Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Styrelser, nämnder, kollegium och råd

Mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2023

Institutionsstyrelsen är Musikhögskolans högsta beslutande organ med övergripande ansvar för institutionens verksamhet. Institutionsstyrelsen består av 12 ledamöter, varav sju är lärare (prefekt inkluderad), en är doktorand, två är studerande och två är administrativ personal. Ledamöterna utses genom val inom respektive kategori. Prefekt är ordförande.


Ordförande
Hans Hellsten, prefekt

Mötessekreterare
Ola Elleström

Ledamöter
Företrädare för lärare

Adriana Di Lorenzo Tillborg
Lena Ekman Frisk
Anders Johnsson
Anders Ljungar-Chapelon
David Hansson
Markus Tullberg

Företrädare för doktorander
Johanna Antonsson

Företrädare för studerande
Fredrika Stenstedt
Albin Rickman

Företrädare för övriga anställda
Rebecka Lassbo
Åse Lugnér

Gruppsuppleanter för lärare
Peter Berglund
Lennart Gruvstedt
Francisca Skoogh

Suppleant för övriga anställda
Johan Antoni

Beredningsgrupp
Hans Hellsten
Almaz Yebio
Studeranderepresentant
Mötessekreterare: Ola Elleström

Mötesdagar och tider
Onsdag 14 september 2023, kl 15:15-17:30
Onsdag 2 november 2023, kl 15:15-17:30
Onsdag 30 november 2023, kl 15:15-17:30
Onsdag 18 januari 2024, kl 15:15-17:30
Onsdag 15 mars 2024, kl 15:15-17:30
Onsdag 10 maj 2024, kl 15:15-17:30

Beredning sker vanligen på måndagen i veckan innan mötet.


Kallelser och protokoll i LUBox

Mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2023

Utbildningsnämnden för Musiker-/Kyrkomusikerutbildningarna ansvarar och beslutar i frågor om utbildningarnas innehåll, genomförande och utveckling.


Ordförande
Daniel Hjorth

Vice ordförande
Ann-Sofi Härstedt

Mötessekreterare
Ola Elleström

Ledamöter
Företrädare för lärare – ordinarie ledamöter

Annika Fredriksson
Daniel Hjorth
Ann-Sofi Härstedt
Gustav Melander
Peter Nilsson

Företrädare för lärare – suppleanter
Björn-Tryggve Johansson

Företrädare för studerande – ordinarie ledamöter
Isabel Lindström
Märta Östergren

Övriga
Mattias Hjorth, utbildningschef, föredragande
Lars Härstedt Salmonson, utbildningschef, föredragande
Ola Elleström, mötessekreterare

Beredningsgrupp
Daniel Hjorth
Mattias Hjorth
Lars Härstedt Salmonson
Studeranderepresentant
Mötessekreterare: Ola Elleström

Mötesdagar och tider
Onsdag 31 augusti 2023, kl 15:15-17:30
Onsdag 12 oktober 2023, kl 15:15-17:30
Onsdag 23 november 2023, kl 15:15-17:30
Onsdag 11 januari 2024, kl 15:15-17:30
Onsdag 8 mars 2024, kl 15:15-17:30
Onsdag 12 april 2024, kl 15:15-17:30
Onsdag 14 juni 2024, kl 15:15-17:30

Beredning sker vanligtvis på fredagen 12 dagar innan mötet.


Har du något du vill att utbildningsnämnden ska ta upp?
Skicka en sammanfattning av ärendet till ordförande Daniel Hjorth; daniel [dot] hjorth [at] mhm [dot] lu [dot] se (daniel[dot]hjorth[at]mhm[dot]lu[dot]se), samt till mötessekreterare Ola Elleström; ola [dot] ellestrom [at] mhm [dot] lu [dot] se (ola[dot]ellestrom[at]mhm[dot]lu[dot]se), minst två veckor innan nämnden sammanträder. Ärendet beaktas vid beredning.


Kallelser och protokoll i LUBox

Mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2023

Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen ansvarar och beslutar i frågor angående utbildningens innehåll, genomförande och utveckling. 


