Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

VFU-perioder i KPU-utbildningen

Här hittar du alla delkursplaner innehållande VFU inom KPU-utbildningen. Här kan du läsa mer om vad VFU-perioderna innehåller.

Mål

Efter avslutad VFU-period ska den studerande 

 • ha skaffat sig information och orientering om olika yrkesroller inom musikundervisning
 • ha deltagit i besök på samtliga skolor och vid uppföljande seminarium
 • kunna reflektera över sitt yrkesval och sitt intresse för läraruppgiften enskilt och i grupp
 • ha skaffat sig en första inblick i hur undervisning och lärarsituationen påverkas av olika ramfaktorer
 • ha fört protokoll som underlag för diskussioner och utvärdering

Kursinnehåll

För att den studerande ska utveckla kunskaper om de skolformer där musikundervisning förekommer och de villkor som kännetecknar musikläraryrket görs en introducerande VFU-period under den första terminen. De studerande besöker i grupp grundskolor, kulturskolor och gymnasieskolor under fyra fältdagar.

Undervisning och examination

Den studerande genomför aktiva auskultationer inom olika skolformer, med skriftlig dokumentation och reflektion i dagboksform. Uppföljning sker vid särskilt seminarium. Varje studerande redovisar sina fältdagar i VFU-boken.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemensam med kursen i UVK ”Den mångdimensionella musikläraren”.

Mål för betyget Godkänd

Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens

 • visa förmåga att formulera långsiktiga mål för undervisning samt att planera och genomföra denna

Ämneskunskaper

 • praktiskt ha tillämpat sina kunskaper från de metodiska och didaktiska kurserna inom instrumentalundervisning på huvudinstrumentet

Kommunikativ förmåga

 • visa god kommunikativ och språklig förmåga
 • visa god förmåga att kommunicera med elever
 • visa god förmåga att kommunicera musikaliskt med eleverna
 • visa förmåga att entusiasmera eleverna 

Demokratiskt ledarskap:

 • visa god förmåga att samarbeta med elever och vuxna
 • visa öppenhet för att etablera kontakt och föra dialog med elever

Analys och reflektionsförmåga:

 • visa förmåga att reflektera över elevers arbete i relation till den egna insatsen
 • visa förmåga att analysera och utvärdera sin egen undervisning    


Mål för betyget Väl godkänd

Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens

 • visa god förmåga att formulera långsiktiga mål för undervisning samt att planera och genomföra denna

Ämneskunskaper

 • praktiskt ha tillämpat sina kunskaper från de metodiska och didaktiska kurserna inom instrumentalundervisning på huvudinstrumentet

Kommunikativ förmåga

 • visa mycket god kommunikativ och språklig förmåga
 • visa mycket god förmåga att kommunicera med elever
 • visa mycket god förmåga att kommunicera musikaliskt med eleverna
 • visa god förmåga att entusiasmera eleverna 

Demokratiskt ledarskap:

 • visa god förmåga att samarbeta med elever och vuxna
 • visa öppenhet för att etablera kontakt och föra dialog med elever

Analys och reflektionsförmåga:

 • visa god förmåga att reflektera över elevers arbete i relation till den egna insatsen
 • visa god förmåga att analysera och utvärdera sin egen undervisning

Kursinnehåll

Under den kontinuerliga VFU-perioden placeras den studerande hos en handledare eller i övningsskola. Studenten får tillfälle att under en sammanhängande period planera och genomföra instrumentalundervisning för barn eller ungdomar. Handledaren och studenten gör en gemensam planering för serien då handledaren ska fungera som bollplank, idégivare och tidsrealist.

Undervisning och examination

VFU-perioden omfattar såväl auskultationer som egen undervisning under tio tillfällen under höstterminen. VFU schemaläggs en dag per vecka med start v 38. Varje student får minst ett besök av metodiklärare under perioden. Under pågående period ges i kursen ämnesmetodik kontinuerligt tillfälle för reflektion och diskussion kring de erfarenheter studenten tar med sig. Särskild uppgift inom forskningsmetodik är knuten till perioden.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemensam med kursen i UVK ”Forskning i skolans vardag”, samt ”Ämnesdidaktik 2”.

Mål för betyget Godkänd

Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens

 • visa god förmåga att formulera långsiktiga mål för undervisning samt att planera och genomföra denna

Ämneskunskaper

 • visa tillräckliga och relevanta kunskaper inom metodik och didaktik för att genomföra instrumentalundervisning på olika nivåer

Kommunikativ förmåga

 • visa god förmåga att ge instruktioner på ett tydligt sätt
 • visa god förmåga att kommunicera med elever
 • visa god förmåga att kommunicera musikaliskt med eleverna
 • visa god förmåga att entusiasmera eleverna 

Demokratiskt ledarskap

 • visa god förmåga till samarbete med elever och vuxna
 • visa god förmåga att etablera kontakt och föra dialog med elever

Analys- och reflektionsförmåga

 • visa god förmåga att reflektera över elevers arbete i relation till den egna insatsen
 • visa god förmåga att analysera och utvärdera sin egen undervisning

Kursinnehåll

Under den kontinuerliga VFU-perioden placeras den studerande hos en handledare eller i övningsskola. Studenten får tillfälle att under en sammanhängande period planera och genomföra instrumentalundervisning för barn eller ungdomar. Handledaren och studenten gör en gemensam planering för serien då handledaren ska fungera som bollplank, idégivare och tidsrealist.

