Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stipendier

Dessa stipendier kan sökas av dig som är registrerad student på Musikhögskolan.

Systrarna Rosendahls donation för sång- och musikstuderande

Tilldelas en kvinnlig och en manlig student vid Musikhögskolan i Malmö. Två stipendier à 10.000 SEK vardera har årligen utdelats sedan 2012. Utdelning "så länge kapitalet därtill förslår". 

ANSÖKNINGSPERIOD
April

ANSÖK HÄR

Helle Stigung stipendium till operasångare – nytt stipendium!

Ung, lovande operasångare vid Musikhögskolan i Malmö tilldelas (rese)stipendium. Stipendiet är på 20.000 SEK och delas ut under 10 års tid med start 2021.

Kan ej sökas. Musikhögskolans ledningsgrupp,  i samråd med lärare på det musikdramatiska masterprogrammet, fattar beslut om utdelning i slutet av vårterminen för utdelning vid avslutningen av terminen.

Sven Fredrikssons pianiststipendium

Ska stödja begåvade, ambitiösa studenters utbildning i pianospel vid Musikhögskolan i Malmö. Stipendiet gäller piano med inriktning västerländsk konstmusik. Stipendiesumman varierar från år till år.

ANSÖKNINGSPERIOD
April

ANSÖK HÄR

Signe och Edvin Malmqvists stipendiefond

Stipendierna är avsedda för träblåsstuderande (med en vid tolkning av begreppet träblåsinstrument) men i första hand flöjtister. Studerande inom alla musikaliska genrer/stilar kan få stipendiet.

Stipendierna delas ut enligt följande kriterier:

Nivå 1: i första hand till alla nyantagna träblåsstudenter som börjar på kandidat- eller masterprogram på MU/KY eller ML och som inte har studerat på MHM tidigare.

Nivå 2: i andra hand till nyantagna träblåsstudenter på masternivå som tidigare gått kandidatprogram på MHM eller är nyantagna på fristående kurs 3 på MU.

Nivå 3: i tredje hand till studenter på MHM i andra årskurser som är i särskilt behov av pengar, har problem med finansieringen av sina studier eller är antagna till utbytestudier. Flöjtister i första hand.

Ingen ansökan. Stipendierna tillkännages och utbetalas under hösten.

Sten K Johnson

Stiftelsen delar varje år ut stipendier till studerande inom brassområdet vid Musikhögskolan i Malmö. Stipendierna är avsedda att premiera särskilt goda prestationer i studierna.

Förutom de principer som gäller för utdelning enlig policyn gäller för uttagning av stipendiat/er från stiftelsen Sten K Johnsons musikstipendier:

  • att stipendierna företrädesvis ska användas som utbildningsstipendium, resestipendium eller som bidrag till instrumentinköp
  • att brassnämnden genom sin ordförande och i samarbete med donator/stiftelsen deltar i utarbetande av förslag till stipendiater

ANSÖKNINGSPERIOD
April

ANSÖK HÄR

Marianne och Lars-Anders Linders stiftelse

Tilldelas studerande inom stråkutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö. Stipendiesumman varierar.

Stråkstipendium till Lars och Gudrun Christensens minne

Delas ut till en eller flera studenter vid Musikhögskolan i Malmö. Vid fördelningen av medlen skall hänsyn tagas till ambition, anlag samt behov och företräde ges till violin- och cellostuderande.

ANSÖKNINGSPERIOD:
April

ANSÖK HÄR

Stiftelsen Annik och Lars Leander

Stipendiesumman, 35.000 kronor, utdelas i slutet av vårterminen till en studerande på Komposition kandidatnivå, Komposition masternivå, Komposition Diplom masternivå eller på Komposition – musik för film och media masternivå vid Musikhögskolan i Malmö.

Behörig att söka detta stipendium är studerande ur samtliga årskurser.

Ansökan 

Förutom namn, födelseår, post- och mailadress samt telefonnummer skall ansökan innehålla en översikt över den sökandes ekonomiska situation, liksom uppgifter om andra sökta och/eller erhållna stipendier sedan Musikhögskolestudiernas början. Vidare skall motivering till ansökan kortfattat anges, samt planerad användning av stipendiemedlen.

Ansökningar inlämnas, alternativt mailas till Lena Arstam (registrator) lena [dot] arstam [at] mhm [dot] lu [dot] se på Musikhögskolans i Malmö kansli. Skriv ”Stiftelsen Annik och Lars Leander" på kuvertet / i ämnesraden. Ansökningar som inkommer efter den 1/3 kan ej beaktas. Den person som beviljats detta stipendium underrättas brevledes härom senast den 15 maj.

Hur erhållna medel disponerats redovisas skriftligen av stipendiaten senast 30/11 samma år som stipendiet erhållits. Redogörelsen inlämnas / mailas till Lena Arstam (registrator) på Musikhögskolans i Malmö kansli och skall märkas ”Stiftelsen Annik och Lars Leander”.

Det har visat sig att de som genom åren erhållit stipendiet inte sällan har ansökt flera gånger. Sålunda hälsas såväl de studenter som tidigare ansökt som sådana som tänker söka för första gången varmt välkomna!

