Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Styrelser, nämnder, kollegium och råd

Mandatperioden 1 januari 2024 - 31 december 2026

Institutionsstyrelsen är Musikhögskolan i Malmös högsta beslutande organ med övergripande ansvar för institutionens verksamhet. Institutionsstyrelsen består av 12 ledamöter, varav sju är lärare (prefekt inkluderad), en är doktorand, två är studerande och två är administrativ personal. Ledamöterna utses genom val inom respektive kategori. Prefekt är ordförande.


Ordförande
Hans Hellsten, prefekt

Mötessekreterare
vakant

Ledamöter
Företrädare för lärare
Joakim Barfalk
Adriana Di Lorenzo Tillborg
Anders Johnsson
Francisca Skoogh
Carl-Johan Stjernström
Sara Wilén

Företrädare för doktorander
Johanna Antonsson

Företrädare för studerande
Fredrika Stenstedt
Albin Rickman

Företrädare för övriga anställda
Kent Karlsson
Rebecka Lassbo

Gruppsuppleanter för lärare
Peter Berglund
David Hansson
Anna Edström Rudolf

Suppleant för övriga anställda
Ulrika Emanuelsson

Beredningsgrupp
Hans Hellsten
Adriana Di Lorenzo Tillborg, lärarrepresentant
Studeranderepresentant
Mötessekreterare: vakant


Kallelser och protokoll i LUBox

Mandatperioden 1 januari 2024 - 31 december 2026

Utbildningsnämnden för Musiker- och Kyrkomusikerutbildningarna ansvarar och beslutar i frågor om utbildningarnas innehåll, genomförande och utveckling.


Ordförande
Daniel Hjorth

Vice ordförande
Peter Nilsson

Mötessekreterare
vakant

Ledamöter
Företrädare för lärare – ordinarie ledamöter
Daniel Fjellström
Annika Fredriksson
Henrik Frendin
Daniel Hjorth
Peter Nilsson

Företrädare för lärare – suppleanter
Johan Bridger
Maria Streiffert

Företrädare för studerande – ordinarie ledamöter
Isabel Lindström
Märta Östergren

Övriga
Mattias Hjorth, utbildningschef, föredragande
mötessekreterare, vakant

Beredningsgrupp
Daniel Hjorth
Mattias Hjorth
Studeranderepresentant
Mötessekreterare: vakant


Har du något du vill att utbildningsnämnden ska ta upp?
Skicka en sammanfattning av ärendet till ordförande Daniel Hjorth (daniel [dot] hjorth [at] mhm [dot] lu [dot] se (daniel[dot]hjorth[at]mhm[dot]lu[dot]se)). Ärendet beaktas vid beredning.


Kallelser och protokoll i LUBox

Mandatperioden 1 januari 2024 - 31 december 2026

Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen ansvarar och beslutar i frågor angående utbildningens innehåll, genomförande och utveckling. 


Ledamöter
Företrädare för lärare – ordinarie
Anders Hallbäck
Maria Hjorth
Mattias Frisk
Pär Moberg
Markus Tullberg

Företrädare för lärare – suppleanter
Elin Waileth Wikström
Maggi Olin

Företrädare för studerande
Teo Houmann
Carolina Jonsson

Övriga
Lars Andersson, utbildningschef/föredragande
Magnus Ericsson, utbildningschef/föredragande

Beredningsgrupp
Ordförande: Mattias Frisk
Föredragande: Lars Andersson
Sekreterare: Love Becker
Studentrepresentant


Har du något du vill att utbildningsnämnden ska ta upp?
1. Skicka en sammanfattning av ärendet till Love Becker  
2. Ärendet tas upp under beredningen och förs in i kallelsen som skickas ut senast en vecka innan planerat möte.
3. Ärendet diskuteras i nämnden.
4. Nämndens ordförande återkopplar efter mötet till den som skickat in ärendet.


Kallelser och protokoll i LUBox

Mandatperioden 1 januari 2024 - 31 december 2026

Forskar- och Forskarutbildningsnämnden (FFUN) fungerar som ett självständigt berednings- och beslutsorgan för forskar- och forskarutbildningsfrågor i Musikpedagogik och Konstnärlig forskning i musik. Organisatoriskt placeras FFUN direkt under Institutionsstyrelsen likt utbildningsnämnderna för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna (MuKy) och lärarutbildning (ML).

