Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vår organisation

Musikhögskolans ledningsgrupp består av rektor, utbildningschefer, samt administrativ chef. Musikhögskolans Institutionsstyrelse är det högst beslutade organet med det övergripande ansvaret för institutionens verksamhet.

Institutionsstyrelsen har inrättat två utbildningsnämnder; utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och utbildningsnämnden för lärarutbildning i musik. Utbildningsnämnderna är beredande och beslutande organ för grundutbildningsfrågor och placeras i organisationen under Institutionsstyrelsen. Utbildningsnämnderna har som övergripande uppgift att planera, stödja, utveckla och följa upp den konstnärliga och pedagogiska verksamheten inom respektive utbildning. Utbildningschefer är föredragande.

FÖR MANDATPERIODEN 1 JANUARI 2021 - 31 DECEMBER 2023

Institutionsstyrelsen är Musikhögskolans högsta beslutande organ med övergripande ansvar för institutionens verksamhet. Institutionsstyrelsen består av 12 ledamöter (sju lärare inkluderande prefekt), en doktorand, två studerande, två administrativ personal), som utses genom val inom respektive kategori. Prefekt är ordförande.

Ordförande
Karin Johansson, rektor/prefekt

Mötessekreterare
Ola Elleström

Ledamöter
Företrädare för lärare

Adriana Di Lorenzo Tillborg
Lena Ekman Frisk
Anders Johnsson
Anders Ljungar-Chapelon
David Hansson
Markus Tullberg

Företrädare för doktorander
Johanna Antonsson

Företrädare för studerande
Svante Norlin
Edvin Sydmark

Företrädare för Övriga anställda
Rebecka Lassbo
Åse Lugnér

Adjungerad t.o.m. 220630
Hans Hellsten, biträdande prefekt

Gruppsuppleanter för lärare
Peter Berglund
Lennart Gruvstedt
Francisca Skoogh

Suppleant för Övriga anställda
Johan Antoni

Beredningsgrupp
Karin Johansson
Ola Elleström
Hans Hellsten
studeranderepresentant

Kallelser och protokoll i LU Box

Original med bilagor finns hos Ola Elleström.

onsdag 1 december 2021
Kallelse
Protokoll

onsdag 20 oktober 2021
Kallelse
Protokoll

onsdag 15 september 2021
Kallelse
Protokoll

onsdag 2 juni 2021
Kallelse
Protokoll

onsdag 14 april 2021
Kallelse
Protokoll

onsdag 10 februari 2021
Kallelse
Protokoll

onsdag 2 december 2020
Protokoll

onsdag 21 oktober 2020
Protokoll

onsdag 16 september 2020
Kallelse
Protokoll

torsdag 4 juni 2020
Kallelse
Protokoll

onsdag 6 maj 2020
Kallelse
Protokoll

onsdag 25 mars 2020
Kallelse
Protokoll

onsdag 29 januari 2020
Kallelse (inkl bilagor)
Protokoll

FÖR MANDATPERIODEN 1 JANUARI 2021 – 31 DECEMBER 2023

Utbildningsnämnden för Musiker-/Kyrkomusikerutbildningarna ansvarar och beslutar i frågor om utbildningarnas innehåll, genomförande och utveckling.

Daniel Hjorth, ordförande
Ann-Sofi Härstedt, vice ordförande
Ola Elleström, mötessekreterare
 

Ledamöter

Företrädare för lärare – ordinarie ledamöter
Marika Fältskog
Daniel Hjorth
Ann-Sofi Härstedt
Gustav Melander
Peter Nilsson

Företrädare för lärare – suppleanter
Annika Fredriksson
Björn-Tryggve Johansson

Företrädare för studerande – ordinarie ledamöter
Julia Ekström
Jenny-Anne Fåglefelt

Övriga
Mattias Hjorth, utbildningschef, föredragande
Lars Härstedt Salmonson, utbildningschef, föredragande
Ola Elleström, mötessekreterare

Beredningsgrupp
Daniel Hjorth, Mattias Hjorth, Lars Härstedt Salmonson samt studeranderepresentant
Mötessekreterare: Ola Elleström

Mötesdagar och tider
Onsdagen den 15 september, kl 15:15-17:30
Onsdagen den 20 oktober, kl 15:15-17:30
Onsdagen den 24 november, kl 15:15-17:30
Onsdagen den 8 december, kl 15:15-17:30

Beredning
Fredagen den 3 september
Fredagen den 8 oktober
Fredagen den 12 november
Fredagen den 26 november

Har du något du vill att utbildningsnämnden ska ta upp?
Skicka en sammanfattning av ärendet till ordförande Daniel Hjorth; daniel [dot] hjorth [at] mhm [dot] lu [dot] se, samt till mötessekreterare Ola Elleström; ola [dot] ellestrom [at] mhm [dot] lu [dot] se,minst två veckor innan nämnden sammanträder. Ärendet beaktas vid beredning.

