Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stipendier

Musikhögskolan erbjuder ett flertal stipendier inom olika musikaliska inriktningar.

Syftet med stipendierna är att de ska bidra till fortsatt utveckling för dig som student genom att möjliggöra exempelvis vidareutbildning eller instrumentköp.

Fördelningen av stipendierna beslutas av Musikhögskolans ledningsgrupp i samråd med ämnesnämnder, enskilda lärare eller donatorer/representanter. Bedömningen utgår i regel inte från något speciellt spelprov utan omfattar hela studieprestationen. 

Guldiga godismynt. Foto.

Bedömningen utgår från följande principer:

 • stor vikt läggs vid studieresultat och hur ett stipendium bidrar till studentens utveckling
 • stor vikt fästs vid de ändamål och motiv som redovisas i ansökan
 • alla studenter ska ha likartade förutsättningar att få stipendium
 • alla studerande oavsett årskurs kan söka men de som närmar sig slutet av sin utbildning prioriteras
 • tidigare erhållna stipendier utgör inte hinder för att söka på nytt

Alla som sökt stipendium får besked om resultatet. Ansökningar som skickas in utanför ansökningstiden beaktas dock ej. De flesta stipendier tillkännages och utdelas vid Musikhögskolans avslutningshögtid i juni, då även donatorer eller representanter för stiftelser bjuds in. 

Kategorier

Systrarna Rosendahls donation för sång- och musikstuderande

Tilldelas en kvinnlig och en manlig student vid Musikhögskolan i Malmö. Två stipendier om 10.000 SEK vardera har årligen utdelats sedan 2012. Utdelning "så länge kapitalet därtill förslår". 

Ansökningsperiod: 13 april till 3 maj

Ansök här


Helle Stigung stipendium till operasångare 

Ung, lovande operasångare vid Musikhögskolan i Malmö tilldelas (rese)stipendium. Stipendiet är på 20.000 SEK och delas ut under 10 års tid med start 2021.

Kan ej sökas. I samråd med lärare på det musikdramatiska masterprogrammet fattar Musikhögskolan i Malmös ledningsgrupp beslut om utdelning i slutet på vårterminen. Stipendiet tilldelas studenten vid avslutningen av terminen.

Sven Fredrikssons pianiststipendium

Ska stödja begåvade, ambitiösa studenters utbildning i pianospel vid Musikhögskolan i Malmö. Stipendiet gäller piano med inriktning västerländsk konstmusik. Stipendiesumman varierar från år till år.

Ansökningsperiod: 13 april till 3 maj

Ansök här

Signe och Edvin Malmqvists stipendiefond

Stipendierna är avsedda för träblåsstuderande (med en vid tolkning av begreppet träblåsinstrument) men i första hand flöjtister. Studerande inom alla musikaliska genrer/stilar kan få stipendiet.

Stipendierna delas ut enligt följande kriterier:

Nivå 1: i första hand till alla nyantagna träblåsstudenter som börjar på kandidat- eller masterprogram och som inte har studerat på Musikhögskolan i Malmö tidigare.

Nivå 2: i andra hand till nyantagna träblåsstudenter på masternivå som tidigare gått kandidatprogram på Musikhögskolan i Malmö eller är nyantagna på en fristående kurs.

Nivå 3: i tredje hand till studenter på Musikhögskolan i Malmö i andra årskurser som är i särskilt behov av pengar, har problem med finansieringen av sina studier eller är antagna till utbytestudier. Flöjtister i första hand.

Ingen ansökan. Stipendierna tillkännages och utbetalas under hösten.

Sten K Johnson

Stiftelsen delar varje år ut stipendier till studerande inom brassområdet vid Musikhögskolan i Malmö. Stipendierna är avsedda att premiera särskilt goda prestationer i studierna.

Förutom de principer som gäller för utdelning enlig policyn gäller för uttagning av stipendiat/er från stiftelsen Sten K Johnsons musikstipendier:

 • att stipendierna företrädesvis ska användas som utbildningsstipendium, resestipendium eller som bidrag till instrumentinköp
 • att brassnämnden genom sin ordförande och i samarbete med donator/stiftelsen deltar i utarbetande av förslag till stipendiater


Ansökningsperiod: 13 april till 3 maj

Ansök här

Marianne och Lars-Anders Linders stiftelse

Tilldelas studerande inom stråkutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö. Stipendiesumman varierar.

Ansökningsperiod: 13 april till 3 maj

Ansök här


Stråkstipendium till Lars och Gudrun Christensens minne

Delas ut till en eller flera studenter vid Musikhögskolan i Malmö. Vid fördelningen av medlen skall hänsyn tagas till ambition, anlag samt behov. Företräde ges till violin- och cellostuderande.

Ansökningsperiod: 13 april till 3 maj

Ansök här

Notera att Marianne och Lars-Anders Linders stiftelse och Stråkstipendium till Lars och Gudrun Christensens minne har ett gemensamt utlysningsformulär i ansökningssystemet. 

Stiftelsen Annik och Lars Leander

Stipendiesumman, 50.000 kronor, utdelas i slutet av vårterminen till en studerande på följande utbildningsprogram vid Musikhögskolan i Malmö:

 • Komposition – kandidatnivå
 • Komposition – masternivå
 • Komposition – Diplom masternivå
 • Komposition – musik för film och media masternivå

Behörig att söka detta stipendium är studerande ur samtliga årskurser.

Ansökan

Förutom namn, födelseår, adress, mejl och telefonnummer skall ansökan även innehålla en översikt över den sökandes ekonomiska situation, liksom uppgifter om andra sökta och / eller erhållna stipendier sedan musikhögskolestudiernas början.

