Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

VFU-perioder i ämneslärarutbildningen

Här hittar du delkursplanerna till respektive VFU-period där du kan läsa mer om vad varje period innehåller.

VFU Introducerande fältstudier i Den mångdimensionella musikläraren, MULE13

VFU Gymnasieskola 1, MULE24

Termin 3

Didaktik, musikaliskt lärande och VFU 3, MULE32


Termin 4 

Didaktik, musikaliskt lärande och VFU 4, MULE42

Mål för betyget Godkänd

Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens

 • visa mycket god förmåga att formulera mål för undervisningen samt planera, genomföra och utvärdera denna
 • ha skaffat sig erfarenhet av olika arbetsformer och arbetssätt
 • kunna välja för åldersgruppen adekvata uppgifter
 • visa mycket god förmåga att leda och organisera musikaliska aktiviteter
 • medvetet kunna välja arbetsformer och strategier i olika undervisningssituationer

Ämneskunskaper

 • visa relevanta kunskaper och färdigheter i sitt ämne och kunna omsätta dessa i sin undervisning
 • visa god förmåga att kunna leda och ackompanjera på ackordinstrument
 • visa förmåga att musikaliskt inspirera eleverna i musicerande och musikskapande

Kommunikativ förmåga

 • visa förmåga att uttrycka sig tydligt i tal och skrift
 • visa god förmåga att ge instruktioner på ett tydligt sätt
 • visa god förmåga att kommunicera med elever med ett medvetet kroppsspråk
 • visa god förmåga att kommunicera musikaliskt med eleverna
 • visa god förmåga att entusiasmera och inspirera eleverna 

Demokratiskt ledarskap

 • visa medvetenhet i arbetet med att låta varje elev synas och komma till tals
 • ha tagit del av lärarens olika ansvarsområden såsom mentorskap och föräldrakontakter 
 • ha kännedom om skolans lokala handlingsplaner kring elevvård och rutiner för åtgärdsprogram
 • visa förmåga att etablera ett positivt och demokratiskt ledarskap i klassrummet

Analys- och reflektionsförmåga

 • visa utmärkt förmåga att reflektera över sitt ledarskap
 • visa utmärkt förmåga att analysera och dra relevanta slutsatser samt identifiera mönster i sin egen undervisning


Mål för betyget Väl godkänd

Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens

 • visa utmärkt förmåga att formulera mål för undervisningen samt planera, genomföra och utvärdera denna
 • ha skaffat sig erfarenhet av olika arbetsformer och arbetssätt
 • självständigt kunna välja för åldersgruppen adekvata uppgifter
 • visa utmärkt förmåga att leda och organisera musikaliska aktiviteter
 • medvetet kunna välja arbetsformer och strategier i olika undervisningssituationer

Ämneskunskaper

 • visa relevanta kunskaper och färdigheter i sitt ämne och kunna omsätta dessa i sin undervisning
 • visa mycket god förmåga att kunna leda och ackompanjera på ackordinstrument
 • visa god förmåga att musikaliskt inspirera eleverna i musicerande och musikskapande

Kommunikativ förmåga

 • visa god förmåga att uttrycka sig tydligt i tal och skrift
 • visa god förmåga att ge instruktioner på ett tydligt sätt
 • visa god förmåga att kommunicera med elever med ett medvetet kroppsspråk
 • visa utmärkt förmåga att kommunicera musikaliskt med eleverna
 • visa mycket god förmåga att entusiasmera och inspirera eleverna 

Demokratiskt ledarskap

 • visa medvetenhet i arbetet med att låta varje elev synas och komma till tals
 • ha tagit del av lärarens olika ansvarsområden såsom mentorskap och föräldrakontakter 
 • ha kännedom om skolans lokala handlingsplaner kring elevvård och rutiner för åtgärdsprogram
 • visa god förmåga att etablera ett positivt och demokratiskt ledarskap i klassrummet

Analys- och reflektionsförmåga

 • visa utmärkt förmåga att reflektera över sitt ledarskap
 • visa utmärkt förmåga att analysera och dra relevanta slutsatser samt identifiera mönster i sin egen undervisning

Kursinnehåll

Under VFU-perioden placeras i regel två studerande hos en handledare där de ska ansvara för undervisning i flera klasser i olika årskurser vid en grundskola. Genom auskultationer och egen undervisning ska de studerande lära känna skolan, elever och personal så väl som möjligt. Önskvärt är att de studerande har möjlighet att följa arbetslagets arbete på ett aktivt sätt. Efter två dagars auskultationer tar de studerande över handledarens undervisning. När två studerande är placerade tillsammans skall båda auskultera på varandras lektioner. 

Undervisning och examination

Perioden omfattar VFU på heltid, cirka 35h/vecka, där studenterna följer ett schema som görs upp i samråd med handledaren/arbetslaget. Som riktlinje gäller 10h/vecka i form av egen undervisning, resterande tid följer studenten handledarens/arbetslagets övriga arbetsuppgifter. För studenter med kombination av musik och annat skolämne gäller fördelningen 60% musik och 40% på ämne 2 som en riktlinje. 
Varje student kommer att få minst ett besök av examinerande metodiklärare från Musikhögskolan under perioden. En särskild uppgift inom UVK-kursen ”Specialpedagogik och utvärdering” är knuten till perioden.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemensam med kursen i UVK ”Specialpedagogik och utvärdering” samt ”Klassrumsmetodik”.

Observera att VFU-perioderna Grundskola kontinuerlig serie och Grundskola heltid, 4 veckor sedan vt21 är sammanslagna till fem veckors heltids-VFU. Den första veckans heltids-VFU motsvarar den tidigare kontinuerliga serien. För delkursplan VFU-grundskola kontinuerlig serie se VFU-handboken.