Undervisning och examination

VFU-perioden omfattar såväl auskultationer som egen undervisning under under vårterminen. VFU schemaläggs en dag per vecka. Varje student får minst ett besök av metodiklärare under perioden. Under pågående period ges i kursen ämnesmetodik kontinuerligt tillfälle för reflektion och diskussion kring de erfarenheter studenten tar med sig.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur förtecknas på särskild lista.

Mål för betyget Godkänd

Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens

 • visa god förmåga att formulera långsiktiga mål för undervisning samt att planera och genomföra denna
 • visa mycket god förmåga att formulera mål för undervisningen samt planera, genomföra och utvärdera denna
 • ha skaffat sig erfarenhet av olika arbetsformer och arbetssätt
 • kunna välja för åldersgruppen adekvata uppgifter
 • visa mycket god förmåga att leda och organisera musikaliska aktiviteter
 • medvetet kunna välja arbetsformer och strategier i olika undervisningssituationer

Ämneskunskaper

 • visa relevanta kunskaper och färdigheter i sitt ämne och kunna omsätta dessa i sin undervisning
 • visa god förmåga att kunna leda och ackompanjera på ackordinstrument
 • visa förmåga att musikaliskt inspirera eleverna i musicerande och musikskapande

Kommunikativ förmåga

 • visa förmåga att uttrycka sig tydligt i tal och skrift
 • visa god förmåga att ge instruktioner på ett tydligt sätt
 • visa god förmåga att kommunicera med elever med ett medvetet kroppsspråk
 • visa god förmåga att kommunicera musikaliskt med eleverna
 • visa god förmåga att entusiasmera och inspirera eleverna 

Demokratiskt ledarskap

 • visa medvetenhet i arbetet med att låta varje elev synas och komma till tals
 • ha tagit del av lärarens olika ansvarsområden såsom mentorskap och föräldrakontakter 
 • ha kännedom om skolans lokala handlingsplaner kring elevvård och rutiner för åtgärdsprogram
 • visa förmåga att etablera ett positivt och demokratiskt ledarskap i klassrummet

Analys- och reflektionsförmåga

 • visa utmärkt förmåga att reflektera över sitt ledarskap
 • visa utmärkt förmåga att analysera och dra relevanta slutsatser samt identifiera mönster i sin egen undervisning


Mål för betyget Väl godkänd

Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens

 • visa utmärkt förmåga att formulera mål för undervisningen samt planera, genomföra och utvärdera denna
 • ha skaffat sig erfarenhet av olika arbetsformer och arbetssätt
 • självständigt kunna välja för åldersgruppen adekvata uppgifter
 • visa utmärkt förmåga att leda och organisera musikaliska aktiviteter
 • medvetet kunna välja arbetsformer och strategier i olika undervisningssituationer

Ämneskunskaper

 • visa relevanta kunskaper och färdigheter i sitt ämne och kunna omsätta dessa i sin undervisning
 • visa mycket god förmåga att kunna leda och ackompanjera på ackordinstrument
 • visa god förmåga att musikaliskt inspirera eleverna i musicerande och musikskapande

Kommunikativ förmåga

 • visa god förmåga att uttrycka sig tydligt i tal och skrift
 • visa god förmåga att ge instruktioner på ett tydligt sätt
 • visa god förmåga att kommunicera med elever med ett medvetet kroppsspråk
 • visa utmärkt förmåga att kommunicera musikaliskt med eleverna
 • visa mycket god förmåga att entusiasmera och inspirera eleverna 

Demokratiskt ledarskap

 • visa medvetenhet i arbetet med att låta varje elev synas och komma till tals
 • ha tagit del av lärarens olika ansvarsområden såsom mentorskap och föräldrakontakter 
 • ha kännedom om skolans lokala handlingsplaner kring elevvård och rutiner för åtgärdsprogram
 • visa god förmåga att etablera ett positivt och demokratiskt ledarskap i klassrummet

Analys- och reflektionsförmåga

 • visa utmärkt förmåga att reflektera över sitt ledarskap
 • visa utmärkt förmåga att analysera och dra relevanta slutsatser samt identifiera mönster i sin egen undervisning

Kursinnehåll

Under VFU-perioden placeras i regel två studerande hos en handledare där de ska ansvara för undervisning i flera klasser i olika årskurser vid en grundskola. Genom auskultationer och egen undervisning ska de studerande lära känna skolan, elever och personal så väl som möjligt. Önskvärt är att de studerande har möjlighet att följa arbetslagets arbete på ett aktivt sätt. Efter två dagars auskultationer tar de studerande över handledarens undervisning. När två studerande är placerade tillsammans skall båda auskultera på varandras lektioner.