Vidare skall motivering till ansökan anges med minst 3000 tecken (inkl. blanksteg), innehållande projektidé, mål och tidsplan. Därtill ska en budgetuppställning bifogas.

Ansökningar mejlas till vår stipendiehandläggare Heléne Persson (helene [dot] persson [at] mhm [dot] lu [dot] se (helene[dot]persson[at]mhm[dot]lu[dot]se)). Skriv ”Stiftelsen Annik och Lars Leander" i ämnesraden. Ansökningar som inkommer efter 1 mars kan ej beaktas.

Personen som beviljats detta stipendium underrättas brevledes senast den 15 maj.

Hur erhållna medel disponerats redovisas skriftligen av stipendiaten senast den 30 november samma år. Redogörelsen mejlas till Heléne Persson. Skriv ”Stiftelsen Annik och Lars Leander" i ämnesraden.

Tidigare erhållit stipendium hindrar inte att man kan söka och få det igen.

Familjen John Anderssons i Anderslöv stiftelse vill genom stipendier tillgodose och främja vidareutbildning av musikalisk ungdom. Stipendierna riktar sig till studerande med klassisk inriktning (inom området sång även folklig inriktning).

Observera att du inte behöver vara student vid Musikhögskolan för att söka stipendiet.

Ansökningsperiod: 1 februari - 1 mars

Läs mer och ansök här
Till JAA-stiftelsens hemsida

Inga och Georg Kopelius minnesfond

Musikhögskolan i Malmö delar årligen ut stipendier från fonden för att främja och stödja ungdomars musikutbildning i allmänhet och särskilt goda studieprestationer i synnerhet. Stipendiemedel från Inga och Georg Kopelius minnesfond kan också användas på annat sätt än till enskilda studerande för att främja ungdomars musikutbildning.

Stipendierna kan sökas av studerande vid Musikhögskolan i Malmö (28 år eller yngre) inom följande grupper:

 • Orgelspel. Stipendiet är avsett för studerande vid kyrkomusikerutbildningen.
 • Gitarr med inriktning västerländsk konstmusik. Stipendiet är avsett för studerande på gitarr.
 • Pedagogiskt stipendium. Stipendiet är avsett för musiklärarstuderande.
 • Projekt för att främja ungdomars musikutbildning. Gäller för grupp av studenter. 

Notera att dessa kategorier har separata utlysningsformulär i ansökningssystemet.

Ansökningsperiod: 13 april till 3 maj

Ansök här


Musikhögskolans pedagogiska stipendier

Elsy Jönsson; ur fonden utdelas ett stipendium per läsår till studerande vid Musikhögskolan i Malmö, företrädesvis till musikpedagogiska ändamål. 

Britta Nilsson; ur fonden ska en del av avkastningen årligen delas ut som stipendier, i första hand till blivande musiklärare. 

Märta Klang; stipendium till studerande vid Musikhögskolan i Malmö.

Notera att dessa stipendier har ett gemensamt utlysningsformulär i ansökningssystemet. 

Ansökningsperiod: 13 april till 3 maj

Ansök här


Gunnel och Bertil Svenssons stiftelse för lovande musiker

Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och utveckling vid Musikhögskolan i Malmö. Detta görs genom att varje år dela ut minst ett stipendium eller bidrag till begåvade och lovande instrumental- eller vokalmusiker för att, i Sverige eller utomlands, vidareutbilda sig, gärna genom master classes, i musik av tonsättare födda före år 1900 (dock ej tolvtonskompositörerna, till exempel Schönberg, Berg eller Webern). Stipendierna fördelas jämt mellan könen.

Kan ej sökas. Musikhögskolan i Malmös ledningsgrupp beslutar om tilldelning under vårterminen och utdelning sker i samband med vårterminens avslut.


Stiftelsen Sten, Stellan och Märta Hähnels minne

Stipendium för att främja utbildning av unga musikstuderande som delas ut till studenter vid Musikhögskolorna i Sverige sedan 2012. Varje skola har vardera 18.000–25.000 SEK att dela ut till en student. Fonden administreras av Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

Kan ej sökas. Musikhögskolan i Malmö lämnar förslag på stipendiat till Kungliga Musikhögskolan som beslutar och betalar ut under hösten.

Ebba och Birgit Janssons fond

Stipendium till "unga lovande musiker som utövar klassisk musik".

Kan ej sökas. Musikhögskolan i Malmös ledningsgrupp beslutar om tilldelning under vårterminen och utdelning sker i samband med vårterminens avslut. 


Jubelfondens stipendier till unga musiker

Svenska Frimurarorden delar årligen ut stipendier till bland annat studerande vid Musikhögskolan i Malmö. Två stora stipendier går till unga musiker, enskilt eller grupp, inom alla genrer utom den klassiska.

Kan ej sökas. Musikhögskolan i Malmös ledningsgrupp fattar beslut om nominering av studenter, därefter fattar Jubelfonden beslut under hösten. Stipendierna delas ut vid en ceremoni då det också blir en kort konsert.


Torsten Tegstams fond för studier i musik och musikvetenskap

Stiftelsen delar ut stipendium till studenter från och med andra terminens studier vid Musikhögskolan i Malmö samt vid avdelningen för musikvetenskap vid Lunds universitet.

Belopp: 120 000 kr

Det räcker med att du skickar in en ansökan med motivering. Du behöver inte bifoga någon ljud- eller videofil. 

Utbildningsansvarig vid avdelningen för musikvetenskap vid Lunds universitet fattar beslut om utdelning.

Ansökningsperiod 21 september - 4 oktober 2023.

Läs mer om stipendiet och ansök