Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsetik - självständigt arbete

När ni genomför ert självständiga arbete, oavsett om det är en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete i skolan eller om ni involverar människor på något annat sätt, vägleds ni av forskningsetiska principer.

Forskningsetik är inte något man avhandlar en gång för alla, till exempel genom att lämna ut en lapp till informanterna där det står att man följer vissa principer. Tvärtom handlar det om att vara medveten om vad man gör och att värna om de människor som engageras. Ni förväntas ta ansvar för ert resultat samt betänka dess konsekvenser. Forskningsetik innebär även att handskas varsamt med de uppgifter som presenteras i det färdiga arbetet. Informanter ska skyddas, till exempel genom användandet av fingerade namn på personer, skolor och annat så att de inte kan identifieras. Dessutom ska de personer som ingår i ert projekt informeras om vissa etiska förhållanden.

I Vetenskapsrådets bok God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) kan ni också fördjupa er i frågor rörande forskningsetik. Boken går att ladda ner från Vetenskapsrådets hemsida genom att klicka här

I samband med ert självständiga arbete ska ni skapa en samtyckesblankett som informanterna ska skriva under och därmed ge er sitt informerade samtycke. Denna finns längst ner i infobladet om GDPR.

Nedan citerar vi från dokumentet angående fyra huvudkrav som ställs på all forskning. Ni går själva till texten och läser om vad kraven innebär. För vidare information om forskningsetik kan ni med fördel vända er hit https://codex.uu.se eller hit  https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/forskningsetik-och-djurforsoksetik 


Informationskravet
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.

Samtyckeskravet
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.

Konfidentialitetskravet
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.

Nyttjandekravet
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.


I Vetenskapsrådets bok God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) kan ni också fördjupa er i frågor rörande forskningsetik. Boken går att ladda ner från Vetenskapsrådets hemsida genom att klicka här