Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Disposition - Självständigt arbete

  • Förord. Eftersom ni skriver i par eller i grupp ska de individuella bidragen framgå av förordet. 
  • Sammanfattning. Beskriv kortfattat alla viktiga aspekter i arbetet (syfte, frågeställning, metod, resultat och slutsats). 3-5 sökord i alfabetisk ordning ska finnas längst ned på sidan. Sammanfattning skrivs på svenska (200 ord) och inkluderas ej i de 6500-10.000 orden.
  • Innehållsförteckning. Ta med uppsatsens samtliga rubriker.
  • Inledning. Led in läsaren i ämnesområdet, dess allmänna relevans och varför det är viktigt för professionen. Om befogat för även in källor som kan ge tyngd åt er argumentation.
  • Syfte och problemställning. Redogör för syfte, det vill säga intentioner och mål med undersökningen. Konkretisera syftet med hjälp av några frågeställningar som är möjliga att besvara inom arbetets tidsram. Formulera er kort och koncist och se till att syfte och frågor hänger väl ihop.
  • Litteraturgenomgång. Sätt in er undersökning i ett adekvat sammanhang genom att redogöra för relevant teori och tidigare forskning. Definiera centrala begrepp, med förankring i litteraturen. Var noga med litteraturvalet då den ska återkopplas till i diskussionen.
  • Metod och genomförande. Motivera och argumentera för val av metoder och urval i undersökningen. Diskutera undersökningens tillförlitlighet. För ett forskningsetiskt resonemang. Förankra framställningen i metodlitteraturen. Beskriv olika överväganden i ert val av undersökningsmetod. Beskriv analysförfarandet. Beskriv också hur olika faser av undersökningen genomfördes (själva proceduren). Beskriv sammanhanget kring er undersökning, till exempel skola, undersökningsgrupp, informanter/deltagare.
  • Resultat. Redogör för resultatet av undersökningen. Se till att presentationen är väl strukturerad.
  • Slutsats och diskussion. Diskutera resultatet av studien. Se till att knyta an till den litteratur och tidigare forskning som beskrivits i litteraturgenomgången. Formulera en tydlig slutsats och koppla den till syfte och forskningsfrågor. Behandla konsekvenser av examensarbetet med avseende på er framtida yrkesroll. Reflektera kritiskt över studien och dess resultat. Presentera förslag till fortsatt forskning.
  • Referenser. Lista all litteratur och annan text som använts. Följ vedertagna regler för hur man gör en litteraturförteckning (se kurslitteraturen för UVK3). Tillför eventuella bilagor i slutet av uppsatsen. För gestaltande arbeten kan det till exempel handla om bilddokumentation/dvd.