Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler för utformning av uppsatsen - Självständigt arbete

 • Stilstorlek: Times New Roman 12 punkter
 • Radavstånd: 1 1/2
 • Marginaler: Rak höger- och vänstermarginal 3 cm vardera; över- och underkant 2,5 cm vardera.
 • Sidnummer: Placeras i sidfoten och centreras.
 • Nytt stycke: Markeras med indrag i början på raden på 1,3 cm eller blankrad. Observera att om blankrad användes ska det inte göras indrag på första raden. 
 • Rubriker: Nytt kapitel på ny sida. Kapitelrubrik i 24 punkter, avdelningsrubrik i 18 punkter och avsnittsrubrik i 14 punkter. Stycke efter rubrik och tabell där texten föregås av blankrad ska aldrig markeras med indrag. 
 • Markering av enskilda ord: Använd kursivstil.
 • Referensnoter: Använd parentesnoter i den löpande texten (se APA 7 Lathunden).
 • Citat: Direkta citat i brödtexten ska alltid markeras med citattecken (") före och efter det citerade. Längre citat (längre än 40 ord) avskiljs i ett stycke för sig med mindre stilstorlek (11 punkter), kortare radavstånd (1), samt indrag i både höger och vänster marginal 2 cm.
 • Tabeller, diagram och figurer: Ska alltid förses med nummer och förklarande rubrik samt avskiljas från den övriga texten med blankrad före och efter. Tabellrubrik skrivs ovanför tabellen medan figur-  och diagramrubriker skrivs under figur respektive diagram. Eventuell källa ska anges direkt under tabell, figur eller diagram (till exempel Källa: Sannerstedt, 1994, s.76).
 • Bilagor: Ska vara numrerade och finnas hänvisade till i texten.
 • Referenser

Exempel på referenser

Bergqvist, K. (2000). Examensarbete. Ett bidrag till vetenskaplighet i lärarutbildningen? Pedagogisk Forskning i Sverige, 5 (1), s. 1-18.
Biesta, G. (2004). Mind the Gap! Communication and the Educational Relation. I: Bingham, C., & Sidorkin, A. (Red.) No Education Without Relation. NY: Peter Lang Pub. Inc.
Carlgren, I., & Marton, F. (2000). Lärare av imorgon. Stockholm: Lärarförbundet.
Emsheimer, P. (2007). Syfta till analys - eller bara beskriva.
Tillgänglig på internet: http://people.su.se/-petems/dok/syfta-till-analys.pdf (21.5.2010).
HSV (2006:47R). Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen. Stockholm: Högskoleverket.
Lendahls Rosendahl, B. (1998). Examensarbetets innebörder. En studie av blivande lärares utsagor.
(Göteborg Studies in Educational Sciences, 122). Göteborg: Universitetet.
Råde, A. (2005). Masterpiece or Nightmare? The degree project in Teacher Education in Sweden. Paper presenterat på ECER-konferensen i Dublin 7-10 sept. 2005.
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på Internet: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/(21.5.2010).

Framsida

Alla självständiga arbeten på lärarutbildningen i musik ska ha en framsida utformad med nedanstående mall.

            Sida 1: Titelsida - anvisad Word-mall ska användas (se nedan). Denna sida ska inte pagineras.
            Sida 2: Blank sida
            Sida 3: Sammanfattning/Abstract (börjar alltid på högersida)
            Sida 4: Blank sida
            Sida 5: Innehållsförteckning (börjar alltid på högersida)
            Sida 6: Blank sida alternativt en fortsättning av innehåll
            Sida 7: Texten börjar (alltid på en högersida)

Titelsida (redigerbart Word-dokument)