 

Kallelser och protokoll

Onsdag 8 december 2021
Kallelse
Protokoll

Onsdag 24 november 2021
Kallelse
Protokoll

Onsdag 20 oktober 2021
Kallelse
Protokoll

Onsdag 15 september 2021
Kallelse
Protokoll

Onsdag 9 juni 2021
Kallelse
Protokoll

Onsdag 28 april 2021
Kallelse
Protokoll

Onsdag 17 mars 2021
Kallelse
Protokoll

Onsdag 10 februari 2021
Kallelse
Protokoll

Onsdag 25 november 2020
Kallelse
Protokoll

Onsdag 21 oktober 2020
Kallelse
Protokoll

Onsdag 16 september 2020
Kallelse
Protokoll

Onsdag 3 juni 2020
Kallelse
Protokoll

Onsdag 29 april 2020
Kallelse
Protokoll

Onsdag 11 mars 2020
Kallelse
Protokoll

Onsdag 5 februari 2020
Kallelse
Protokoll

FÖR MANDATPERIODEN 1 JANUARI 2021 – 31 DECEMBER 2023

Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen ansvarar och beslutar i frågor om utbildningens innehåll, genomförande och utveckling. Typ av frågor som ska till nämnden är utbildningsfrågor, ekonomiska frågor, kursplaner samt antagningsärenden.

Har du något att ta upp?

1. Skicka en sammanfattning av ärendet till Sara Engblom, sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se minst två veckor innan nämnden sammanträder. 
2. Ärendet tas upp under beredningen och förs in i kallelsen som skickas ut senast en vecka innan planerat möte.
3. Ärendet diskuteras i nämnden.
4. Nämndens ordförande återkopplar efter mötet till den som skickat in ärendet.

UN sammanträder läsåret 21/22 följande datum:
15/9, 20/10, 24/11, 8/12, 9/2, 16/3, 27/4, 8/6
Beredning sker ca två veckor innan mötet.

Ledamöter

Företrädare för lärare – ordinarie
Joakim Barfalk
Erik Berndalen
Mattias Frisk
Anna Houmann
Elin Waileth Wikström

Företrädare för lärare – suppleanter
Maria Hjorth
Pär Moberg

Företrädare för studerande
Love Becker
Sixten Bergman

Övriga
Lars Andersson, utbildningschef/föredragande
Magnus Ericsson, utbildningschef/föredragande

Beredningsgrupp
Ordförande: Mattias Frisk
Föredragande: Lars Andersson
Sekreterare: Sara Engblom
Studentrepresentant

Kallelser och protokoll i LUbox

 

Vid Musikhögskolan finns ett antal beredande organ som också fungerar som planerings- och samordningsorgan inom olika ämnesområden. Nämnderna har också en rådgivande och beredande funktion till utbildningsnämnder och styrelse. Lärare ingår som ledamöter inom sitt ämnesområde. Vanligtvis är även en studeranderepresentant kallad till nämndmötet

Uppgifter för Kammarmusiknämnden

 • föra samtal om dagsläget i utbildningarna
 • arbeta för ämnesgemenskap och ämnesutveckling
 • i förekommande fall vara remissinstans till ML/MU/KY utbildningsnämnder
 • vid behov bistå utbildningsledare angående vikarie-och korttidsanställningar
 • vid behov föra minnesanteckningar och i förekommande fall protokollföra beslut som gäller nämndens arbete
 • vara ett planerings- och samordningsorgan för kammarmusik på MuKy
 • tillsammans med producent arrangera UTSPEL, en kammarmusikfestival.

Ledamöter

 • kammarmusikansvariga lärare
 • utbildningschef, då kammarmusikens utformning innebär tjänstefördelning av undervisningstimmar
 • studeranderepresentanter

Lars Härstedt Salmonson, utbildningschef, ordförande
Anders Ljungar-Chapelon, träblås
Gustav Melander, brass
Lennart Gruvstedt, slagverk
Marie Åström, harpa
Henrik Frendin, stråk och piano
Cecilia Kjelldén, tidig musik
David Hansson, gitarr
Maria Streiijfert, sång
Britta Johansson, sång

Sekreterare: Rebecka Lassbo/Johan Antoni

FÖR MANDATPERIODEN 1 JANUARI 2021 – 31 DECEMBER 2023

Forskarutbildningsnämden (FUN) fungerar som ett självständigt berednings- och beslutsorgan för forsknings- och forskarutbildningsfrågor i Musikpedagogik och Konstnärlig forskning i musik. Forskarutbildningsnämnden är Musikhögskolans utbildningsnämnd för dessa frågor och placeras i organisationen, i likhet med de två andra utbildningsnämnderna för ML respektive MU/KY, direkt under Institutionsstyrelsen.

