Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Självständigt arbete

Det första självständiga arbetet ligger på grundnivå och syftar till en fördjupad integration mellan de högskole- och verksamhetsförlagda delarna av utbildningen genom att erfarenheter från den verksamhetsförlagda tiden bearbetas under den högskoleförlagda tiden. Integrationen sker genom att erfarenheter och empiri från den verksamhetsförlagda tiden bearbetas och fördjupas under den högskoleförlagda tiden med utgångspunkt i en given och vald vetenskaplig problematik.

Det självständiga arbetet vid lärarutbildningen i musik introduceras genom seminarier och workshops i kurserna Forskning i skolans vardag (GY) dvs UVK 3. I samband med denna kurs väljer studenterna frågeställning/område som de ämnar studera. I kursen UVK 3 studeras olika metodologier såsom enkät, autoetnografi, intervju och observation. Enkäten är utgångspunkten för det självständiga arbetet och det är utifrån resultatet av denna som det självständiga arbetets fortsatta arbete utformas. Enkäten utformas, analyseras och examineras i grupp. I samband med UVK 3 kursen väljer studenterna ämnesområde och därmed vem eller vilka de ska samarbeta med i det självständiga arbetet. Varje student skriver sedan en skriftlig projektplan där studenten redogör för det självständiga arbetets ämnesområde, syfte och frågeställning och hur enkätens resultat ska ledas in i det fortsatta självständiga arbetet.

Innehåll & upplägg

Ramar

 • Vid Musikhögskolan i Malmö genomförs arbetet i tre kurser (UVK 3, Självständigt arbete 1:1 och Självständigt arbete 1:2) på grundnivå (termin 2 och 3). Arbetet handleds och examineras av, till studenten/studenterna tilldelad, handledare kontinuerligt under de tre kurserna som arbetet bedrivs inom. Handledningen sker dels genom grupphandledning, utspritt över skrivprocessen, samt genom individuell skrivhandledning av arbetena.
   
 • Varje handledare har 9 timmar till grupphandledning och 6 timmar skrivhandledning till varje arbete som skrivs i par.
   
 • Den empiri som studenterna samlar in/producerar i samband med arbetet ska inte vara sådan att den interfererar med VFU-skolans verksamhet och kan ge upphov till misshag för kommunen, skolans personal, elever eller föräldrar. Det planerade arbetet ska förankras hos handledare på högskolan, rektor, handledare under VFU samt de individer som empirin kommer att beröra.
   
 • Studenterna genomför arbetet parvis.
   
 • Även om arbetet görs parvis ska en del av uppgifterna i kurserna lämnas in individuellt, utom i sista kursen, dvs det slutliga arbetet. I det slutliga arbetet ska det dock klart framgå vem som gjort vad i arbetet så att examinator kan bedöma den enskildes prestation genom att studenterna var för sig kan svara för hela innehållet. I ett förord ska studenternas individuella bidrag tydligt framgå så att individuell bedömning kan säkerställas.
   
 • I de kurser där delar av det självständiga arbetet ingår finns lärandemål och särskilda examinationsformer angivna för det självständiga arbetet.
   
 • Det färdiga arbetet ska ha en vetenskaplig form som är förenlig med problematiken/problemställningen och som behandlar den empiri som samlats in/producerats under kurserna UVK3, Självständigt arbete 1:1 och Självständigt arbete 1:2. Den ska ha ett särskilt försättsblad med arbetets titel på svenska, se mall. När det gäller omfattningen går det inte att fastställa någon absolut gräns, eftersom mycket beror på arbetets art och skribenternas språkstil. Det brukar bli svårt att få med alla nödvändiga delar i ett självständigt arbete på mindre än 20 A4-sidor (om arbetet skrivs i par). En uppsats på grundnivå har vanligtvis ett omfång på ca 30 sidor när ni skriver i par. Ett arbete kan också bli för omfångsrikt; det är inte säkert att det som kan sägas på 20 sidor sägs bättre på 40! I ord uttryckt betyder det att en ungefärlig nedre gräns går vid 6500 ord och en ungefärlig övre gräns vid 10.000 ord (Times New Roman 12p., 1,5 radavstånd) exklusive medieproduktion.
   
