Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vår organisation

FÖR MANDATPERIODEN 1 JANUARI 2021 - 31 DECEMBER 2023

Institutionsstyrelsen är Musikhögskolans högsta beslutande organ med övergripande ansvar för institutionens verksamhet. Institutionsstyrelsen består av 12 ledamöter, varav sju är lärare (prefekt inkluderad), en är doktorand, två är studerande och två är administrativ personal. Ledamöterna utses genom val inom respektive kategori. Prefekt är ordförande.

Ordförande
Hans Hellsten, rektor/prefekt

Mötessekreterare
Ola Elleström

Ledamöter
Företrädare för lärare

Adriana Di Lorenzo Tillborg
Lena Ekman Frisk
Anders Johnsson
Anders Ljungar-Chapelon
David Hansson
Markus Tullberg

Företrädare för doktorander
Johanna Antonsson

Företrädare för studerande
Fredrika Stenstedt

Företrädare för Övriga anställda
Rebecka Lassbo
Åse Lugnér

Gruppsuppleanter för lärare
Peter Berglund
Lennart Gruvstedt
Francisca Skoogh

Suppleant för Övriga anställda
Johan Antoni

Beredningsgrupp
Hans Hellsten
Almaz Yebio
Studeranderepresentant
Mötessekreterare: Ola Elleström


Kallelser och protokoll i LUBox

FÖR MANDATPERIODEN 1 JANUARI 2021 – 31 DECEMBER 2023

Utbildningsnämnden för Musiker-/Kyrkomusikerutbildningarna ansvarar och beslutar i frågor om utbildningarnas innehåll, genomförande och utveckling.

Ordförande
Daniel Hjorth

Vice ordförande
Ann-Sofi Härstedt

Mötessekreterare
Ola Elleström

Ledamöter
Företrädare för lärare – ordinarie ledamöter

Marika Fältskog
Daniel Hjorth
Ann-Sofi Härstedt
Gustav Melander
Peter Nilsson

Företrädare för lärare – suppleanter
Annika Fredriksson
Björn-Tryggve Johansson

Företrädare för studerande – ordinarie ledamöter
Julia Ekström
Jenny-Anne Fåglefelt

Övriga
Mattias Hjorth, utbildningschef, föredragande
Lars Härstedt Salmonson, utbildningschef, föredragande
Ola Elleström, mötessekreterare

Beredningsgrupp
Daniel Hjorth
Mattias Hjorth
Lars Härstedt Salmonson
Studeranderepresentant
Mötessekreterare: Ola Elleström

Mötesdagar och tider
Onsdagen den 9 februari, kl 15:15-17:30
Onsdagen den 16 mars, kl 15:15-17:30
Onsdagen den 27 april, kl 15:15-17:30
Onsdagen den 8 juni, kl 15:15-17:30

Beredning
Fredagen den 28 januari
Fredagen den 4 mars
Fredagen den 8 april
Fredagen den 27 maj


Har du något du vill att utbildningsnämnden ska ta upp?
Skicka en sammanfattning av ärendet till ordförande Daniel Hjorth; daniel [dot] hjorth [at] mhm [dot] lu [dot] se, samt till mötessekreterare Ola Elleström; ola [dot] ellestrom [at] mhm [dot] lu [dot] se,minst två veckor innan nämnden sammanträder. Ärendet beaktas vid beredning.


Kallelser och protokoll i LUBox

FÖR MANDATPERIODEN 1 JANUARI 2021 – 31 DECEMBER 2023

Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen ansvarar och beslutar i frågor angående utbildningens innehåll, genomförande och utveckling. 

Ledamöter
Företrädare för lärare – ordinarie

Joakim Barfalk
Erik Berndalen
Mattias Frisk
Anna Houmann
Elin Waileth Wikström

Företrädare för lärare – suppleanter
Maria Hjorth
Pär Moberg

Företrädare för studerande
Love Becker
Sixten Bergman

Övriga
Lars Andersson, utbildningschef/föredragande
Magnus Ericsson, utbildningschef/föredragande

Beredningsgrupp
Ordförande: Mattias Frisk
Föredragande: Lars Andersson
Sekreterare: Sara Engblom
Studentrepresentant


Har du något du vill att utbildningsnämnden ska ta upp?
1. Skicka en sammanfattning av ärendet till Sara Engblom minst två veckor innan nämnden sammanträder. 
sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se
2. Ärendet tas upp under beredningen och förs in i kallelsen som skickas ut senast en vecka innan planerat möte.
3. Ärendet diskuteras i nämnden.
4. Nämndens ordförande återkopplar efter mötet till den som skickat in ärendet.