Forskarutbildningsnämnden består av ämnesföreträdare/ämnesansvarig (ordförande/vice ordförande), tre lärare/forskare och tre doktorander. Prefekten adjungeras till nämndens sammanträden.

Ledamöterna i nämnden utses av prefekt efter samråd med ordförande/vice ordförande och fastställs av Institutionsstyrelsen för en mandatperiod om tre år. Vid utseende av nämndens ledamöter skall en jämn könsfördelning eftersträvas.

Ledamöter

Ordförande
Michael Edgerton

Vice ordförande
Eva Saether


Ledamöter lärare/forskare 
Anna Houmann
Karin Johansson
Francisca Skoogh

Gruppsuppleanter lärare/forskare
Markus Tullberg
Adriana di Lorenzo
Peter Spissky
 

Ledamöter doktorander
Lina Van Dooren
Ida Knutsson
Felicita Brusoni
Bertrand Chavarria Aldrete
 

Gruppsuppleanter doktorander
Fernando Garnero
Johanna Antonsson

Övriga
adjungerad ledamot, prefekt
Annika Michelsen, adjungerad ledamot, handläggare för forskarutbildning

Sekreterare
Sara Engblom


Protokoll i LUBox

Ordförande
Björn-Tryggve Johansson

Sekreterare
Heléne Persson, sekreterare

Ledamöter

Företrädare för lärare - ordinarie
Anna-Lena Tideman
Sara Wilén

Företrädare för studerande - ordinarie
Ebba Eriksson
Ella Kjellberg

Utbildningskanslierna
Lars Härstedt Salomonson, utbildningschef
Carina Gustin, utbildningssamordnare (vice ordförande)

Föredragande
Åse Lugnér

Bibliotekspersonal
Maria Lindenmo
Karin Savatovic Thomasson


Protokoll i LU Box (för anställda)
 

Nämnden arbetar proaktivt med frågor om jämställdhet, likabehandling och mångfald vid Musikhögskolan i Malmö. Nämnden har i uppdrag, utifrån ett intersektionellt perspektiv, att utveckla, uppdatera, informera och sprida institutionens strategiska och långsiktiga arbete med dessa frågor, samt verka för ömsesidig tolerans och respekt.

Nämnden är inget beslutsfattande organ utan arbetar på uppdrag av ledningsgruppen. Vidare ligger det i nämndens uppdrag att hålla sig informerad och uppdaterad gällande det jämställdhets- och likabehandlingsarbete som pågår på fakultets- och universitetsnivå samt i det omgivande samhället.
Nämnden består av 15 ledamöter (4 lärare, 1 doktorand, 4 studenter, 6 TA-personal). Nämnden har ca 3 möten per termin.

Ledamöter

Anna Agrup, ML
Magnus Ericsson, ML
Mattias Frisk, ML
Rebecka Lassbo, Mu/Ky
Sara Kowalski, ML
Pär Moberg, ML
Almaz Yebio, ML

Läsåret 20/21

200909
Kallelse
Protokoll

200923
Kallelse
Protokoll

201014
Kallelse
Protokoll

201104
Kallelse
Protokoll

201202
Kallelse
Protokoll

210120
Kallelse
Protokoll

210224
Kallelse
Protokoll

210414
Kallelse
Protokoll

210505
Kallelse
Protokoll

210602
Kallelse
Protokoll

Musikhögskolans miljönämnd arbetar med att minska skolans miljöpåverkan inom många olika områden som energiförbrukning, inköp, transporter och avfallshantering. Miljönämnden strävar också efter att verka opinionsbildande och skapa en större medvetenhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor på Musikhögskolan.

Vi har möten två-tre gånger per termin och söker nu två studentrepresentanter. Vill du vara med och hjälpa oss i vårt arbete, hör av dig till miljönämndens sammankallande Maria Hjorth eller till studentkåren.

Musikhögskolan är sedan 2018 miljödiplomerad enligt Lunds universitets kriterier.

Miljönämndens uppgifter är att:

 • verka för ständiga förbättringar mot en hållbar utveckling
 • påbörja arbetet med miljöförbättringar inom de områden som motsvarar kriterierna i Lunds universitets miljödiplomering.

