Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vårt arbetsmiljöarbete

På Lunds universitet arbetar vi för att skydda liv, hälsa och egendom. Arbetet bedrivs för att trygga en fortsatt drift. Alla som besöker Musikhögskolans lokaler; anställda, studenter och besökare ska känna trygghet vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet som innefattar såväl den fysiska arbetsmiljön, miljöarbetet och brandskyddet som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Det är fakultetsstyrelsens uppgift att besluta om områdets övergripande och långsiktiga arbetsmiljöarbete genom arbetsmiljösamordnaren vid fakulteten.

Institutionsstyrelsen beslutar om riktlinjer för institutionens arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Institutionsstyrelsen beslutar också om framtagande av mål och handlingsplan som anger institutionens långsiktiga ambitionsnivå i arbetet. Institutionsstyrelsens ansvarar även för att följa upp resultatet av institutionens arbete med dessa frågor.

Prefekten har ansvaret för institutionens övergripande fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö samt brandskydd och säkerhet. Prefekten har också en allmän tillsynsplikt av arbetet inom institutionen och är ledamot i fakultetens lokala skyddskommitté (LSK).

Den lokala skyddskommittén är ett beredande och rådgivande organ mellan arbetsgivare och huvudskyddsombud i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom fakulteten. Inrättande och sammansättning av kommittén samt formalia för sammanträden regleras i lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet (STYR 2017/1659). Den lokala skyddskommittén beslutar i övrigt själv om arbetsformer när det gäller till exempel utskott eller arbetsgrupper.

LSK följer och driver frågor som rör det förebyggande arbetet mot ohälsa och olycksfall samt lämnar förslag till åtgärder och uppföljning av beslutade åtgärder. LSK ansvarar också för att handlingsplaner rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet vid fakultetens institutioner följs upp.

Prefektens övergripande ansvar gäller för anställda såväl som för studerande. I de fall den studerande eller anställda har sin utbildning förlagd till olika institutioner är det prefekten vid respektive institution som har ansvar för den studerandes arbetsmiljö och säkerhet.

Utvecklingssamtal med personal genomförs av prefekt, utbildningschefer, administrativ chef och enhetschefer/-ledare. Det övergripande ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön är prefektens. Utbildningschefer, administrativ chef och enhetschef/-ledare ansvarar genom delegation för sina respektive enheter. För övriga frågor gällande ansvarsfördelningen hänvisas till närmsta chef.

Organisation

Företagshälsovården (FHV)

robert [dot] howe [at] fhv [dot] lu [dot] se (Robert Howe), arbetsmiljöingenjör
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se (Johan Ohlin), arbetsmiljöingenjör
annika [dot] ekstedt [at] fhv [dot] lu [dot] se (Annika Ekstedt), företagssköterska, 046-22 30 73

Reception: 046-22 32 80
www.fhv.lu.se

Personalfrågor

HR webben, ett stöd för Lunds universitets chefer i HR-frågor, www.hr-webben.lu.se
jenny [dot] svensson [at] mhm [dot] lu [dot] se (Jenny Svensson), personalsamordnare vid Musikhögskolan 

Skyddsombud för anställda:

Lena Hallabro

  • Skyddsombudet är arbetstagarnas representant.
  • Skyddsombud företräder de anställda på institutionen
  • Skyddsombudet deltar i skyddsronder och brandskyddsronder
  • Skyddsombudet har inte ansvar för arbetsmiljön
  • Skyddsombudet väljs av de fackliga organisationerna på arbetsplatsen

Konstnärliga fakultetens Lokala skyddskommitté (LSK)

Representanter för Musikhögskolan är:
Karin Johansson, prefekt (ordinarie), Magnus Ericsson, studierektor och utbildningschef (ersättare)
Lena Hallabro, skyddsombud (ordinarie)

Skyddsombud för studenterna:

skyddsombud [dot] skfm [at] gmail [dot] com

Brand-och säkerhetsansvarig

kent [dot] karlsson [at] mhm [dot] lu [dot] se (Kent Karlsson), Teknik- och Serviceenheten

Brandskyddskontrollant

Brandskyddskontrollant: Timothy Andersson
Brandskyddskontrollant är ett särskilt ombud för brandskyddsfrågor, med samma uppgifter och rättigheter som ett ordinarie skyddsombud. Brandskyddskontrollanten utför egenkontroller 4 ggr per år. Brister ska åtgärdas och felanmälningar göras till respektive fastighetsägare.

Konsertvärd

Vid större konserter på MHM eller då externa parter hyr in sig i MHM:s lokaler ska alltid en konsertvärd närvara. Ett av konsertvärdens uppdrag är att vara en extra resurs vid t ex utrymning. 

Miljönämnd

Musikhögskolan är sedan 2018 miljödiplomerad enligt LU:s kriterier. Miljönämndens uppdrag är att:

  • ta fram ett förslag till strategi för miljöarbetet på Musikhögskolan i Malmö
  • kartlägga inom vilka områden miljöförbättringar kan nås
  • föreslå miljöförbättringar mot en hållbar utveckling inom områden som motsvarar kriterierna i LU:s miljödiplomering t.ex. transporter, tjänsteresor och pendling, energi, avfall, råvaror och förbrukningsartiklar, inköp och liknande.

Nämnden för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Nämnden arbetar sedan hösten 2018 aktivt med dessa frågor vid Musikhögskolan i Malmö.
Ledamöter

SFAD – Fakultetens arbetsgrupp gällande SFAD, systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering

Konstnärliga fakultetens representant i Rådet för jämställdhet och likabehandling vid LU är Anna Houmann. Rådet leds av LU:s rektor.

Fakultetens arbetsgrupp arbetar i enlighet med 3 kap i diskrimineringslagen:
1. Undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten
2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder
3. Vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
4. Följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3

De fyra stegen ska dokumenteras och ske i samverkan.

Kontakt

lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se (Lena Hallabro), skyddsombud

Skyddsombud för studerande:
skyddsombud [dot] skfm [at] gmail [dot] com