ANSÖKNINGSPERIOD:
15 januari - 1 mars

Inga och Georg Kopelius minnesfond

Musikhögskolan delar årligen ut stipendier från fonden för att främja och stödja ungdomars musikutbildning i allmänhet och särskilt goda studieprestationer i synnerhet. Stipendiemedel från Inga och Georg Kopelius minnesfond kan också användas på annat sätt än till enskilda studerande för att främja ungdomars musikutbildning.

Stipendiet kan sökas av studerande vid Musikhögskolan i Malmö (28 år eller yngre). Musikhögskolan har beslutat att stipendierna från fonden ska gå till:

  • Orgelspel. Stipendiet är avsett för studerande vid kyrkomusikerutbildningen.
  • Gitarr med inriktning västerländsk konstmusik. Stipendiet är avsett för studerande på gitarr.
  • Pedagogiskt stipendium. Stipendiet är avsett för musiklärarstuderande.

Notera att stipendiet har ett separat utlysningsformulär i ansökningssystemet.

Musikhögskolans pedagogiska stipendier

Elsy Jönsson; ur fonden udelas ett stipendium per läsår till studerande vid Musikhögskolan i Malmö, företrädesvis till musikpedagogiska ändamål. 

Britta Nilsson; ur fonden ska del av avkastningen årlligen delas ut som stipendier, i första hand till blivande musiklärare. 

Märta Klang; stipendium till studerande vid Musikhögskolan i Malmö.

Gunnel och Bertil Svenssons stiftelse för lovande musiker

Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och utveckling vid Musikhögskolan i Malmö. Ändamålet ska främjas genom att varje år dela ut minst ett stipendium eller bidrag till begåvade och lovande instrumental- eller vokalmusiker för att, i Sverige eller utomlands, vidareutbilda sig, gärna vid master classes, i musik av tonsättare födda före år 1900 (dock ej tolvtons-kompositörerna, t ex Schönberg, Berg eller Webern). Stipendierna fördelas jämt mellan könen.

Kan ej sökas. MHM ledningsgrupp beslutar om utdelning under vårterminen för utdelning i samband med vårterminens avslut. 

Stiftelsen Sten, Stellan och Märta Hähnels minne

Stipendium för att främja utbildning av unga musikstuderande som delas ut till studenter vid Musikhögskolorna i Sverige sedan 2012. Varje skola har vardera 18.000–25.000 SEK att dela ut till en student. Fonden administreras av Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

Kan ej sökas. MHM lämnar förslag på stipendiat till KMH som beslutar och betalar ut under hösten.

Ebba och Birgit Janssons fond

Stipendium till "unga lovande musiker som utövar klassisk musik". Kan ej sökas. MHM ledningsgrupp beslutar om tilldelning under vårterminen och utdelning sker i samband med vårterminens avslut. 

ANSÖKNINGSPERIOD
April

ANSÖK HÄR

Jubelfondens stipendier till unga musiker

Svenska Frimurarorden delar årligen ut stipendier till bl a studerande vid Musikhögskolan i Malmö. Två stora stipendier går till unga musiker, enskilt eller grupp, inom alla genrer utom den klassiska.

Kan ej sökas. Musikhögskolans ledningsgrupp fattar beslut om nominering av studenter, Jubelfonden fattar beslut under hösten. Stipendierna delas ut vid en ceremoni då det också blir en kort konsert.

Stipendiaterna presenteras på Jubelfondens hemsida med ord och bild samt nomineringskommitténs motivering.

En stiftelse som genom stipendier vill tillgodose och främja vidareutbildning av musikalisk ungdom. Stipendierna riktar sig till studerande med klassisk inriktning. Inom området sång även folklig inriktning.

ANSÖKNINGSPERIOD:
1 februari - 1 mars

Läs mer och ansök här
Till JAA-stiftelsens hemsida      

Information om de olika stipendierna, vilka krav som måste uppfyllas samt ansökningsperiod och länk till ansökan hittar du i menyn ovan. Fördelningen av stipendierna beslutas av Musikhögskolans ledningsgrupp i samråd med ämnesnämnder, enskilda lärare eller donatorer/representanter. Bedömningen utgår i regel inte från något speciellt spelprov utan omfattar hela studieprestationen. 

Bedömningen utgår från följande principer:

  • stor vikt läggs vid studieresultat och hur ett stipendium bidrar till studentens utveckling
  • stor vikt fästes vid de ändamål och motiv som redovisas i ansökan
  • alla oavsett utbildningens inriktning skall ha likartade förutsättningar att få stipendium
  • alla studerande oavsett årskurs kan söka men de som närmar sig slutet av sin utbildning prioriteras
  • tidigare erhållna stipendier utgör inte hinder för att söka på nytt

Alla som sökt stipendium får besked om resultatet. Ansökningar som skickas in utanför ansökningstiden beaktas dock ej. De flesta stipendier tillkännages och utdelas vid Musikhögskolans avslutningshögtid i juni, då även donatorer eller representanter för stiftelser bjuds in. 

Kontakt

Heléne Persson
Stipendiehandläggare 
helene [dot] persson [at] mhm [dot] lu [dot] se
Tel: 040-32 54 22

Aktuella stipendier HT21

KMA's lokala stipendium 
Ansökningsperiod: 22/9-18/10
Ansök här

Torsten Tegstams fond för studier i musik och musikvetenskap
Ansökningsperiod: 22/9-5/10
Ansök här

Observera att ansökningar görs elektroniskt.