Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vårt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet på Musikhögskolan i Malmö bedrivs för att skydda liv, hälsa och egendom. Arbetet är systematiskt och innefattar den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt brandskydd och säkerhet.

Fakultetsstyrelsen

Det är fakultetsstyrelsens uppgift att besluta om det övergripande och långsiktiga arbetsmiljöarbetet. Detta görs genom arbetsmiljösamordnaren vid fakulteten.

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen anger riktlinjerna för institutionens arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Styrelsen tar fram en handlingsplan för institutionens långsiktiga ambitionsnivå i arbetet samt ansvarar för att följa upp resultatet.

Prefekt

Prefekten ansvarar för institutionens övergripande fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö samt för brandskydd och säkerhet. Ansvaret gäller både för anställda och för studerande. I de fall den studerande eller anställda har sin utbildning/anställning förlagd till olika institutioner är det prefekten vid respektive institution som har ansvar för den studerandes arbetsmiljö och säkerhet.

Utvecklingssamtal med personal genomförs av prefekt, utbildningschefer, administrativ chef och enhetschefer/-ledare. Det övergripande ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön är prefektens.

Prefekten har också en allmän tillsynsplikt av arbetet inom institutionen och är ledamot i fakultetens lokala skyddskommitté (LSK).

Lokal skyddskommitté (LSK)

Den lokala skyddskommittén är ett beredande och rådgivande organ mellan arbetsgivare och huvudskyddsombud i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom fakulteten. Inrättande och sammansättning av kommittén samt formalia för sammanträden regleras i lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet (STYR 2017/1659). Den lokala skyddskommittén beslutar i övrigt själv om arbetsformer när det gäller till exempel utskott eller arbetsgrupper.

LSK följer och driver frågor som rör det förebyggande arbetet mot ohälsa och olycksfall samt lämnar förslag till åtgärder och uppföljning av beslutade åtgärder. LSK ansvarar också för att handlingsplaner rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet vid fakultetens institutioner följs upp.


Skyddsombud på Musikhögskolan för anställda

Lena Hallabro

  • skyddsombudet är arbetstagarnas representant
  • skyddsombud företräder de anställda på institutionen
  • skyddsombudet deltar i skyddsronder och brandskyddsronder
  • skyddsombudet har inte ansvar för arbetsmiljön
  • skyddsombudet väljs av de fackliga organisationerna på arbetsplatsen

Läs mer om Musikhögskolans skyddsombud


Skyddsombud på Musikhögskolan för studenterna

skyddsombud [dot] skfm [at] gmail [dot] com (skyddsombud[dot]skfm[at]gmail[dot]com)


Brand-och säkerhetsansvarig på Musikhögskolan

Kent Karlsson – Teknik- och Serviceenheten

Brandskyddskontrollant på Musikhögskolan

Timothy Andersson– Teknik- och Serviceenheten

Brandskyddskontrollant är ett särskilt ombud för brandskyddsfrågor, med samma uppgifter och rättigheter som ett ordinarie skyddsombud. Brandskyddskontrollanten utför egenkontroller fyra gånger per år. Brister ska åtgärdas och felanmälningar görs till respektive fastighetsägare.


Personalfrågor på Musikhögskolan

HR webben (LU) – ett stöd för Lunds universitets chefer i HR-frågor
Jenny Svensson – personalsamordnare


Konstnärliga fakultetens Lokala skyddskommitté (LSK)

Representanter för Musikhögskolan är:

  • Hans Hellsten, prefekt (ordinarie)
  • Magnus Ericsson, studierektor och utbildningschef (ersättare)
  • Lena Hallabro, skyddsombud (ordinarie)

Företagshälsovården (FHV)

Robert Howe – arbetsmiljöingenjör
Johan Ohlin – arbetsmiljöingenjör
Annika Ekstedt – företagssköterska, 046-22 30 73

www.fhv.lu.se
Reception: 046-22 32 80


Nämnder

På Musikhögskolan i Malmö finns det flera nämnder som aktivt arbetar med skolans arbetsmiljö på olika sätt, till exempel skolans miljönämnd och nämnden för jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Läs mer om Musikhögskolan i Malmös nämnder

Kontakt

Lena Hallabro
Utbildningskoordinator och Skyddsombud
lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se (lena[dot]hallabro[at]mhm[dot]lu[dot]se)
+46 40 32 54 02


Skyddsombud för studerande:
skyddsombud [dot] skfm [at] gmail [dot] com (skyddsombud[dot]skfm[at]gmail[dot]com)

Har det hänt något?

Tillbud innebär att du råkar ut för en oönskad händelse eller situation som skulle kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbud ska rapporteras till din chef. Du har även möjlighet att rapportera tillbud anonymt.

Rapportera en arbetskada eller tillbud