Mötesdagar och tider
15/9, 20/10, 24/11, 8/12, 9/2, 16/3, 27/4, 8/6
Beredning sker cirka två veckor innan mötet.

 


Kallelser och protokoll i LUbox

FÖR MANDATPERIODEN 1 JANUARI 2021 – 31 DECEMBER 2023

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFU) fungerar som ett självständigt berednings- och beslutsorgan för forsknings- och forskarutbildningsfrågor i Musikpedagogik och Konstnärlig forskning i musik. Organisatoriskt placeras FFU direkt under Institutionsstyrelsen likt utbildningsnämnderna för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna (MuKy) och lärarutbildning (ML).

FFU består av ämnesföreträdare/ämnesansvarig (ordförande/vice ordförande), tre lärare/forskare och fyra doktorander. Prefekten adjungeras till nämndens sammanträden.

Ledamöterna i nämnden utses av prefekt efter samråd med ordförande/vice ordförande och fastställs av Institutionsstyrelsen för en mandatperiod om tre år. När ledamöter utses ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Ledamöter
Ordförande

Eva Saether

Vice ordförande
Michael Edgerton

Ledamöter lärare/forskare 
Anna Houmann
Karin Johansson
Francisca Skoogh

Gruppsuppleanter lärare/forskare
Markus Tullberg
Adriana di Lorenzo
Peter Spissky 

Ledamöter doktorander
Lina Van Dooren
Ida Knutsson
Felicita Brusoni
Bertrand Chavarria Aldrete 

Gruppsuppleanter doktorander
Fernando Garnero
Johanna Antonsson

Övriga
Adjungerad ledamot, prefekt
Annika Michelsen, adjungerad ledamot, handläggare för forskarutbildning

Sekreterare
Sara Engblom


Protokoll i LUBox

Biblioteksnämndens uppdrag är att fungera som en referensgrupp för bibliotekets verksamhet och val av informationsresurser. Nämnden diskuterar övergripande policyfrågor, vilken service biblioteket ska erbjuda forskare, lärare och studenter samt bevarandestrategier för äldre material.

Ordförande
Björn-Tryggve Johansson

Sekreterare
Heléne Persson

Ledamöter
Företrädare för lärare - ordinarie

Anna-Lena Tideman
Sara Wilén

Företrädare för studerande - ordinarie
Ebba Eriksson
Ella Kjellberg

Utbildningskanslierna
Lars Härstedt Salomonson, utbildningschef
Carina Gustin, utbildningssamordnare (vice ordförande)

Föredragande
Åse Lugnér

Bibliotekspersonal
Maria Lindenmo
Karin Savatovic Thomasson


Protokoll i LU Box (för anställda)

Uppgifter för Kammarmusiknämnden

 • föra samtal om dagsläget i utbildningarna
 • arbeta för ämnesgemenskap och ämnesutveckling
 • i förekommande fall vara remissinstans till ML/MU/KY utbildningsnämnder
 • vid behov bistå utbildningsledare angående vikarie-och korttidsanställningar
 • vid behov föra minnesanteckningar och i förekommande fall protokollföra beslut som gäller nämndens arbete
 • vara ett planerings- och samordningsorgan för kammarmusik på MuKy
 • tillsammans med producent arrangera UTSPEL, en kammarmusikfestival.

Ledamöter

 • kammarmusikansvariga lärare
 • utbildningschef, då kammarmusikens utformning innebär tjänstefördelning av undervisningstimmar
 • studeranderepresentanter

Lars Härstedt Salmonson, utbildningschef, ordförande
Anders Ljungar-Chapelon, träblås
Gustav Melander, brass
Lennart Gruvstedt, slagverk
Marie Åström, harpa
Henrik Frendin, stråk och piano
Cecilia Kjelldén, tidig musik
David Hansson, gitarr
Maria Streiijfert, sång
Britta Johansson, sång

Hjalmar Ståhlberg, trombon, studentrepresentant
Märta Östergren, fiol, studentrepresentant

Sekreterare: Rebecka Lassbo/Johan Antoni

Jämlikhetsnämnden är ett organ för jämställdhet, likabehandling och mångfald vid Musikhögskolan i Malmö. Nämnden har i uppdrag att utveckla, uppdatera, informera och sprida institutionens strategiska och långsiktiga arbete utifrån ett intersektionellt perspektiv, samt verka för ömsesidig tolerans och respekt.