Ledamöter
Företrädare för lärare – ordinarie

Joakim Barfalk
Erik Berndalen
Mattias Frisk
Anna Houmann
Elin Waileth Wikström

Företrädare för lärare – suppleanter
Maria Hjorth
Pär Moberg

Företrädare för studerande
Teo Houmann
Clara Solgaard

Övriga
Lars Andersson, utbildningschef/föredragande
Magnus Ericsson, utbildningschef/föredragande

Beredningsgrupp
Ordförande: Mattias Frisk
Föredragande: Lars Andersson
Sekreterare: Sara Engblom
Studentrepresentant


Har du något du vill att utbildningsnämnden ska ta upp?
1. Skicka en sammanfattning av ärendet till Sara Engblom minst två veckor innan nämnden sammanträder. 
sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se (sara[dot]engblom[at]mhm[dot]lu[dot]se)
2. Ärendet tas upp under beredningen och förs in i kallelsen som skickas ut senast en vecka innan planerat möte.
3. Ärendet diskuteras i nämnden.
4. Nämndens ordförande återkopplar efter mötet till den som skickat in ärendet.


Mötesdagar och tider 
6 september 2023, kl 15.15-17.30
4 oktober 2023, kl 15.15-17.30
8 november 2023, kl 15.15-17.30
13 december 2023 kl 15.15-17.30
24 januari 2024 kl 15.15-17.30
28 februari 2024 kl 15.15-17.30
10 april 2024 kl 15.15-17.30
12 juni 2024 kl 15.15-17.30

Beredning sker cirka två veckor innan mötet.


Kallelser och protokoll i LUbox

Mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2023

Forskarutbildningsnämnden (FUN) fungerar som ett självständigt berednings- och beslutsorgan för forskarutbildningsfrågor i Musikpedagogik och Konstnärlig forskning i musik. Organisatoriskt placeras FUN direkt under Institutionsstyrelsen likt utbildningsnämnderna för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna (MuKy) och lärarutbildning (ML).

FUN består av ämnesföreträdare/ämnesansvarig (ordförande/vice ordförande), tre lärare/forskare och fyra doktorander. Prefekten adjungeras till nämndens sammanträden.

Ledamöterna i nämnden utses av prefekt efter samråd med ordförande/vice ordförande och fastställs av Institutionsstyrelsen för en mandatperiod om tre år. När ledamöter utses ska en jämn könsfördelning eftersträvas.


Ledamöter
Ordförande

Anna Houmann

Vice ordförande
Michael Edgerton

Ledamöter lärare/forskare 
Karin Johansson
Francisca Skoogh

Gruppsuppleanter lärare/forskare
Markus Tullberg
Adriana di Lorenzo
Peter Spissky 

Ledamöter doktorander
Lina Van Dooren
Ida Knutsson
Felicita Brusoni
Bertrand Chavarria Aldrete 

Gruppsuppleanter doktorander
Fernando Garnero
Johanna Antonsson

Övriga
Adjungerad ledamot, prefekt
Annika Michelsen, adjungerad ledamot, handläggare för forskarutbildning

Sekreterare
Sara Engblom


Mötesdagar och tider
11 september 2023
11 oktober 2023
11 december 2023
17 januari 2024
3 april 2024
4 juni 2024


Protokoll i LUBox

Biblioteksnämndens uppdrag är att fungera som en referensgrupp för bibliotekets verksamhet och val av informationsresurser. Nämnden diskuterar övergripande policyfrågor, vilken service biblioteket ska erbjuda forskare, lärare och studenter samt bevarandestrategier för äldre material.