 • Studenten ansvarar för att dokumentationen från arbetets olika delar sparas elektroniskt och finns tillgänglig för handledare och examinator. 
   
 • Betyg på självständigt arbete på grundnivå meddelas av examinator i samband med inlämning av arkivexemplar till kursledaren. För att betyget Godkänt ska kunna sättas på den avslutande kursen i termin 4 skall alla ingående delar vara bedömda med Godkänt.
   
 • För att erhålla betyget Godkänt på denna kurs ska UVK 3 och Självständigt arbete 1:1 vara bedömda som Godkänt.

UVK 3

Mål
I denna kurs läggs en grund för det självständiga arbetet. Studenten ska kunna identifiera olika vetenskapliga förhållningssätt. Studenten ska visa grundläggande färdigheter att samla in och producera data med hjälp av enkäter på eller i anslutning till vfu'n med utgångspunkt i en given vetenskaplig problematik relaterad till professionen.

Examination
Examination består av en presentation av en enkät med en vetenskaplig ansats kring "musikpedagogikens karta" där perspektiv på lärande, identitet och livsvillkor belyses och dels en projektplan (se nedan Självständigt arbete 1:1).   

Självständigt arbete 1:1

Mål
Studenten ska kunna formulera ett vetenskapligt problem relaterad till professionen med utgångspunkt i resultatet av enkäten    

Examination
Examination består av att studenten med utgångspunkt i resultatet av enkäten skriver inledning, syfte, problemställning/forskningsfråga (preliminär), samt en beskrivning av upplägget av det självständiga arbetet i form av en projektplan.

Självständigt arbete 1:2

Mål
Studenten ska visa på förmåga att tillvarata empiri om musik och lärande samt diskutera metoder för att samla in sådan empiri. Studenten ska också självständigt presentera kunskapsöversikter och teoretiska perspektiv som grund för utveckling i professionen. Vidare ska studenten visa förmåga att presentera det självständiga arbetet sammanhållet och systematiskt med en digital mediaproduktion som stöd. Självständigt arbete, redovisning i form av uppsats samt muntlig redovisning.

Examination
Självständigt arbete, redovisning i form av en vetenskaplig uppsats och en digital mediaproduktion. Ett godkänt arbete skall visa på förmåga att på ett sammanhållet och systematiskt sätt iaktta, förstå och förklara undervisning och lärande i ett sammanhang utifrån en given problematik. Vidare ska arbetet visa på en successivt utvecklad nyfiken och vetenskapligt reflekterande hållning till forskning. En godkänd presentation som visa studentens förmåga att presentera ett sammanhållet och systematiskt arbete. 

Tidsöversikt

Det finns avsatt i schemat för arbetet med det självständiga arbetet. 7,5 hp per termin ligger i kursen Självständigt arbete 1:1 och 1:2, varav 6 hp i delkursen Självständigt arbete. Övriga delkurser är Huvudinstrument med ämnesprofilering och Ensemble. I kursen Forskning i skolans vardag (UVK3) är innehållet kopplat helt eller delvis till det självständiga arbetet och innebär ytterligare poäng och timmar som läggs till det självständiga arbetet dvs ca 4,5hp. Vecka 42-43, 10 och 20 är helt eller delvis avsatta till eget arbete med det självständiga arbetet dvs 4,5 hp. Även i andra kurser bearbetas det självständiga arbetet på olika sätt.

Forskning i skolans vardag (UVK 3)

I denna kurs identifieras olika vetenskapliga förhållningssätt och en vetenskaplig introduktion ges där grundläggande teorier om lärande, identitet och utvecklingspsykologi diskuteras. Underlag är de undervisningstimmar som ges i kursen i form av seminarier, workshops, litteratur och övrigt kursinnehåll. 

Tema
Enkäten som metod för att producera kvalitativa och kvantitativa data, intervjun, autoetnografi och observation som metod för att producera kvalitativa data.
Mål: Studenten ska visa en grundläggande färdighet att samla in och producera data med hjälp av enkäter, intervju, autoetnografi och observation på eller i anslutning till VFU'n med utgångspunkt i en given vetenskaplig problematik relaterad till professionen. 

