Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning syftar till att du som studerande självständigt, och tillsammans med andra, tränas i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla undervisning.

VFU-student och barn spelar tillsammans på en trumma. Fotograf: Michel Thomas.

Handledningen är en central del i VFU:n och spelar en stor roll i studentens professionsutveckling. Under handledningen ska studenten ges möjlighet att själv reflektera över, samt att få respons på sin undervisning.
Det är viktigt att avsätta tid för handledningen. Tillsammans kommer handledare och studenten överens om när detta ska ske. Handledningen bör ta sin utgångspunkt i de fem nyckelkompetenserna.

Didaktisk kompetens

Här ska studentens kunskaper från de metodiska och didaktiska kurserna inom utbildningen omsättas. Det handlar om förmågan att planera undervisning, att sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål och studentens förmåga att leda och organisera arbetet i klassrummet. Målen omfattar kunskap om barn och ungas utveckling och studentens förmåga att utifrån denna kunskap kunna välja och presentera passande uppgifter för eleverna. Den didaktiska kompetensen innebär även en medvetenhet i valet av arbetsformer och strategier i olika undervisningssituationer samt studentens förmåga att visa kreativitet och flexibilitet i läraryrket.


Ämneskunskaper

Här omsätts den kunskap som studenten har inhämtat i kurser som instrumentalspel/ sång, musikteori, musikhistoria och mediaämnen. Studenten ska ha tillräckliga och relevanta kunskaper för att kunna inspirera elevers musicerande och musikskapande på olika nivåer. Till ämneskunskaper räknas även kunskap om musiksalens utrustning.  


Kommunikativ förmåga

Studenten ska tränas i att uttrycka sig tydligt i tal och skrift. Kommunikationen sker med såväl elevgrupper som med enskilda elever, kollegor, föräldrar och skolpersonal. Den kommunikativa förmågan handlar även om vikten av att kommunicera musikaliskt med energi så att studenten förmår entusiasmera eleverna. Vidare ska studenten kunna ge instruktioner på ett tydligt sätt, behärska ett berättande samt etablera ett positivt ledarskap med ett medvetet kroppsspråk.


Demokratiskt ledarskap

Studenten ska aktivt ta ställning för en demokratisk och etisk värdegrund i enlighet med läroplanen. Vidare ska studenten visa öppenhet för barn och unga samt etablera kontakt och föra dialog med elever. Studenten ska med ett positivt och demokratiskt ledarskap bekräfta varje individ och låta alla komma till tals.


Analys- och reflektionsförmåga

Här tränas studentens förmåga att reflektera och analysera samt identifiera mönster i undervisningen. Målet är att studenten medvetet ska kunna välja alternativa metoder och jämföra olika lärandeteorier. Här knyts teori till praktik.

VFU-besök

Under VFU-perioderna får studenten 1-2 besök av lärare från Musikhögskolan i Malmö. Läraren observerar en eller flera lektioner som studenten leder och lektionsbesöket följs av ett samtal där studentens professionsutveckling diskuteras.  
Studenten ansvarar för att meddela tid och plats för VFU:n så att besök kan planeras in i god tid .


Trepartssamtal

I två VFU-kurser (VFU Grundskola, heltid 5 veckor och VFU Gymnasieskola, heltid 6 veckor) genomförs trepartssamtal mellan student, lärare från Musikhögskolan i Malmö och handledare på VFU-skolan. Fokus ligger på studentens professionsutveckling. Syftet är att studenten ska reflektera över sin professionsutveckling tillsammans med lärare och handledare som båda bidrar till att synliggöra studentens progression mot lärandemålen. 

Studenten förväntas vara närvarande samtliga dagar under VFU:n. Vid enstaka sjukdagar kontaktas alltid handledaren på VFU-skolan samt den besökande metodikläraren. Vid längre frånvaro kan det bli aktuellt med komplettering. Om studenten efter avslutad VFU bedöms ha otillräcklig närvaro under sin VFU-period upprättar VFU-ledaren en plan för detta. 


VFU-logg

Studenten redovisar omfattningen av sin VFU i en digital VFU-logg. Efter avslutad VFU skriver studenten ut loggen. Handledaren kontrollerar att uppgifterna stämmer och signerar. Studenten ansvarar för att scanna dokumentet och lämna in i canvas.


Studenten är inte en vikarie

Centralt för VFU som undervisningsform är att den ska vara handledd. Vikariat kan inte räknas som VFU.

Betygsgrader

För VFU-perioder som omfattar upp till 3hp sätts betyg i en tvågradig skala: Underkänd och Godkänd. För VFU-perioder som omfattar mer än 3hp sätts betyg i en tregradig skala: Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.


Underkänd VFU

Vid underkänd VFU-period upprättar VFU-ledaren en åtgärdsplan i samråd med metodiklärare och handledare.
Studenten har rätt att erhålla en ny VFU-plats då bedömningen har lett till ett underkännande. Studenten ges möjlighet att göra om sin VFU under två perioder utöver ordinarie tillfälle. 


