Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsetik - Självständigt arbete

När ni genomför ert självständiga arbete, vare sig ni gör en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete i skolans eller om ni involverar människor i ett projekt på något annat sätt, vägleds ni av forskningsetiska principer.

Forskningsetik är inte något man avhandlar en gång för alla t ex genom att lämna ut en lapp till sina informanter där det står att man följer vissa principer. Det handlar först och främst om att vara medveten om vad man gör, att värna om de människor som man engagerar, att ta ansvar för sitt resultat och att betänka dess konsekvenser. Det handlar vidare om att handskas varsamt med de uppgifter som man lägger fram i sitt färdiga arbete - att man skyddar de inblandade t ex genom att använda fingerade namn på personer, skolor och annat - så att det inte går att identifiera informanterna. Men det handlar också om att informera de personer som ingår i ens projekt om vissa etiska förhållanden.

I Vetenskapsrådets dokument Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (se dokument nedan) - tar ni del av de etiska riktlinjer som ni ska följa i ert arbete och som ni låter era informanter få kännedom om. I samband med ert självständiga arbete ska ni skapa en samtyckesblankett som informanterna ska skriva under och därmed ge er sitt informerade samtycke.

Nedan citerar vi från dokumentet angående fyra huvudkrav som ställs på all forskning. Ni går själva till texten och läser om vad kraven innebär. För vidare information om forskningsetik kan ni med fördel vända er hit https://codex.uu.se eller hit  https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/forskningsetik-och-djurforsoksetik 


Informationskravet
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.

Samtyckeskravet
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.

Konfidentialitetskravet
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.

Nyttjandekravet
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.


I Vetenskapsrådets bok God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) kan ni också fördjupa er i frågor rörande forskningsetik. Boken går att ladda ner från Vetenskapsrådets hemsida genom att klicka här