Seminarier/laborationer/workshops

 • Enkätkonstruktion
 • Grundläggande statistik
 • Intervju, autoetnografi och observation som metod
 • Grundläggande databearbetning och analys

Uppgifter
Studenterna sparar följande i Canvas.

 • Rådata, bearbetat datamaterial i enkätprogram samt analys av enkäter med population på minst 50 deltagare, transkriberat datamaterial samt analys av intervjuer, autoetnografi och observationer
 • Metodkapitel, enkäter, intervjuer, autoetnografi och observationer
 • Anteckningar av teorier och kunskaper som är av betydelse för det självständiga arbetets problemställning

Självständigt arbete 1:1

I denna kurs ska studenten formulera ett vetenskapligt problem utifrån observation av musikpedagogisk verksamhet under VFU eller annan för yrkesrollen relevant problemställning. Valet av problemområde görs med fördel utifrån de områden som presenterats under föregånde kurs och som är mest intressant för studenten. Problemställningen nyanseras i samråd med handledaren. Problemställning är vägledande för det fortsatta arbetet. Kursen inleds med deltagande i ED-Talks (under våren) där studenter i tidigare år presenterar sina självständiga arbeten. Utifrån dessa presenterade arbeten väljer studenten ett arbete att fördjupa sig i. 

Tema
Att formulera ett vetenskapligt problem utifrån observation av musikpedagogisk verksamhet under VFU eller annan för yrkesrollen relevant problemställning.
Mål: Studenten ska kunna formulera ett vetenskapligt problem relaterad till professionen med utgångspunkt i observerad musikpedagogisk verksamhet på eller i anslutning till VFU'n.

Grupphandledning/seminarier

 • Vetenskapligt förhållningssätt, introduktion till forskningsetiska perspektiv
 • Att formulera och avgränsa vetenskapligt problem/fråga
 • "Hur kan jag finna empiriskt material till min fråga?"
 • Att söka information om forskningsfrågan
 • Vetenskapsteori och forskningsprocessen
 • Att använda teorier
 • Att skriva ett självständigt arbete; syfte, problemformulering, inledning, bakgrund
 • Handledning av Självständigt arbete

Uppgifter
Studenterna sparar följande i egen logg:

 • Anteckningar av teorier och kunskaper som är av betydelse för det självständiga arbetets problemställning
 • Godkänd problemformulering
 • Preliminär projektplan
 • Förslag till empiriskt underlag

Självständigt arbete 1:2

Tema 
Att skriva uppsatsen som behandlar en given vetenskaplig problematik
Mål: Studenten ska visa på förmåga att tillvarata och systematisera den insamlade empirin om musik och lärande utifrån en given problematik och självständigt presentera kunskapsöversikter och teoretiska perspektiv som grund för utveckling i professionen. Vidare ska studenten presentera arbetet sammanhållet och systematiskt med en digital mediaproduktion som stöd.

Grupphandledning/seminarier:
- Att skriva det självständiga arbetet
- Handledning i samband med skrivprocessen

Det är viktigt att upprätta en arbetsplan. Den kan du givetvis ändra under arbetets gång men utan en sådan skjuter man lätt arbetet framför sig. Helst skall du börja läsa in dig på ämnet, parallellt med att du läser andra delkurser. Fördelen med att vara tidigt ute är bl.a. att du hinner smälta litteraturen. På så vis blir den hanterlig och uppsatsen blir i högre grad ditt verk. Ofta vill man också ändra sina avgränsningar eller modifiera syftet när man fått en överblick över litteraturen. Utnyttja din handledare om du får nya idéer. När du har en definitiv arbetsplan är halva arbetet gjort!