Undervisning och examination

Perioden omfattar VFU på heltid, cirka 35h/vecka, där studenterna följer ett schema som görs upp i samråd med handledaren/arbetslaget. Som riktlinje gäller 10h/vecka i form av egen undervisning, resterande tid följer studenten handledarens/arbetslagets övriga arbetsuppgifter. Varje student kommer att få minst ett besök av examinerande metodiklärare från Musikhögskolan under perioden. En särskild uppgift inom UVK-kursen ”Specialpedagogik och utvärdering” är knuten till perioden.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemensam med kursen i UVK ”Didaktik, specialpedagogik och forskningsmetodik” samt ”Klassrumsmetodik”.

Observera att VFU-perioderna Grundskola kontinuerlig serie och grundskola heltid, 4 veckor sedan vt21 är sammanslagna till fem veckors heltids-VFU. Den första veckans heltids-VFU motsvarar den tidigare kontinuerliga serien. För delkursplan VFU-grundskola kontinuerlig serie se VFU-handboken.

Mål för betyget Godkänd

Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens

 • visa utmärkt förmåga att formulera mål för undervisning samt att planera, genomföra och utvärdera denna tillsammans med eleverna
 • medvetet kunna välja mellan metoder och arbetssätt samt reflektera över dessa val i förhållande till elevers olika vägar till lärande
 • visa mycket god förmåga att musikaliskt leda och praktiskt organisera musikundervisning
 • visa flexibilitet och kreativitet i sin roll som lärare

Ämneskunskaper

 • visa mycket goda och relevanta kunskaper och färdigheter i sitt ämne och tydlig förmåga att omsätta dessa i sin undervisning
 • visa mycket god förmåga att musikaliskt inspirera eleverna i musicerande och musikskapande på olika nivåer

Kommunikativ förmåga

 • visa utmärkt kommunikativ och språklig förmåga
 • på ett inkännande sätt kommunicera med såväl hela elevgrupper som enskilda elever
 • kunna dokumentera och kommunicera kriterier för och resultat av såväl formativ som summativ bedömning

Demokratiskt ledarskap

 • visa medvetenhet i arbetet med att låta varje elev synas och komma till tals
 • visa mogenhet vad gäller deltagande i alla delar av läraruppgiften
 • visa god förmåga att etablera ett positivt och demokratiskt ledarskap i sin lärarroll

Analys- och reflektionsförmåga

 • visa utmärkt förmåga att reflektera över sitt ledarskap
 • visa utmärkt förmåga att analysera och dra relevanta slutsatser samt identifiera mönster i sin egen undervisning
 • medvetet kunna välja alternativa metoder och jämföra olika lärandeteorier

 

Mål för betyget Väl Godkänd

Didaktisk kompetens

 • visa utmärkt förmåga att formulera mål för undervisning samt att planera, genomföra och utvärdera denna tillsammans med eleverna
 • medvetet kunna välja mellan metoder och arbetssätt samt reflektera över dessa val i förhållande till elevers olika vägar till lärande
 • visa utmärkt förmåga att musikaliskt leda och praktiskt organisera musikundervisning
 • visa stor flexibilitet och kreativitet i sin roll som lärare

Ämneskunskaper

 • visa utmärkta kunskaper och färdigheter i sitt ämne samt skickligt och säkert kunna omsätta dessa i sin undervisning
 • visa utmärkt förmåga att musikaliskt inspirera eleverna i musicerande och musikskapande på olika nivåer

Kommunikativ förmåga

 • visa utmärkt kommunikativ och språklig förmåga
 • på ett inkännande sätt kommunicera med såväl hela elevgrupper som enskilda elever
 • kunna dokumentera och kommunicera kriterier för och resultat av såväl formativ som summativ bedömning

Demokratiskt ledarskap

 • visa stor medvetenhet i arbetet med att låta varje elev synas och komma till tals
 • visa mogenhet vad gäller deltagande i alla delar av läraruppgiften
 • visa mycket god förmåga att etablera ett positivt och demokratiskt ledarskap i sin lärarroll

Analys- och reflektionsförmåga

 • visa utmärkt förmåga att reflektera över sitt ledarskap
 • visa utmärkt förmåga att analysera och dra relevanta slutsatser samt identifiera mönster i sin egen undervisning
 • medvetet kunna välja alternativa metoder och jämföra olika lärandeteorier

Kursinnehåll

Under VFU-perioden placeras den studerande hos en handledare eller i ett arbetslag vid en gymnasieskola under sex veckor. Studenten övertar successivt handledarens undervisning och övrigt skolarbete. Önskvärt är att den studerande får möjlighet att undervisa i flera olika kurser för att få en bred kompetens för sin kommande profession.

Undervisning och examination

Perioden omfattar cirka 28h/vecka fördelade över fyra dagar varav 12 h/vecka utgörs av egen undervisning som riktlinje. Resterande tid följer studenten handledarens/arbetslagets övriga arbetsuppgifter. Under VFU-perioden får studenten minst två besök av examinerande metodiklärare. En särskild uppgift i UVK- kursen ”Bedömning och betygssättning” är kopplad till perioden.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemensam med kursen i UVK ”Bedömning, betygssättning”.