddelas;

Prio ett:

- Fortsätt följa samma regler och rekommendationer om avstånd, hygien och stanna hemma vid sjukdom.

Prio två:

Undervisning ska i möjligaste mån främst genomföras på distans. Vi har köpt in digitala verktyg för att förbättra ljudkvaliteten vid distansundervisning. Du som är lärare kan alltid kontakta din närmaste chef om du önskar detta.

- All övning och allt annat arbete där man inte måste befinna sig på MHM ska ske hemma.

Prio tre: 

Rekommendationer kring antal personer i olika salar:

På önskemål från medarbetare har vi i tidigare coronamail (se coronamail 9 från den 20 november) lämnat rekommendationer kring antal personer i salar/rum. I merparten av lokalerna och så länge avstånd kan hållas utgår vi ifrån max 8 personer i varje sal/rum med undantag för större lokaler, bl.a.; Rosenbergsalen: max 20 personer på scen och max 20 personer i publiken samt Lilla salen: max 20 personer totalt i hela lokalen.

Anställda som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska arbeta hemifrån i första hand t.o.m. den 24 januari 2021. Är du som lärare eller TA-personal osäker eller orolig, så kontakta din närmaste chef. 

Fakulteten har beslutat att danska studenter ska följa inreseförbudet som gäller till den 21 januari eller till dess annat meddelas.

När det gäller utbytesstudenter så behöver varje utbytesstudent kontrollera vad som gäller innan inresa.

Om du som student känner oro eller undrar något om din undervisning eller examination, så tala i första hand med din lärare, i andra hand med din utbildningssamordnare. Samma sak gäller om du tycker att någon av dessa rekommendationer omöjliggör examination.

Caféet
Caféet kommer hålla stängt t.o.m. den 24 januari, d.v.s. längre än tidigare meddelats.

Vi har nu möjlighet att ordna värme i tältet på gården som senare kommer kunna användas vid lunchpaus för att undvika spridning av smitta

För X-korridoren går det även att äta i X217. För matsalen i B300-korridoren kan även lärarrummet vid sidan om användas. För studenter kan hörnan utanför datasalen också användas.

Studier och övning

Studieplatser och datorsalar ska under denna tid endast hållas tillgängliga i begränsad omfattning vilket även gäller övriga utrymmen för studenter såsom grupprum, lunchrum, fikarum etc. eftersom det är viktigt att inte Musikhögskolan används som en plats att ’hänga på’. Var snäll och planera istället din tid på Musikhögskolan för så korta besök som möjligt. Det är bara för sådan övning och undervisning/examination som är helt nödvändig som du ska vistas i lokalerna.

Biblioteket

Bibliotek ska hållas begränsat öppet för universitetets anställda och studenter i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till in- och utlåning och tillgång till referenslitteratur. Musikhögskolans bibliotek kommer ha meröppet samma tider som vanligt (kl 08-20, LU-kort krävs) och personal kommer finnas tillgänglig i utlåningsdisken kl 10-14. Mediarummet hålles stängt.

Övrigt

- Använd Helpdesk i så stor utsträckning som möjligt och begränsa fysiska möten med våra service-medarbetare.

- Ett fåtal toaletter har reserverats för personal eftersom det bland dem finns flera som är i riskgrupp. Vänligen respektera de skyltar som sätts upp på dessa toaletter.

- Symfoniorkesterprojektet har ett nytt upplägg för att kunna ske så säkert som möjligt och upplägget har godkänts av dekan.

Vi har en lista i LU Box (Covid -19) där vi håller koll på antalet Covid-19-smittade och det är viktigt att det antal som rapporteras fylls i listan av administrationen så att vi kan hålla koll på smittspridningen.

Det ansträngda läget inom sjukvården kräver att vi i vår tur måste göra vad vi kan för att inte förvärra den nuvarande situationen och samtidigt upprätthålla kvaliteten av våra utbildningar. Vi passar på att tacka för ert tålamod och era ansträngningar! Det kommer bättre tider!

 

201222;

På grund av att smittspridningen är fortsatt allvarlig meddelade regeringen den 18 december 2020 ytterligare restriktioner för hela Sverige. Därför har nytt rektorsbeslut tagits den 21 december. Beslutets utgångspunkt är att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska genomföras digitalt. 

Undervisning och examination ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler, och då efter beslut av dekan. Beslutet påverkar verksamheten i första hand t.o.m. den 24 januari 2021. 

Läs mer på Medarbetarwebben

201217;

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. 

HÅLL AVSTÅND
Flytta inte ihop bord och stolar, undvik köbildning vid mikrovågsugnar eller kopiatorer och sitt inte tätt tillsammans vid en dator eller mobiltelefon. Öppna fönster och vädra, men var snäll och glöm inte att stänga fönstret när du går.

GOD HYGIEN
Tvätta och sprita händerna ofta, hosta i armvecket och undvik att peta dig i ansiktet. Om du ser att våtservetter, handspritflaskor eller behållare med handsprit är tomma, meddela i receptionen eller i Helpdesk.

STANNA HEMMA
Gör så mycket som möjligt på distans och stanna hemma vid minsta tecken på att du mår dåligt (feber, ont i halsen, snuva eller hosta). Testa dig vid symtom.

Öppettider för Musikhögskolans studerande och anställda

Musikhögskolan:
Musikhögskolans lokaler är öppna för undervisning och övande alla dagar kl 07.00–23.00.

Biblioteket:
Musikhögskolans Bibliotek är öppet vardagar kl 10.00–14.00.
"Meröppet" vardagar kl 08.00–20.00.

Tack för att du bara är på skolan när du verkligen behöver det! Vi uppskattar att du visar hänsyn och håller 2 meters avstånd i våra lokaler.

Har du frågor, stöter på problem eller upplever ohälsa ber vi dig vända dig till din närmaste chef.