Förslag på arbetsplan

 • Göra tidsplanen! När ska hela arbetet vara klart? När respektive del? 
 • Bakgrund och problemformulering
 • Preliminär frågeställning
 • Tidigare forskning på ”mitt” område. Sökning av litteratur, inläsning
 • Precisering av frågeställningen
 • Val av undersökningsgrupp
 • Val av metod för att genomföra undersökningen
 • Förberedande arbete: provintervjuer, konstruktion av undervisningsmaterial, enkätfrågor, observationsprotokoll osv
 • Datainsamling
 • Sammanställning och analys av data
 • Skriva resultatkapitlet
 • Skriva resultatdiskussionen, dra slutsatser och ge eventuellt rekommendationer
 • Göra referenslistan på den litteratur och andra källor som utnyttjats
 • Göra innehållsförteckningen
 • Göra klart eventuella bilagor
 • Skriva förordet och eventuell introduktion
 • Skriva abstract, en sammanfattning av bakgrund, frågeställning, metod och huvud resultat (på svenska)
 • Göra titelsida

Detaljerad arbetsplan (ett exempel med intervju som metod)(PDF öppnas i ny flik)

Detaljerad arbetsplan (ett exempel med autoetnografi som metod) (PDF öppnas i ny flik)

Detaljerad arbetsplan (ett exempel med observation som metod) (PDF öppnas i ny flik)

En handledare följer studenterna genom kurserna. Studenterna har möjlighet till 3-4 grupphandledningstillfällen per termin. Variationer mellan handledargrupperna kan förekomma.

Varje handledare har 9 timmar till grupphandledning och 6 timmar skrivhandledning till varje arbete som skrivs i par (2 timmar per student). När studenten lämnar in sitt arbete till examination är handledarens arbete avslutat. Handledarens timmar löper läsårsvis dvs handledningsresursen finns bara under det läsår som kursen ges.

Studentens uppgift

I det självständiga arbetet läggs ett stort ansvar på de enskilda studenterna. Ni upprättar en tidsplan för arbetet, en plan som ni sedan håller på väg mot målet. Ni förbereder er inför och deltar aktivt i grupphandledningsträffar och seminarier samt tar del av föreläsningar. Ni bidrar med kommentarer till era kurskamraters arbeten. Ni läser kurslitteraturen och söker aktivt litteratur som är relevant för ert arbete. Ni lämnar in texter och material i tid. Ni ansvar för att ändringar blir gjorda efter handledarens instruktioner. På redovisningen svarar ni själva för arbetet. 

Handledarens uppgift

Ni tilldelas en handledare som guidar er genom det självständiga arbetet och organiserar handledningsträffar. Vidare tar handledaren ställning till kvaliteten i ert arbete, då särskilt ifråga om huruvida det självständiga arbetet kan presenteras på redovisningen.

Examinatorns uppgift

Examinatorns uppgift är att bedöma ert självständiga arbete och er redovisning. I anslutning till redovisningen ger examinatorn muntlig och/eller skriftlig respons på arbetet. Vidare betygsätter examinatorn det reviderade arbetet och kursen som helhet.

Syfte

Syftet är att studenterna ska iaktta, förstå och förklara undervisning och lärande i ett sammanhang i relation till den egna utvecklingen samt att successivt utveckla en nyfiken och vetenskapligt reflekterande hållning till forskning.

Röd tråd och vårdat språk

Det finns principer för hur man bör disponera en vetenskaplig text. En god struktur underlättar för dem som läser, det ger dem möjlighet att följa ert resonemang och ta ställning till dess värde. Det stödjer också er själva i strävan att skriva ett vetenskapligt arbete. Viktigt är att texten har en röd tråd. Som läsare ska man kunna följa ert resonemang från början till slut, från kapitel till kapitel, från avsnitt till avsnitt och från stycke till stycke. De olika delarna ska hänga samman på ett logiskt sätt. Viktigt är också att uppsatsen har ett vårdat språk. Det kan vara klokt att låta någon annan ta del av era texter och hjälpa er att göra dem så begripliga och språkligt korrekta som möjligt. Till hjälp i skrivprocessen har ni annars Svenska språknämnden (2008) Svenska skrivregler, Liber. Här följer regler och råd för hur man skriver god svenska. Förutom allmänna normer rörande skriftspråket kan ni här ta del av olika regler som anger hur man skriver vetenskapligt. Genom att följa sådana regler undviker ni t ex att blanda samman era och andras (författares, informanters m fl) påståenden.

Omfång

En uppsats på grundnivå har vanligtvis ett omfång på ca 30 sidor när ni skriver i par. Observera att vad som avses med dessa riktlinjer är den längre, löpande texten dvs ej inräknat framsida, sammanfattning/abstract, referenslista, bilagor o dyl. I ord uttryckt betyder det att en ungefärlig nedre gräns går vid 6500 ord och en ungefärlig övre gräns vid 10.000 ord (Times New Roman 12p., 1,5 radavstånd) exklusive medieproduktion.

