Med anledning av coronaviruset/covid-19

Information från Musikhögskolan till studenter och medarbetare

201130;

Smittspridningen ökar i hela samhället och fr.o.m den 24 november gäller i Sverige att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får genomföras med fler än åtta personer. Även om detta formellt inte gäller för den största delen av universitetets verksamhet, påverkar det oss och därför har nytt rektorsbeslut tagits (26/11).

  • Den tidigare angivna maxgränsen på 50 personer i universitetets verksamhet är borttagen. Istället är utgångspunkten att i all verksamhet mötas med fysisk närvaro i så liten utsträckning som möjligt och endast när det är nödvändigt eller kan genomföras med undvikande av smittspridning.
  • När det gäller undervisning och examination förtydligas att denna så långt möjligt ska genomföras digitalt, utan fysisk närvaro i universitetets lokaler.
  • Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster så långt möjligt ska genomföras digitalt. Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster med fysisk närvaro ska aldrig samla fler deltagare än nödvändigt.
  • Som tidigare gäller i alla sammanhang där fysiska sammankomster måste genomföras att Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning ska följas och att de alltid ska föregås av riskbedömningar.

De tidigare lokala skärpta restriktionerna som infördes den 24 oktober är förlängda till den 13 december.

Se det nya rektorsbeslutet 2020-11-26

201120;

Från och med den 24 november kommer följande gälla för Musikhögskolan fram till jul eller tills annat meddelas;

Prio ett:
Fortsätt följa samma regler och rekommendationer om avstånd, hygien och att stanna hemma vid sjukdom. Detta innefattar avstånd i undervisningsrum, i korridorerna, i caféet etc. 

Prio två:
Gå över till så mycket undervisning som möjligt på distans. Vi har köpt in digitala verktyg för att förbättra ljudkvaliteten vid distansundervisning. Du som är lärare kan alltid kontakta din närmaste chef om du önskar detta.

All övning och allt arbete som inte behöver ske på MHM rekommenderas att ske hemma.

Prio tre: 
Rekommendationer kring antal personer i olika salar:

På önskemål från medarbetare lämnar vi nedan rekommendationer kring antal personer i salar/rum. I merparten av lokalerna och så länge avstånd kan hållas utgår vi ifrån max 8 personer i varje sal/rum. Varför nedan maxantal bara är rekommendationer är för att vi alla måsta ta ett egenansvar och tänka efter vad som är lämpligt i olika situationer. Vissa situationer riskerar att sprida smitta lättare än andra. Därför rekommenderas alltid extra vädring och användning av plexiglas för att minska risken.

Grundkravet är fortfarande att hålla avstånd d.v.s. minst 1,5 meter mellan varandra. Inga externa besökare förutom särskilt inbjudna gäster från allra närmaste familjen bjuds in till konserter/redovisningar fram tills annat meddelas. Därefter rekommenderas följande antal personer i olika rum/salar.

  • Rosenbergsalen: max 20 personer på scen och max 20 personer i publiken. Obs! Vid 20 personer i publiken bör personerna som ska vara på scen gå in och ut bakom scenen och inte publikvägen.
  • Lilla salen: max 20 personer totalt i hela lokalen. Tänk även här på logistiken så att insläpp sker med betryggande avstånd mellan deltagarna.
  • Stora lokaler som: Liljeforssalen, D202, D204, D206, D208, D210: max 12 personer totalt i salen/rummet. Använd gärna dörren mot gården i Liljeforssalen som utgång för studenter och lärare om många personer ska lämna lokalen samtidigt som andra ska in.
  • Medelstora rum och ensemblerum i:  Y208, B201, C201, C300-, C400-, A200- och B300-korridorerna: max 8 personer även här. 

Är du som lärare eller TA-personal osäker, så kontakta din närmaste chef. 

Om du som student känner oro eller undrar något om din undervisning eller examination, så tala i första hand med din lärare, i andra hand med din utbildningssamordnare. Samma sak gäller om du tycker att någon av dessa rekommendationer omöjliggör examination.

- Vi hoppas snart få värme i tältet på gården som då ska kunna användas vid lunchpaus för att undvika samling i caféet. För X-korridoren går det även att äta i X217. För matsalen i B300-korridoren kan även lärarrummet vid sidan om användas. För studenter kan hörnan utanför datasalen också användas. Andra salar/rum som kan komma att finnas tillgängliga på lunchen kommer anslås på skärmen vid receptionen. 

- Biblioteket kommer ha meröppet samma tider som vanligt (kl 08-20, LU-kort krävs) och personal kommer finnas tillgänglig i utlåningsdisken kl 10-14.

- Använd Helpdesk i så stor utsträckning som möjligt och begränsa fysiska möten med våra service-medarbetare.

- Ett fåtal toaletter kommer reserveras för personal eftersom det bland dem finns flera som är i riskgrupp, vänligen respektera de skyltar som sätts upp på dessa toaletter.

- De planerade inspelningarna inför den digitala julkonserten ställs in. Det betyder att det inte blir någon julkonsert i år (varken analog eller inspelad). Istället spelas det in en liten julhälsning till oss alla på Musikhögskolan.

I november har sju studenter på Musikhögskolan insjuknat i Covid-19. Det skedde för 10–14 dagar sedan. Ingen inrapporterad Covid-19-smittad i personalen. Det betyder att det är strax under 1% som blivit Corona-sjuka vad vi vet.

Vi förstår att det är mycket besvärligt för alla och att det uppkomna läget kräver stora uppoffringar. Vi passar på att tacka för ert tålamod och ert arbete i denna situation.


