Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Specialpedagogik och utvärdering

LAMP58

Kursdelen "Specialpedagogik" lyfter fram vad det är som utmärker en inkluderande skola, där alla elever är delaktiga, där elever har möjlighet att utvecklas och lära och där olikheter ses som en tillgång. Kursen som helhet ger kunskaper i och om specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska förhållningssätt såväl i ett historiskt som i ett nutida och internationellt perspektiv. Kursen ger också kunskaper om styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar skolans ansvar för elever i olika livssituationer och som är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. Visare ska kursen ge en överblick av centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv, visa möjligheter att förebygga, identifiera, uppmärksamma och stödja utveckling och lärande genom professionell samverkan. Kursens varierande arbetsformer kan innebära föreläsningar, litteraturseminarier, nätarbete, grupparbete och individuella, muntliga och skriftliga arbeten. Studenterna gör en skriftlig casbeskrivning som analyseras med utgångspunkt i erfarenheter av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med stöd i adekvat forskning, kurslitteratur och relevanta styrdokument. I diskussion och analys av pedagogiska extra anpassningar formuleras argument för samverkan mellan olika parter samt relateras till olika nivåer i skolorganisationen.

I kursdelen "Utvärdering" skapas förutsättningar för ökad kunskap om utvärdering och kvalitetsarbete. Kursen syftar till att ge en grund för teoretiska och begreppsliga aspekter på områdena utvärdering och metod för kvalitetsarbete vilka bearbetas via: perspektiv och begrepp, modeller och utvecklingsformer och funktioner och utvärdering. Dessa teman integreras i ett utvecklingsprojekt som tillsammans med kursen förläggs på en gymnasieskola med ett estetiskt program.  I kursdelen ingår ett arbete med att i en arbetsgrupp självständigt planera och redovisa ett utvecklingsprojekt för en gymnasieskola. 2015 genomfördes kursen och projektet på Rytmus i Malmö, 2016 på Spyken i Lund och 2017 på Nya Malmö latin, 2018 på Mega Musik, 2019 på Musikhögskolan i Malmö och 2020 på Rytmus i Malmö.
 

 

Tillbaka

Kurskod: LAMP58
Högskolepoäng: 10 hp
Termin: VT21

Lärare:
Johanna Lüddeckens, Christel Nilsson Ringdahl

Kursplan
Litteraturlista
Canvas
UVK-arkiv

Delkurser:
Specialpedagogik 7,5 hp
Utvärdering: 2,5hp