Disposition

För mer detaljerade rekommendationer om hur man skriver en vetenskaplig uppsats hänvisas ni till kurslitteraturen i UVK3. Nedan beskriver vi hur självständiga arbeten inom musiklärarutbildningen brukar disponeras och vilket innehåll de vanligtvis har. Går man till handböcker råder det stor överensstämmelse om vad som bör finnas med. Det vi skriver ska trots det ses som ett erbjudande snarare än som ett tvång. Det kan hända att ni, i samråd med handledaren, finner ett bättre sätt att bygga upp en text. Ordningen kan t ex varieras beroende på arbetets karaktär och rubrikerna måste inte nödvändigtvis vara desamma som nedanstående.

Förslag på disposition

Regler för utformning av uppsats

Forskningsetik

Lathundar & Guider

Redovisning av det självständiga arbetet

Det självständiga arbetet sammanställs i en vetenskapligt godkänd och för problemställningen avpassad och stringent form samt redovisas muntligt i samband med ED-Talks med hjälp av en digital mediaproduktion som stöd.

Arbetet ska lämnas in till handledaren i digital form. Den digitala medieproduktionen ska vara tillgänglig senast tre dagar innan redovisningsdagen. Under redovisningen kommer handledare, examinatorer och studenter i kursen att delta men även andra intresserade.

Det färdiga arbetet inlämnas till handledaren senast 25 april. Efter granskning får den studerande tillbaka sitt manus den 9 maj och får därefter möjlighet att justera sitt slutliga ”manus” under vecka 20 (16-20/5) som är avsatt för det Självständiga arbetet. I kommentarerna från handledaren ska tydligt framgå vad som skall kompletteras och eventuellt justeras av studenten före inlämnandet av det slutliga ”manuset”. Inlämningen sker först till handledaren för en slutlig bedömning den 23/5, därefter till examinatorn den 25/5.

Den 26 maj lämnar handledaren det slutgiltiga, skrivna arbetet till examinatorn för examination. Examination sker i samband med en presentation av det självständiga arbetet måndagen den 30/5 i vecka 22, ED-Talks. Arbetet redovisas med en digital medieproduktion som stöd, i form av en minikonferens. Den digitala medieproduktionen kan vara ett filmklipp (som ni skapat själva), en KeynotePowerPoint-presentation, en Prezi-presentation med bild, ljud och/eller text. Observera dock att medieproduktionen ska användas för sin multimodala funktion, det vill säga ett krav är att den ska förmedla sådant som inte kan förmedlas bara via text. Presentationen ska vara i ca 15 minuter. Dagen är ett obligatoriskt moment i kursen. 

Samtliga arbeten betygssätts således under terminen. Om ett arbete underkänns finns möjlighet för omtentamen under påföljande termin. Det kommer att bli i samma form dvs minikonferens. Även här är deltagandet, för de som medverkar, ett obligatoriskt moment. Samma rutiner gäller som för det ordinarie redovisningstillfället. 

Omtentamen kommer att vara i samband med kursens omtentamensvecka i vecka 32. Anmälan sker genom Musikhögskolans hemsida för uppsamlingsprov.

Handledningsresursen är förbrukad efter kursens slut och därefter får studenten klara sig på egen hand.

Bedömning av det självständiga arbetet

I kursen Forskning i skolans vardag (UVK 3) bedöms de data som samlas in genom enkäten liksom metoddelen utifrån målen i Forsknings i skolans vardag (UVK 3) av undervisande lärare.

I Självständigt arbete 1:1 bedöms studentens förmåga att kunna formulera ett vetenskapligt problem relaterad till professionen. Det slutgiltiga arbete bedöms utifrån målen för kursen Självständigt arbete 1:2 av utsedd examinator. Dessutom krävs för att få G, att arbetet uppvisar en språklig stringens och en självständighet i användandet av de metodiska aspekterna.