FFUN består av ämnesföreträdare/ämnesansvarig (ordförande/vice ordförande), tre lärare/forskare och fyra doktorander. Prefekten adjungeras till nämndens sammanträden.

Ledamöterna i nämnden utses av prefekt efter samråd med ordförande/vice ordförande och fastställs av Institutionsstyrelsen för en mandatperiod om tre år. När ledamöter utses ska en jämn könsfördelning eftersträvas.


Ledamöter
Ordförande
Anna Houmann

Vice ordförande
Michael Edgerton

Ledamöter lärare/forskare 
Karin Johansson
Francisca Skoogh

Gruppsuppleanter lärare/forskare
Markus Tullberg
Adriana di Lorenzo
Peter Spissky 

Ledamöter doktorander
Lina Van Dooren
Ida Knutsson
Felicita Brusoni
Bertrand Chavarria Aldrete 

Gruppsuppleanter doktorander
Fernando Garnero
Johanna Antonsson

Övriga
Adjungerad ledamot, prefekt
Annika Michelsen, adjungerad ledamot, handläggare för forskarutbildning


Protokoll i LUBox

Jämlikhetsnämnden är ett organ för jämställdhet, likabehandling och mångfald vid Musikhögskolan i Malmö. Nämnden har i uppdrag att utveckla, uppdatera, informera och sprida institutionens strategiska och långsiktiga arbete utifrån ett intersektionellt perspektiv, samt verka för ömsesidig tolerans och respekt.


Detta är några av de insatser som gjorts de senaste fem åren inom jämlikhetsområdet: 

 • En fakultetsövergripande jämlikhetssatsning med start i en oberoende utredning. Resultatet användes för workshops och samtal i alla delar av organisationen där man arbetade vidare med resultaten. 
   
 • PRIhME (Power Relations in Higher Music Education) - ett treårigt samarbetsprojekt mellan Musikhögskolan i Malmö och åtta andra europeiska musikinstitutioner. Samarbetet syftade på att hitta lösningar på problem kring makt och maktutövning i högre musikutbildning. Teman som behandlade var bland annat kön och sexuell läggning, socioekonomisk bakgrund, funktionshinder och konstnärliga normer.
   
 • Föreläsningar och workshops för lärare, studenter och övrig personal kring normer, intersektionalitet, breddad rekrytering och Tellus; ett forskningsprojekt vid Lunds universitet med fokus på sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling. Föreläsningarna skedde i samverkan med ledningsgruppen och/eller studentkåren. 
   
 • Inrättandet av en ”Snacka jämnt”-hörna i entrén till skolan.  
   
 • En utställning i samarbete med skolans bibliotek med fokus på de avhandlingar och läromedel som belyser jämlikhetsfrågor.  
   
 • Julklappar spridda i Musikhögskolan i Malmös lokaler samt en öppen Zoom-mötesplats för personal och studenter i syfte att motverka ofrivillig ensamhet under pandemins julledighet. 
   
 • En feministisk hänghörna med filmvisning och spellista på internationella kvinnodagen 2023.
   
 • Översättning av information om våra musiklärarutbildningar på hemsidan till lätt svenska, lätt engelska, arabiska, dari och tigrinja.
   
 • Jämlikhetsnämnden har även bidragit till att Musikhögskolan i Malmö har fått olika medel för arbetet med jämlikhet.

Ledamöter:
Hans Hellsten, prefekt
Almaz Yebio, lärare
Pär Moberg, lärare
Cecilia Nordlund, lärare
Théophile Hartz, lärare
Sara Wilén, lärare/övriga anställda
Thea Lundbäck, övriga anställda
Roger Wadenius Dürnberger, övriga anställda
Linnea Brodin, studeranderepresentant
Carolina Jonsson, studeranderepresentant
Linus Sjösten, studeranderepresentant
Martin Bengzon, studeranderepresentant


Protokoll i LUBox

Musikhögskolan i Malmös miljönämnd arbetar med att minska skolans miljöpåverkan inom områden som energiförbrukning, inköp, transporter och avfallshantering. Miljönämnden strävar också efter att verka opinionsbildande och skapa en större medvetenhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor.

Musikhögskolan i Malmö är sedan 2018 miljödiplomerad enligt Lunds universitets kriterier. Miljönämnden sammanträder två-tre gånger per termin.