Mål för betyget Godkänd

Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens

 • visa utmärkt förmåga att formulera mål för undervisning samt att planera, genomföra och utvärdera denna tillsammans med eleverna
 • medvetet kunna välja mellan metoder och arbetssätt samt reflektera över dessa val i förhållande till elevers olika vägar till lärande
 • visa mycket god förmåga att musikaliskt leda och praktiskt organisera musikundervisning
 • visa flexibilitet och kreativitet i sin roll som lärare

Ämneskunskaper

 • visa mycket goda och relevanta kunskaper och färdigheter i sitt ämne och tydlig förmåga att omsätta dessa i sin undervisning
 • visa mycket god förmåga att musikaliskt inspirera eleverna i musicerande och musikskapande på olika nivåer

Kommunikativ förmåga

 • visa utmärkt kommunikativ och språklig förmåga
 • på ett inkännande sätt kommunicera med såväl hela elevgrupper som enskilda elever
 • kunna dokumentera och kommunicera kriterier för och resultat av såväl formativ som summativ bedömning

Demokratiskt ledarskap

 • visa medvetenhet i arbetet med att låta varje elev synas och komma till tals
 • visa mogenhet vad gäller deltagande i alla delar av läraruppgiften
 • visa god förmåga att etablera ett positivt och demokratiskt ledarskap i sin lärarroll

Analys- och reflektionsförmåga

 • visa utmärkt förmåga att reflektera över sitt ledarskap
 • visa utmärkt förmåga att analysera och dra relevanta slutsatser samt identifiera mönster i sin egen undervisning
 • medvetet kunna välja alternativa metoder och jämföra olika lärandeteorier


Mål för betyget Väl godkänd

Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens

 • visa utmärkt förmåga att formulera mål för undervisning samt att planera, genomföra och utvärdera denna tillsammans med eleverna
 • medvetet kunna välja mellan metoder och arbetssätt samt reflektera över dessa val i förhållande till elevers olika vägar till lärande
 • visa utmärkt förmåga att musikaliskt leda och praktiskt organisera musikundervisning
 • visa stor flexibilitet och kreativitet i sin roll som lärare

Ämneskunskaper

 • visa utmärkta kunskaper och färdigheter i sitt ämne samt skickligt och säkert kunna omsätta dessa i sin undervisning
 • visa utmärkt förmåga att musikaliskt inspirera eleverna i musicerande och musikskapande på olika nivåer

Kommunikativ förmåga

 • visa utmärkt kommunikativ och språklig förmåga
 • på ett inkännande sätt kommunicera med såväl hela elevgrupper som enskilda elever
 • kunna dokumentera och kommunicera kriterier för och resultat av såväl formativ som summativ bedömning

Demokratiskt ledarskap

 • visa stor medvetenhet i arbetet med att låta varje elev synas och komma till tals
 • visa mogenhet vad gäller deltagande i alla delar av läraruppgiften
 • visa mycket god förmåga att etablera ett positivt och demokratiskt ledarskap i sin lärarroll

Analys- och reflektionsförmåga

 • visa utmärkt förmåga att reflektera över sitt ledarskap
 • visa utmärkt förmåga att analysera och dra relevanta slutsatser samt identifiera mönster i sin egen undervisning medvetet kunna välja alternativa metoder och jämföra olika lärandeteorier

Kursinnehåll

Under VFU-perioden placeras den studerande hos en handledare eller i ett arbetslag vid en gymnasieskola under 6 veckor. Studenten övertar successivt handledarens undervisning och övrigt skolarbete. Önskvärt är att den studerande får möjlighet att undervisa i flera olika kurser för att få en bred kompetens för sin kommande profession.

Undervisning och examination

Perioden omfattar VFU på heltid, cirka 35h/vecka, där studenterna följer ett schema som görs upp i samråd med handledaren/arbetslaget. Som riktlinje ska 15h/vecka utgöras av i huvudsak egen undervisning. Resterande tid följer studenten handledarens/arbetslagets övriga arbetsuppgifter. För studenter med kombination av musik och annat skolämne gäller fördelningen 60% musik och 40% på ämne 2 som en riktlinje. 

Under VFU-perioden får studenten minst två besök av examinerande metodiklärare. En särskild uppgift i UVK- kursen ”Bedömning, betygssättning och forskningens kreativa genvägar” är kopplad till perioden.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemensam med kursen i UVK ”Bedömning, betygssättning och forskningens kreativa genvägar”. 

Mål 

Efter avslutad VFU-period ska den studerande:

 • ha vidareutvecklat sina ämneskunskaper och färdigheter inom valt område
 • visa stor flexibilitet och kreativitet i sin yrkesroll
 • behärska kommunikativa förmågor 
 • kunna göra överväganden och analyser över hela undervisningssituationen

Kursinnehåll

Under VFU-perioden placeras den studerande hos en handledare eller i ett arbetslag inom eget valt fördjupningsområde. Innehåll och undervisning kan variera beroende på vald VFU-placering men ska kopplas till studentens utbildningsprofil inom ämne 1 eller ämne 2. Studenten ska föra loggbok som ligger till grund för en skriftlig rapport. 

Undervisning och examination

Perioden omfattar VFU på heltid under två veckor. Som riktlinje gäller 35h arbetstid/vecka där studenten följer och tar del av alla handledarens arbetsuppgifter. Som underlag för examination ligger handledarens skriftliga omdöme samt inlämnad skriftlig rapport baserad på de fem nyckelkompetenserna: didaktisk kompetens, ämneskunskaper, kommunikativ förmåga, demokratiskt ledarskap och analys- och reflektionsförmåga.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemensam med kursen i UVK ”Att utveckla skolan, ideologi och handlingsutrymme”.