Bedömningen görs individuellt, därför måste varje student visa att man tagit till sig de kunskaper som krävs. Eftersom det självständiga arbetet skrivs av två eller tre personer förutsätts att studenterna var för sig kan svara för hela innehållet. I ett förord ska studenternas individuella bidrag tydligt framgå så att individuell bedömning kan säkerställas. Varje uppsats som skrivs måste alltså innehålla ett förord där det framgår hur det självständiga arbete har fördelats. Det är en rättssäkerhetsfråga. Var och en måste bedömas utifrån sin prestation.

Kriterier för bedömning

UVK3        

 • Dokumentation i logg från samtliga kursuppgifter i UVK 3
 • Medverkat vid metodlaborationer
 • Diskuterat och motiverat val av grupp för studien
 • Visat förmåga att konstruera, genomföra och bearbeta en enkät med både kvalitativa och kvantitativa delar
 • Visat förmåga att konstruera en intervju- och observationsguide, genomföra och bearbeta kvalitativa intervjuer, observationer och autoetnografisk studie
 • Presenterat transkriptioner och analys av intervjuer, observationer och autoetnografi samt skrivit ett metodkapitel om intervjuer/observationer/autoetnografi med tydliga referenser till litteraturen
 • Presenterat en kvalitativ respektive kvantitativ analys av enkäter i medvetet valt datorprogram samt skrivit ett metodkapitel om enkäter med tydliga referenser till metodlitteraturen

SAG 1:1    

 • Visat förmåga att kunna formulera och avgränsa vetenskapligt problem/fråga, med koppling till professionen
 • Visat förmåga att diskutera och problematisera egen vald SAG från föregående årskurs
 • Visat förmåga att kunna skriva inledande delar av ett självständigt arbete; syfte, problemformulering, inledning, bakgrund, första teorianknytning
 • Tydlig dokumentation 
 • Deltagit väl förberedd och bidragit till diskussioner vid grupphandledning med handledaren

                   
SAG 1:2    

 • Deltagit väl förberedd och bidragit till diskussioner vid såväl grupp- som individuell handledning med handledaren
 • Arbetet ska presenteras såväl i skrift som i en muntlig presentation där det ingår en mediaproduktion
 • Ett godkänt arbete skall visa på förmåga att på ett sammanhållet och systematiskt sätt förstå och förklara undervisning och lärande i musik i ett sammanhang utifrån en given problematik. I detta ingår en reflektion kring metoderna och ett källkritiskt förhållningssätt. Vidare ska arbetet visa på en successivt utvecklad nyfiken och vetenskapligt reflektera hållning till forskning. Arbetet skall dessutom uppvisa en språklig stringens och självständighet.

Bedömningskriterier (PDF, öppnas i ny flik)

Studieverkstaden

Studieverkstaden är en resurs vid Lunds universitet dit du  kan vända dig med frågor som till exempel:

 • Hur kan jag förbättra min studieteknik?
 • Hur läser jag effektivt?
 • Hur kommer jag igång med uppsatsen?
 • Hur blir mina argument tydliga?
 • Är mitt språk korrekt?
 • Har jag en tydlig struktur?
 • Använder jag rätt stilnivå?
 • Hur blir jag säkrare vid muntliga framträdanden?

Studieverkstaden ger dig kostnadsfri språkhandledning. Vi är inga korrekturläsare - däremot får du råd och redskap så att du kan förbättra ditt språk och ditt skrivande.

Studieverkstaden finns i Lund, rum 144, Gamla Kirurgen, Sandgatan 3, 1:a våningen. Ring eller mejla om du har frågor eller vill boka en tid.
telefon 046-222 43 92
e-post studieverkstad [at] stu [dot] lu [dot] se


Musikhögskolans bibliotek

Musikhögskolan i Malmö har ett bibliotek som du kan nå även via webben. Där finner du ett antal sökmotorer som ger dig tillgång till uppslagsverk och databaser, böcker och bibliotekskataloger, musiktryck, ljud och videoupptagningar, tidskrifter och dagstidningar samt tips och råd i samband med referenshantering och akademisk hederlighet.

Musikhögskolans Ämnesguide

Ouriginal (Urkund) är ett system för att hjälpa studenter och lärare att kontrollera om ett dokument innehåller plagiat eller tendenser till plagiat. På Urkunds hemsida (http://www.urkund.se/se/) finns all information som behövs för att förstå syftet med systemet och hur det går till.