Avrådan

Om tveksamhet råder kring studentens möjligheter att nå de långsiktiga målen för VFU kallas studenten till ett studievägledande samtal. I samtalet deltar VFU-ledaren, metodikläraren och ansvarig utbildningsledare. Samtalet, som eventuellt kan utmynna i en avrådan, sammanfattas skriftligt. Studenten erhåller en skriftlig sammanställning av samtalet och en kopia arkiveras.

Enligt lag 2013:852 ska studenter antagna till lärarutbildningen lämna utdrag ur belastningsregistret. Lagen syftar till att öka barns skydd mot att utsättas för övergrepp eller kränkningar från personer som arbetar eller gör verksamhetsförlagd utbildning inom de berörda verksamheterna. 

Utdraget är giltigt under ett år och lämnas till ansvarig på VFU-skolan. Den som inte lämnar utdrag får inte genomföra VFU.

Till Polisens belastningsregisterutdrag

VFU-ledaren ansvarar för att: 

 • placera studenten i VFU med hänsyn tagen till studentens aktuella profil 
 • etablera kontakt med VFU-skolan och VFU-handledare
 • informera studenter, metodiklärare, VFU-skolor och VFU-handledare om VFU
 • utvärdera VFU-perioder tillsammans med studenter
 • tillsammans med examinator och VFU-handledare komma fram till en åtgärdsplan om studenten får problem att genomföra VFU
 • samordna underlag från handledare och metodiklärare gällande examination av VFU
 • samråda med handledare, besökande metodiklärare och utbildningsledning om betyget underkänd utdelas
 • samtala med student om tveksamhet råder att uppnå de långsiktiga målen för VFU
 • samråda med utbildningsledning och student vid avrådan

Besökande metodiklärare ansvarar för att:

 • i samråd med VFU-handledare examinera VFU
 • informera sig om de kriterier som gäller för den aktuella VFU-perioden och som är fastställda för godkänd VFU
 • genomföra VFU-besök och handleda studenten i samband med dessa
 • bidra till upprätthållandet av kontakten med VFU-skolor och VFU-handledare

VFU-handledaren ansvarar för att:

 • tillsammans med studenten planera arbetet inför den aktuella VFU-perioden
 • avsätta tid för kontinuerlig handledning under VFU-perioden
 • göra studenten förtrogen med musikinstitutionens lokaler, instrument och utrustning
 • utifrån de fem nyckelkompetenserna följa och stödja studentens utveckling till lärare
 • informera sig om delkursplanen för den aktuella VFU-perioden
 • delta i trepartssamtal mellan student, handledare och metodiklärare vid VFU-besök
 • i förekommande fall lämna skriftligt omdöme efter avslutad VFU-period
 • i god tid meddela examinator om den studerande riskerar att inte uppfylla kraven för godkänd VFU
 • bidra till upprätthållandet av kontakten med Musikhögskolan i Malmö och metodiklärare

Studenten ansvarar för att:

 • ta del av den information som VFU-ledare ger
 • ta ansvar för sin egen utveckling till lärare genom att vara väl förberedd, komma i tid och ta ansvar för de undervisningsuppgifter som ingår i VFU
 • före VFU ta kontakt och under VFU hålla god kontakt med VFU-handledare samt besökande metodiklärare
 • informera sig om delkursplanen för den aktuella VFU-perioden
 • inför VFU-perioden lämna schema till besökande metodiklärare
 • vid eventuell frånvaro meddela handledare och besökande metodiklärare
 • planera, genomföra och utvärdera sina insatser i VFU
 • fortlöpande dokumentera sin VFU
 • kontakta VFU-ledare om det uppstår problem att genomföra VFU
 • redovisa närvaro i den digitala VFU-loggen, få en utskrift av VFU-loggen signerad av handledare samt lämna in denna till VFU-ledare efter avslutad VFU.
 • delta i uppföljande seminarium

VFU-skolans ansvarar för att

 • tillsammans med VFU-ledare planera och utveckla sin VFU-verksamhet
 • informera studenten om skolan och dess verksamhet och förutsättningar
 • informera sig om det ramavtal som gäller för VFU

Resersättning betalas ut för resor med kollektivtrafik i samband med VFU utanför Malmö. Blanketten för resersättning lämnas i pappersform tillsammans med kvitton till Pernilla Grahn eller Siri Skansberger. 

 • senast 25 november för VFU under HT 
 • senast 25 maj för VFU under VT 

Observera att ersättning för bilresa endast betalas ut under särskilda omständigheter och det skall då vara överenskommet med VFU-ledare i förväg.

Blankett för resersättning i samband med VFU (PDF 106 kB, nytt fönster)

För att få ersättningen utbetald till ditt bankkonto skall du anmäla dina bankuppgifter i Swedbanks kontoregister.

Kontakt

Pernilla Grahn
VFU-ledare
pernilla [dot] grahn [at] mhm [dot] lu [dot] se (pernilla[dot]grahn[at]mhm[dot]lu[dot]se)
+46 40 32 54 21


Siri Skansberger
VFU-ledare
siri [dot] skansberger [at] mhm [dot] lu [dot] se (siri[dot]skansberger[at]mhm[dot]lu[dot]se)
+46 40 32 54 49