Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler för utformning av uppsatsen - Självständigt arbete

 • Stilstorlek: Times New Roman 12 punkter
 • Radavstånd: 1 1/2
 • Marginaler: Höger- och vänstermarginal 3 cm vardera; rak vänster- och högermarginal; över- och underkant 2,5 cm vardera.
 • Sidnummer: Placeras i sidfoten och centreras.
 • Nytt stycke: Markeras med indrag i början på raden på 1,3 cm eller blankrad. OBS! Om blankrad användes ska det inte göras indrag på första raden. 
 • Rubriker: Nytt kapitel på ny sida. Kapitelrubrik i 24 punkter, avdelningsrubrik i 18 punkter och avsnittsrubrik i 14 punkter. Stycke efter rubrik, tabell mm där texten föregås av blankrad ska aldrig markeras med indrag. 
 • Markering av enskilda ord: Använd kursivstil.
 • Referensnoter: Använd parentesnoter i den löpande texten (se APA bifogad manual och lathund).
 • Citat: Direkta citat i brödtexten ska alltid markeras med citattecken (") före och efter det citerade. Längre citat (längre än 40 ord) avskiljs i ett stycke för sig med mindre stilstorlek (11 punkter), kortare radavstånd (1), samt indrag i både höger och vänster marginal 2 cm.
 • Tabeller, diagram och figurer: Ska alltid förses med nummer och förklarande rubrik samt avskiljas från den övriga texten med blankrad före och efter. Tabellrubrik skrivs ovanför tabellen medan figur-  och diagramrubriker skrivs under figur respektive diagram. Eventuell källa ska anges direkt under tabell, figur eller diagram ( t ex Källa: Sannerstedt, 1994, s.76).
 • Bilagor: Ska vara numrerade och finnas hänvisade till inne i texten.
 • Referenser

Exempel på referenser

Bergqvist, K. (2000). Examensarbete. Ett bidrag till vetenskaplighet i lärarutbildningen? Pedagogisk Forskning i Sverige, 5 (1), s. 1-18.
Biesta, G. (2004). Mind the Gap! Communication and the Educational Relation. I: Bingham, C., & Sidorkin, A. (Red.) No Education Without Relation. NY: Peter Lang Pub. Inc.
Carlgren, I., & Marton, F. (2000). Lärare av imorgon. Stockholm: Lärarförbundet.
Emsheimer, P. (2007). Syfta till analys - eller bara beskriva.
Tillgänglig på internet: http://people.su.se/-petems/dok/syfta-till-analys.pdf (21.5.2010).
HSV (2006:47R). Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen. Stockholm: Högskoleverket.
Lendahls Rosendahl, B. (1998). Examensarbetets innebörder. En studie av blivande lärares utsagor.
(Göteborg Studies in Educational Sciences, 122). Göteborg: Universitetet.
Råde, A. (2005). Masterpiece or Nightmare? The degree project in Teacher Education in Sweden. Paper presenterat på ECER-konferensen i Dublin 7-10 sept. 2005.
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på Internet: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/(21.5.2010).


Framsida

Alla självständiga arbeten på lärarutbildningen i musik ska ha en framsida utformad med nedanstående mall.

            Sida 1: Titelsida - anvisad Word-mall ska användas (se nedan). Denna sida ska inte pagineras.
            Sida 2: Blank sida
            Sida 3: Sammanfattning/Abstract (börjar alltid på högersida)
            Sida 4: Blank sida
            Sida 5: Innehållsförteckning (börjar alltid på högersida)
            Sida 6: Blank sida alternativt en fortsättning av innehåll
            Sida 7: Texten börjar (alltid på en högersida)

Wordmall - titelsida