Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vårt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet på Musikhögskolan i Malmö bedrivs för att skydda liv, hälsa och egendom. Arbetet är systematiskt och innefattar den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt brandskydd och säkerhet.

Fakultetsstyrelsen

Det är fakultetsstyrelsens uppgift att besluta om det övergripande och långsiktiga arbetsmiljöarbetet. Detta görs genom arbetsmiljösamordnaren vid fakulteten.

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen anger riktlinjerna för institutionens arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Styrelsen tar fram en handlingsplan för institutionens långsiktiga ambitionsnivå i arbetet samt ansvarar för att följa upp resultatet.

Prefekt

Prefekten ansvarar för institutionens övergripande fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö samt för brandskydd och säkerhet. Ansvaret gäller både för anställda och för studerande. I de fall den studerande eller anställda har sin utbildning/anställning förlagd till olika institutioner är det prefekten vid respektive institution som har ansvar för den studerandes arbetsmiljö och säkerhet.

Utvecklingssamtal med personal genomförs av prefekt, utbildningschefer och enhetschefer/-ledare. Det övergripande ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön är prefektens.

Prefekten har också en allmän tillsynsplikt av arbetet inom institutionen och är ledamot i fakultetens lokala skyddskommitté (LSK).

Lokal skyddskommitté (LSK)

Den lokala skyddskommittén är ett beredande och rådgivande organ mellan arbetsgivare och huvudskyddsombud i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom fakulteten. Inrättande och sammansättning av kommittén samt formalia för sammanträden regleras i lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet (STYR 2017/1659). Den lokala skyddskommittén beslutar i övrigt själv om arbetsformer när det gäller till exempel utskott eller arbetsgrupper.

LSK följer och driver frågor som rör det förebyggande arbetet mot ohälsa och olycksfall samt lämnar förslag till åtgärder och uppföljning av beslutade åtgärder. LSK ansvarar också för att handlingsplaner rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet vid fakultetens institutioner följs upp.


Skyddsombud på Musikhögskolan i Malmö för anställda

Lena Hallabro

  • skyddsombudet är arbetstagarnas representant
  • skyddsombud företräder de anställda på institutionen
  • skyddsombudet deltar i skyddsronder och brandskyddsronder
  • skyddsombudet har inte ansvar för arbetsmiljön
  • skyddsombudet väljs av de fackliga organisationerna på arbetsplatsen

Läs mer om Musikhögskolan i Malmös skyddsombud


Skyddsombud på Musikhögskolan i Malmö för studenterna

skyddsombud [dot] skfm [at] gmail [dot] com (skyddsombud[dot]skfm[at]gmail[dot]com)


Brand-och säkerhetsansvarig på Musikhögskolan i Malmö 

Brian O'Driscoll – Serviceenheten

Brandskyddskontrollant på Musikhögskolan i Malmö 

Erik Ekström – Serviceenheten

Brandskyddskontrollant är ett särskilt ombud för brandskyddsfrågor, med samma uppgifter och rättigheter som ett ordinarie skyddsombud. Brandskyddskontrollanten utför egenkontroller fyra gånger per år. Brister ska åtgärdas och felanmälningar görs till respektive fastighetsägare.


Personalfrågor på Musikhögskolan i Malmö

HR webben (LU) – ett stöd för Lunds universitets chefer i HR-frågor
Jenny Svensson – personalsamordnare


Konstnärliga fakultetens Lokala skyddskommitté (LSK)

Representanter för Musikhögskolan är:


Företagshälsovården (FHV)

Som anställd på Musikhögskolan i Malmö kan du vända dig till till Företagshälsovården (FHV) för att få arbetsrelaterad medicinsk, psykologisk och ergonomisk rådgivning.

Läs mer om Företagshälsovården (LU)


Nämnder

På Musikhögskolan i Malmö finns det flera nämnder som aktivt arbetar med skolans arbetsmiljö på olika sätt, till exempel skolans miljönämnd och nämnden för jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Läs mer om Musikhögskolan i Malmös nämnder

Kontakt

Lena Hallabro
Utbildningsledare och Skyddsombud
lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se (lena[dot]hallabro[at]mhm[dot]lu[dot]se)
+46 40 32 54 02


Skyddsombud för studerande:
skyddsombud [dot] skfm [at] gmail [dot] com (skyddsombud[dot]skfm[at]gmail[dot]com)