Kriterier:

 • Transporter – tjänsteresor och pendling
 • Energi
 • Avfall
 • Råvaror och förbrukningsartiklar
 • Inköp

Detta har gjorts de senaste fem åren inom miljöområdet:

 • Närvarostyrd belysning är installerad i stora delar av A, B, C samt D-byggnaderna
 • Källsortering av bl a matavfall
 • Fastighetsägaren har installerat solceller på taket för att minska energiförbrukningen
 • I samband med ombyggnaden av gamla biblioteket till nuvarande Liljeforssalen, inreddes salen med begagnade stolar som donerades av Lunds universitet
 • Fastighetsägaren byter ut gammal belysning efterhand mot LED-belysning för att minska energiförbrukningen
 • Möten med miljöansvariga på LU byggnad
 • I skolans fruktkorgar serveras ekologisk frukt
 • Istället för nyinköp gjordes en omklädning och renovering av stolar till undervisningsrummen
 • Begagnade soffor införskaffades via Lunds universitet till gemensamma utrymmen
 • Trasiga soffor i caféet lagades istället för att nya införskaffades

Ledamöter med roterande ordförandeskap:

Erik Berndalen, lärare
Maria Hjorth, lärare
Magnus Ericsson, bitr. utbildningschef ML
Pär Moberg, lärare
Ola Elleström, utbildningsadministratör MU/KY
Kent Karlsson, enhetsledare Service- och Teknikenheten
Claus Sörensen, lärare
Amanda Jorendal, studerande

Protokoll:

210127
201118

 

Kursplaneutskottet vid ämneslärarutbildning i musik, Musikhögskolan i Malmö, stöttar ämneslärarutbildningen i deras arbete med kursplaner på grund- och avancerad nivå. Utskottet fungerar som ett stöd till verksamheten, både vid utvecklandet av nya kursplaner och vid revidering av äldre planer. Syftet med kursplaneutskottet är att säkerställa att alla kursplaner såväl som i programutbildning som fristående kurser håller god kvalitet och är rättssäkra, som en del av ämneslärarutbildningens kvalitetssäkringsarbete.

1. Funktion
Kursplaneutskottet är ett beredande organ som granskar kursplaner, innan de fastställs av utbildningsnämnden.

2. Tillsättning
Utses av utbildningsnämnden efter förslag från utbildningschefer. Studentrepresentanter utses av studentkåren.

3. Tidsperiod
Kursplaneutskottet utses för tre år och följer mandatperioden för utbildningsnämnden. Överlämning till nytt utskott ska ske. Önskvärt är att någon eller några ledamöter överlappar mandatperioden.

4. Uppdrag
Kursplaneutskottet är ett beredande organ som granskar nya kursplaner, revidering av kursplaner om kursplanen inte granskats av kursplaneutskottet de senaste tre åren, samt revidering av kursplaner om KUS-administratör bedömer att behovet finns. Kursplaneutskottet granskar kursplanerna avseende formalia, generell utformning och överensstämmelse mellan mål, innehål, undervisning och examination. Ytterst ansvarig för uppdraget är utbildningschef.

5. Kursplaneutskottets sammansättning
Tre lärare varav en är ordförande och utses av utskottet. 
Två eller tre administratörer från utbildningskansliet.
En eller två studeranderepresentanter.

6. Ersättning för uppdraget
Lärare och studentrepresentanter ersätts för uppdraget.

7. Utvärdering
Organisationen av kursplaneutskottet och verksamheten för kursplanearbetet ska utvärderas efter 2023.

Läs mer om nämndens arbete.

Vid Musikhögskolan finns ett stort antal nämnder som fungerar som planerings- och samordningsorgan. Nämnderna kan ha en rådgivande och beredande funktion till de två utbildningsnämnderna för ML respektive MU/KY.

Bleckblås: Håkan Hardenberger
Barock, tidig musik:  Cecilia Kjelldén
Ensemble- och körledning: Mats Paulson
Folkmusik, världsmusik: Pär Moberg
Gitarr: David Hansson
Instudering: Jan Karlsson Korp
Jazz: Peter Nilsson, Maggi Olin
Komposition: Rolf Martinsson
Kyrkomusik, orgel: Hans Hellsten
Mediateknik: Joakim Barfalk
Piano: Richard Gussing
Rock/pop: Mattias Frisk, Johan Hallström
Rytmikpedagogik, dramatik, dans: Elin Wikström, Johanna Österling Brunsjö
Slagverk: Lennart Gruvstedt
Stråk: Henrik Frendin
Sång: Elisabeth Melander
Teori: Daniel Hjorth
Träblås: Anders Ljungar-Chapelon
Utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik: Anna Houmann

Ledningsgrupp

Karin Johansson
prefekt/rektor

Hans Hellsten
biträdande prefekt

Magnus Ericsson
studierektor, utbildningschef ML

Lars Andersson
utbildningschef ML

Mattias Hjorth
utbildningschef MuKy

Lars Härstedt Salmonson
utbildningschef MuKy

Birgit Jakobsson
administrativ chef