Detta har gjorts de senaste fem åren inom miljöområdet:

 • Närvarostyrd belysning är installerad i stora delar av A, B, C samt D-byggnaderna.
   
 • Källsortering har införts.
   
 • Fastighetsägaren har installerat solceller på taket för att minska energiförbrukningen.
   
 • I samband med ombyggnaden av gamla biblioteket till nuvarande Liljeforssalen, inreddes salen med begagnade stolar som donerades av Lunds universitet.
   
 • Fastighetsägaren byter ut gammal belysning efterhand mot LED-belysning för att minska energiförbrukningen.
   
 • Möten med miljöansvariga på Sektion LU byggnad.
   
 • I skolans fruktkorgar serveras ekologisk frukt.
   
 • Istället för nyinköp gjordes en omklädning och renovering av stolar till undervisningsrummen.
   
 • Begagnade soffor införskaffades via Lunds universitet till gemensamma utrymmen.
   
 • Trasiga soffor i caféet lagades istället för att nya införskaffades.

Ledamöter med roterande ordförandeskap:

Erik Berndalen, lärare
Maria Hjorth, lärare
Pär Moberg, lärare
Claus Sörensen, lärare
Roger Wadenius Dürnberger, övriga anställda
Simon Bertilsson, studeranderepresentant
Jonathan Petersson, studeranderepresentant


Protokoll i LUBox

Kursplaneutskottet (KUS) vid ämneslärarutbildning i musik stöttar ämneslärarutbildningen i deras arbete med kursplaner på grund- och avancerad nivå. Utskottet fungerar som ett stöd till verksamheten, både vid utvecklandet av nya kursplaner samt vid revidering av äldre planer.

Syftet med kursplaneutskottet är att säkerställa att alla kursplaner, både i programutbildning och fristående kurser, håller god kvalitet och är rättssäkra. Detta är en del av ämneslärarutbildningens kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer om utskottets arbete samt om kursplanearbetet vid ML

Kollegium

 • Barock/tidig musik - kontaktperson: Cecilia Kjelldén
 • Gitarr - kontaktperson: David Hansson
 • Handledarkollegium grundutbildning ML: kontaktpersoner: Adriana di Lorenzo Tillberg och Markus Tullberg
 • Instudering - kontaktperson: Max Lörstad
 • Kör - kontaktperson: Mats Paulson
 • Mediateknik - kontaktperson: Joakim Barfalk
 • Piano - kontaktperson: Franscisca Skoogh
 • Rytmik - kontaktperson: Elin Waileth Wikström
 • Slagverk - kontaktperson: Johan Bridger
 • Stråk - kontaktperson: Henrik Frendin
 • Sång - kontaktperson: Elisabeth Melander
 • Teori/kompositionskollegiet: kontaktperson Erik Berndalen  
  Avdelningar: 
  -  Arrangering/Komposition, jazzinriktning
  - Arrangering/Komposition, klassisk inriktning
  - Komposition/Musik för film och media
  - EAM/Elektroakustisk musik
  - Kontrapunkt, Instrumentation, Gehör/Analys, Satslära
  - Komposition, Formlära, Musikalisk analys
  - Komposition, Kompositionsmetodik
 • Träblås - kontaktperson: Annika Fredriksson
 • UVK (utbildningsvetenskaplig kärna) - kontaktperson: Anna Houmann

Råd

 • Folk- och världsmusik - kontaktpersoner: Pär Moberg, Allan Skrobe
 • Jazz - kontaktpersoner: Peter Nilsson, Claus Sörensen
 • Kammarmusik - kontaktperson: David Hansson
 • Mediateknik - kontaktperson: Joakim Barfalk
 • Orkester - kontaktpersoner: Johan Antoni och Samuli Örnströmer
 • Pop/Rock - kontaktpersoner: Mattias Frisk, Johan Hallström
 • Singer songwriter - kontaktperson: Anders Hallbäck
 • Sång, genrebredd - kontaktpersoner: Johan Hallström, Maria Hjorth

Ledningsgrupp

Hans Hellsten
professor, prefekt

Almaz Yebio
lektor, biträdande prefekt

Magnus Ericsson
studierektor, utbildningschef

Lars Andersson
universitetslektor, utbildningschef

Mattias Hjorth
universitetsadjunkt, utbildningschef

Åse Lugnér
avdelningschef

Kent Karlsson
avdelningschef