Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Specialpedagogikens och forskningens kreativa genvägar, KPU

LIMP26

Kursdelen "Specialpedagogik" lyfter fram vad det är som utmärker en inkluderande skola, där alla elever är delaktiga, där elever har möjlighet att utvecklas och lära och där olikheter ses som en tillgång. Kursen som helhet ger kunskaper i och om specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska förhållningssätt såväl i ett historiskt som i ett nutida och internationellt perspektiv. Kursen ger också kunskaper om styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar skolans ansvar för elever i olika livssituationer och som är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. 

Vidare ska kursen ge en överblick av centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv, visa möjligheter att förebygga, identifiera, uppmärksamma och stödja utveckling och lärande genom professionell samverkan. Kursens varierande arbetsformer kan innebära föreläsningar, litteraturseminarier, nätarbete, grupparbete och individuella, muntliga och skriftliga arbeten. Studenterna gör en skriftlig casbeskrivning som analyseras med utgångspunkt i erfarenheter av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med stöd i adekvat forskning, kurslitteratur och relevanta styrdokument. I diskussion och analys av pedagogiska extra anpassningar formuleras argument för samverkan mellan olika parter samt relateras till olika nivåer i skolorganisationen.

Kursdelen "Forskningens kreativa genvägar" har tre huvudsakliga inslag som sammankopplas med varandra. Den innehåller en introduktion till vetenskapsteori och idétraditioner inom samhällsvetenskaperna. Ett annat inslag behandlar centrala metoder för insamling och analys av data inom områden som textanalys, etnografisk observation, intervju, enkät samt till dem knutna frågor om källkritik och vetenskaplig etik. Ett tredje huvudinslag utgörs av det vetenskapliga skrivandet som behandlas både som process och som orientering i en skrivgenre med bestämda krav och leder in studenterna i skrivandet av det självständiga arbetet (II) (examensarbetet). 

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna identifiera och placers utbildningsvetenskapliga traditioner i ett vetenskapsteoretiskt perspektiv, vissa förmåga att kritiskt värdera vetenskapsteoretiska ställningstaganden, vissa förmåga att kritiskt värder vetenskapliga arbeten och utvecklingsprojekt samt förmåga att skriva och presentera egna vetenskapliga arbeten. Examinationen sker i form av en forskningsplan för det kommande självständiga arbetet (II).

 

Tillbaka

Kurskod: LIMP26
Högskolepoäng: 15 hp
Termin: VT21

Lärare:
Johanna LüddeckensChristel Nilsson RingdahlAnna HoumannEva Sæther

Kursplan
Litteraturlista
Canvas
UVK-Arkiv
 

Delkurser: 
UVK: Specialpedagogik och forskningens kreativa genvägar 5hp
Klassrumsmetodik 2hp
Ensembleledning 1hp
VFU Grundskola 5hp
VFU Kontinuerlig mot huvudinstrument 1hp
VFU Kontinerlig mot grundskola 1hp