Ledamöter:
Hans Hellsten, prefekt
Pär Moberg, lärare
Magnus Eriksson, studierektor/utbildningschef
Annika Fredriksson, lärare
Elin Wikström, lärare
Rebecka Lassbo, övriga anställda
Almaz Yebio, lärare
Sara Wilén, lärare/övriga anställda
Jacob Planemo Lindström, studeranderepresentant
Mattias Frisk, lärare
Alexander Sahlin, studeranderepresentant

Protokoll i LU Box

Musikhögskolans miljönämnd arbetar med att minska skolans miljöpåverkan inom områden som energiförbrukning, inköp, transporter och avfallshantering. Miljönämnden strävar också efter att verka opinionsbildande och skapa en större medvetenhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor.

Musikhögskolan är sedan 2018 miljödiplomerad enligt Lunds universitets kriterier. Miljönämnden sammanträder två-tre gånger per termin.

Detta har gjorts de senaste fem åren inom miljöområdet:

 • Närvarostyrd belysning är installerad i stora delar av A, B, C samt D-byggnaderna
 • Källsortering av bland annat matavfall
 • Fastighetsägaren har installerat solceller på taket för att minska energiförbrukningen
 • I samband med ombyggnaden av gamla biblioteket till nuvarande Liljeforssalen, inreddes salen med begagnade stolar som donerades av Lunds universitet
 • Fastighetsägaren byter ut gammal belysning efterhand mot LED-belysning för att minska energiförbrukningen
 • Möten med miljöansvariga på LU byggnad
 • I skolans fruktkorgar serveras ekologisk frukt
 • Istället för nyinköp gjordes en omklädning och renovering av stolar till undervisningsrummen
 • Begagnade soffor införskaffades via Lunds universitet till gemensamma utrymmen
 • Trasiga soffor i caféet lagades istället för att nya införskaffades

Ledamöter med roterande ordförandeskap:

Erik Berndalen, lärare
Maria Hjorth, lärare
Magnus Ericsson, bitr. utbildningschef ML
Pär Moberg, lärare
Ola Elleström, utbildningsadministratör MuKy
Kent Karlsson, enhetsledare Service- och Teknikenheten
Claus Sörensen, lärare
Amanda Jorendal, studerande


Protokoll i LUBox

Kursplaneutskottet (KUS) vid ämneslärarutbildning i musik stöttar ämneslärarutbildningen i deras arbete med kursplaner på grund- och avancerad nivå. Utskottet fungerar som ett stöd till verksamheten, både vid utvecklandet av nya kursplaner samt vid revidering av äldre planer.

Syftet med kursplaneutskottet är att säkerställa att alla kursplaner, både i programutbildning och fristående kurser, håller god kvalitet och är rättssäkra. Detta är en del av ämneslärarutbildningens kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer om utskottets arbete samt om kursplanearbetet vid ML

Mötestider VT 2022

 • 19 januari
 • 23 februari
 • 30 mars
 • 20 maj

Nya eller reviderade kursplaner som ska till KUS lämnas till Sara Engblom senast en vecka innan respektive möte.

För att ny eller reviderad kursplan ska gälla nästkommande höst- eller vårtermin måste den vara KUS tillhanda senast:

 • 1 oktober för höstterminen
 • 14 mars för vårterminen

Bleckblås: Håkan Hardenberger
Barock, tidig musik:  Cecilia Kjelldén
Ensemble- och körledning: Mats Paulson
Folkmusik, världsmusik: Pär Moberg
Gitarr: David Hansson
Instudering: Jan Karlsson Korp
Jazz: Peter Nilsson, Maggi Olin
Komposition: Rolf Martinsson
Kyrkomusik, orgel: Hans Hellsten
Mediateknik: Joakim Barfalk
Piano: Francisca Skoogh
Rock/pop: Mattias Frisk, Johan Hallström
Rytmikpedagogik, dramatik, dans: Elin Wikström, Johanna Österling Brunsjö
Slagverk: Lennart Gruvstedt
Stråk: Henrik Frendin
Sång: Elisabeth Melander
Teori: Daniel Hjorth
Träblås: Anders Ljungar-Chapelon
Utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik: Anna Houmann

Ledningsgrupp

Hans Hellsten
prefekt/rektor

Almaz Yebio
biträdande prefekt

Magnus Ericsson
studierektor, utbildningschef ML

Lars Andersson
utbildningschef ML

Mattias Hjorth
utbildningschef MuKy

Lars Härstedt Salmonson
utbildningschef MuKy

Birgit Jakobsson
administrativ chef