Ordförande
Björn-Tryggve Johansson

Sekreterare
Karin Thoma Savatovic

Ledamöter
Företrädare för lärare - ordinarie

Anna-Lena Tideman
Sara Wilén

Företrädare för studerande - ordinarie
Carolina Jonsson
Oline Ovik 

Utbildningskanslierna
Lars Härstedt Salomonson, utbildningschef
Carina Gustin, utbildningssamordnare (vice ordförande)

Föredragande
Åse Lugnér

Bibliotekspersonal
Maria Lindenmo
Karin Savatovic Thomasson


Protokoll i LU Box (för anställda)

Jämlikhetsnämnden är ett organ för jämställdhet, likabehandling och mångfald vid Musikhögskolan i Malmö. Nämnden har i uppdrag att utveckla, uppdatera, informera och sprida institutionens strategiska och långsiktiga arbete utifrån ett intersektionellt perspektiv, samt verka för ömsesidig tolerans och respekt.


Detta är några av de insatser som gjorts de senaste fem åren inom jämlikhetsområdet: 

 • En fakultetsövergripande jämlikhetssatsning med start i en oberoende utredning. Resultatet användes för workshops och samtal i alla delar av organisationen där man arbetade vidare med resultaten. 
   
 • PRIhME (Power Relations in Higher Music Education) - ett treårigt samarbetsprojekt mellan Musikhögskolan i Malmö och åtta andra europeiska musikinstitutioner. Samarbetet har syftat på att hitta lösningar på problem kring makt och maktutövning i högre musikutbildning. Teman som har tagits upp är bland annat kön och sexuell läggning, socioekonomisk bakgrund, funktionshinder och konstnärliga normer.
   
 • Föreläsningar och workshops för lärare, studenter och övrig personal kring normer, intersektionalitet, breddad rekrytering och Tellus; ett forskningsprojekt vid Lunds universitet med fokus på sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling. Föreläsningarna har skett i samverkan med ledningsgruppen och/eller studentkåren. 
   
 • Inrättandet av en ”Snacka jämnt”-hörna i entrén till skolan.  
   
 • En utställning i samarbete med skolans bibliotek med fokus på de avhandlingar och läromedel som belyser jämlikhetsfrågor.  
   
 • Julklappar spridda i Musikhögskolan i Malmös lokaler samt en öppen Zoom-mötesplats för personal och studenter i syfte att motverka ofrivillig ensamhet under pandemins julledighet. 
   
 • En feministisk hänghörna med filmvisning och spellista på internationella kvinnodagen 2023.
   
 • Översättning av information om våra musiklärarutbildningar på hemsidan till lätt svenska, lätt engelska, arabiska, dari och tigrinja.
   
 • Jämlikhetsnämnden har även bidragit till att Musikhögskolan i Malmö har fått olika medel för arbetet med jämlikhet.

Ledamöter:
Hans Hellsten, prefekt
Almaz Yebio, lärare
Pär Moberg, lärare
Cecilia Nordlund, lärare
Théophile Hartz, lärare
Sara Wilén, lärare/övriga anställda
Thea Lundbäck, övriga anställda
Roger Wadenius Dürnberger, övriga anställda
Linnea Brodin, studeranderepresentant
Carolina Jonsson, studeranderepresentant
Linus Sjösten, studeranderepresentant
Martin Bengzon, studeranderepresentant


Protokoll i LU Box

Musikhögskolans miljönämnd arbetar med att minska skolans miljöpåverkan inom områden som energiförbrukning, inköp, transporter och avfallshantering. Miljönämnden strävar också efter att verka opinionsbildande och skapa en större medvetenhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor.

Musikhögskolan är sedan 2018 miljödiplomerad enligt Lunds universitets kriterier. Miljönämnden sammanträder två-tre gånger per termin.


Detta har gjorts de senaste fem åren inom miljöområdet:

 • Närvarostyrd belysning är installerad i stora delar av A, B, C samt D-byggnaderna.
   
 • Källsortering av bland annat matavfall.
   
 • Fastighetsägaren har installerat solceller på taket för att minska energiförbrukningen.
   
 • I samband med ombyggnaden av gamla biblioteket till nuvarande Liljeforssalen, inreddes salen med begagnade stolar som donerades av Lunds universitet.
   
 • Fastighetsägaren byter ut gammal belysning efterhand mot LED-belysning för att minska energiförbrukningen.
 • Möten med miljöansvariga på LU byggnad.
   
 • I skolans fruktkorgar serveras ekologisk frukt.
   