2020-11-10:

  1. Skärpta regler

Vi uppmanar nu våra lärare att gå över till distansundervisning i så stor utsträckning som möjligt p g a den markanta ökningen av Covid-19 i Skåne. Folkhälsomyndigheten och Region Skåne beslutade den 27 oktober om extra och mer långtgående åtgärder för att förhindra smittspridning i Skåne. Åtgärderna gäller under tre veckor och innebär kraftigt skärpta råd om vars och ens personliga ansvar för att minska smittspridning, men också skärpta råd för verksamheter och arbetsplatser. Universitetsledningen gör inga förändringar i rådande rektorsbeslut och vägledning gällande hantering av pandemin, med anledning av de skärpta åtgärderna. Det är dock viktigt att följa dessa, inte minst för att undvika en återgång till undervisning helt på distans. Det innebär att vi fortfarande har tillåtelse att bedriva campusförlagd undervisning, men uppmanas nu till undervisning och examination på distans, om det är möjligt. 

Läs mer om de skärpta rekommendationerna på Medarbetarwebben 

  1. Rekommendation att anmäla konstaterad Covid-19

Det är extra viktigt att vi alla hjälps åt och följer de skärpta regler som både Region Skåne och Folkhälsomyndigheten gått ut med. Vid Lunds universitet och på Musikhögskolan gäller följande:

Anställda som har varit på Musikhögskolan då de varit smittsamma, rekommenderas att informera om detta till närmaste chef på Musikhögskolan. Detta för att få kunskap om det aktuella smittläget och på så sätt bidra till att minska smittan till andra personer.  Denna rapportering är frivillig. I de fall du som sjuk ger ditt samtycke kan  din chef förmedla information till de som kan ha utsatts för smitta. Ledningsgruppen på Musikhögskolan kommer försöka hålla koll på smittläget på skolan genom att lägga in de rapporterade sjukdomsfallen i ett dokument i LU Box. Observera att inga personnamn på den som blivit sjuk kommer att finnas i listan! Alla som skrivs in är anonyma. Istället skrivs inriktning, årskurs eller beteckning in, t ex ML2 eller MuKy1 eller Lärare/TA-personal. Vid anmälan informerar du om när du blivit sjuk, respektive blivit frisk. Lärare kommer att ha läsbehörigheter till listan som finns i LU Box i mappen Covid -19.

På så sätt går det att följa smittläget på Musikhögskolan, med reservation för att listan inte kommer att ge en komplett bild eftersom vi bara kan rekommendera alla med Covid-19 att informera oss. Listan är inte öppen för alla att skriva i då (pga anonymiteten) ett fall skulle kunna rapporteras från flera håll.

Den som har insjuknat är däremot skyldig, i enlighet med den så kallade skyddsplikten, att följa läkarens rekommendationer och instruktioner samt att informera de personer som hen har kommit i kontakt med och som har identifierats vid läkarbesöket. 

Ytterligare information och råd om covid-19 finns på universitets hemsida

3. Lunchpauser med distans

Vi har nu förlängt hyran av tältet på innergården terminen ut. Denna vecka kommer det att undersökas om det går att installera värmare i tältet så att det är möjligt att sitta i tältet även vid kallare väder. Vi uppmanar dig att äta ute, alternativt försöka att undvika att äta lunch kl.12.00-13.00 då det oftast är trångt i caféet och i lunchrummen.

4. Handsprit och våtservetter

Serviceenheten fyller regelbundet på handsprit och våtservetter i de offentliga lokalerna. Det kommer också att fyllas på i undervisning- och övningsrum, men inte lika frekvent eftersom det är svårt att under dagtid få tillgång till rummen utan att störa. Av den anledningen är det viktigt att vi alla hjälps åt att anmäla om det saknas. Gå till receptionen och meddela Susanna eller anmäl i helpdesk.       

5. Håll tider och anmäl i Time-Edit

Vid undervisning var noga med att hålla tiden då rummet är bokat för dig så att du hinner ställa iordning och vädra ordentligt före nästa aktivitet som ska ske i rummet efter dig. Om du inte har bokat ett rum så är det bra att FÖRST titta i Time-Edit för att se om ett rum är ledigt, innan du går in i det så att du hinner städa undan och vädra innan den bokade tiden. Om du inte tänker använda ett rum som är bokat för dig, så kom ihåg att avboka det! Vi har särskilt ont om de större rummen och behöver kunna använda alla större rum så mycket som möjligt för att minska smittrisken.

6. 50 i publiken (fr.o.m. 24/11 gäller 8 pers)

Tills nya regler meddelas från myndigheterna gäller fortfarande max 50 personer i publik under förutsättning att det går att hålla ett avstånd på minst 1,5 meter. Är ni osäkra ta kontakt med närmsta chef.

7. Öppettider

Vi kommer fortsätta med våra generösa öppettider för att möjliggöra att lärare ska kunna förlägga undervisning på tider då det inte rör sig så mycket folk i huset.

HÅLL AVSTÅND
Flytta inte ihop bord och stolar, undvik köbildning vid mikrovågsugnar eller kopiatorer och sitt inte tätt tillsammans vid en dator eller mobiltelefon. Öppna fönster och vädra, men var snäll och glöm inte att stänga fönstret när du går.

GOD HYGIEN
Tvätta och sprita händerna ofta, hosta i armvecket och undvik att peta dig i ansiktet. Om du ser att våtservetter, handspritflaskor eller behållare med handsprit är tomma, meddela i receptionen eller i Helpdesk.

STANNA HEMMA
Gör så mycket som möjligt på distans och stanna hemma vid minsta tecken på att du mår dåligt (feber, ont i halsen, snuva eller hosta). Testa dig vid symtom.