 • Istället för nyinköp gjordes en omklädning och renovering av stolar till undervisningsrummen.
   
 • Begagnade soffor införskaffades via Lunds universitet till gemensamma utrymmen.
   
 • Trasiga soffor i caféet lagades istället för att nya införskaffades.

Ledamöter med roterande ordförandeskap:

Erik Berndalen, lärare
Maria Hjorth, lärare
Pär Moberg, lärare
Claus Sörensen, lärare
Ola Elleström, utbildningsadministratör MuKy
Kent Karlsson, enhetsledare Service- och Teknikenheten
Simon Bertilsson, studeranderepresentant
Jonathan Petersson, studeranderepresentant


Protokoll i LUBox

Kursplaneutskottet (KUS) vid ämneslärarutbildning i musik stöttar ämneslärarutbildningen i deras arbete med kursplaner på grund- och avancerad nivå. Utskottet fungerar som ett stöd till verksamheten, både vid utvecklandet av nya kursplaner samt vid revidering av äldre planer.

Syftet med kursplaneutskottet är att säkerställa att alla kursplaner, både i programutbildning och fristående kurser, håller god kvalitet och är rättssäkra. Detta är en del av ämneslärarutbildningens kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer om utskottets arbete samt om kursplanearbetet vid ML


Mötestider läsåret 23/24

28 september 2023
13 oktober 2023
22 november 2023
10 januari 2024
8 februari 2024
20 mars 2024
22 maj 2024
 


Nya eller reviderade kursplaner som ska till KUS lämnas till Sara Engblom senast en vecka innan respektive möte.

För att ny eller reviderad kursplan ska gälla nästkommande höst- eller vårtermin måste den vara KUS tillhanda senast:

 • 1 oktober för höstterminen
 • 14 mars för vårterminen

Kollegium

 • Barock/tidig musik - kontaktperson: Cecilia Kjelldén
 • Gitarr - kontaktperson: David Hansson
 • Instudering - kontaktperson: Max Lörstad
 • Kör - kontaktperson: Mats Paulson
 • Mediateknik - kontaktperson: Joakim Barfalk
 • Piano - kontaktperson: Franscisca Skoogh
 • Rytmik - kontaktperson: Elin Waileth Wikström
 • Slagverk - kontaktperson: Johan Bridger
 • Stråk - kontaktperson: Henrik Frendin
 • Sång - kontaktperson: Elisabeth Melander
 • Teori/kompositionskollegiet: kontaktperson Erik Berndalen  
  Avdelningar: 
  -  Arrangering/Komposition, jazzinriktning
  - Arrangering/Komposition, klassisk inriktning
  - Komposition/Musik för film och media
  - EAM/Elektroakustisk musik
  - Kontrapunkt, Instrumentation, Gehör/Analys, Satslära
  - Komposition, Formlära, Musikalisk analys
  - Komposition, Kompositionsmetodik
 • Träblås - kontaktperson: Anders Ljungar-Chapelon

Råd

 • Folk- och världsmusik - kontaktpersoner: Pär Moberg, Allan Skrobe
 • Jazz - kontaktpersoner: Peter Nilsson, Claus Sörensen
 • Kammarmusik - kontaktperson: David Hansson
 • Mediateknik - kontaktperson: Joakim Barfalk
 • Orkester - kontaktpersoner: Johan Antoni och Staffan Storm
 • Pop/Rock - kontaktpersoner: Mattias Frisk, Johan Hallström
 • Singer songwriter - kontaktperson: Anders Hallbäck
 • Sång, genrebredd - kontaktpersoner: Johan Hallström, Maria Hjorth

Ledningsgrupp

Hans Hellsten
professor, prefekt

Almaz Yebio
lektor, biträdande prefekt

Magnus Ericsson
studierektor, utbildningschef

Lars Andersson
universitetslektor, utbildningschef

Mattias Hjorth
universitetsadjunkt, utbildningschef

Lars Härstedt Salmonson
utbildningschef

Åse Lugnér
avdelningschef

Kent Karlsson
avdelningschef