I ett första steg kommer vi nu att prova Ouriginal för att ni studenter under skrivprocessens gång ska få möjlighet att undersöka om era texter/textavsnitt håller måttet för akademisk hederlighet. På http://www.urkund.se/se/student finns en steg för steg manual till hur ni gör. Välj att skicka in dokumentfilerna i word eller PDF (.doc eller .pdf).

Vi handledare är anslutna till Ouriginal och de analysadresser som kan användas är:

lina [dot] van_dooren [dot] lu [at] analys [dot] urkund [dot] se

markus [dot] tullberg [dot] lu [at] analys [dot] urkund [dot] se

adriana [dot] di_lorenzo_tillborg [dot] lu [at] analys [dot] urkund [dot] se


Så här fungerar det:
1. Studenten skickar texten till din handledare analysadress.
2. Urkund tar emot texten och bekräftar via e-post till studenten att den kommit fram.
3. Urkund jämför texten med källor från internet, arkivet och förlagspartners.
4. Handledaren får ett meddelande från Urkund att texten är analyserad.
5. Handledaren loggar in på Urkund och kan där hämta analysen.
6. Handledaren vidarebefordrar analysen till studenten. 

Det är nu fritt fram för de som vill pröva sina texter och säkerställa kvaliteten på sina arbeten när det gäller plagiat/textmanipulering. Texten/avsnitten måste vara längre än 400 ord, ofta går analysen mycket fort men kan i sällsynta fall ta upp 24 timmar. Så snart handledaren får meddelande om att texten är färdiganalyserad skickar vi den vidare till studenten.

Välkomna in med era texter!

Här finns information om hur underkända kurser eller delkurser tenteras inom ämneslärarutbildningen i musik, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), kulturskolepedagogutbildningen samt fristående kurser kopplade till musiklärarutbildningen. Läs mer här!

Självständigt arbete, SA1:1

Kurskod: LAMB38
Termin: hösttermin
Högskolepoäng: 3hp
Delkursplan

Självständigt arbete SA1:2

Kurskod: LAMB46
Termin: vårtermin
Högskolepoäng: 3hp
Delkursplan

SA1:1 Hösttermin:

 • vecka 35, 2/9; Forskning i skolans vardag (UVK3) startar
 • vecka 36, 8/9 SA-lab för att skapa studieopbjekt kl. 15.15-17.15 Lilla Salen
 • vecka 38, 22/9 Informationssök I Å Lugnér 15.15-17.15 Lilla Salen
 • vecka 42, 18/10; Informationssök II Å Lugnér 8.30-10 (Grupp 1) 22/10 Enkätbearbetning M Tullberg 10-12 (Grupp 1), 13-15 (Grupp 2). Eget arbete med självständigt arbete vid övriga tider då det inte är inspelningsprojekt
 • vecka 43, 25/10 Informationssök II Å Lugnér 8.30-10 (Grupp 2) Eget arbete med självständigt arbete vid övriga tider då det inte är inspelningsprojekt 
 • vecka 45, 11/11 Grupphandledning "Att skriva projektplan", "Sa utformning och struktur". A Houmann
 • vecka 49, 9/12 Grupphandledning "Kreativa genvägar". M Tullberg

UVK3 Hösttermin:

 • vecka 46, 18/11 Examination UVK 3; redovisning av enkät och projektplan samt Examination SA 1:1. Examinationen består av att studenten med utgångspunkt i resultatet av enkäten skriver syfte, problemformulering, inledning, bakgrund, resultat av litteratursökning, en beskrivning av upplägget av det självständiga arbetet samt resultat av enkätundersökningen och skickar det till respektive handledare. M Tullberg

SA 1:2 Vårtermin:

 • vecka 3, 20/1 Grupphandledning "Syfte och frågeställning revisited". M Tullberg, A Tillborg Di Lorentzo, L Van Dooren
 • vecka 4, 27/1 Grupphandledning "Öppet för frågor". M Tullberg, A Tillborg Di Lorentzo, L Van Dooren
 • vecka 10, 7-11/3 Resursvecka för självständigt arbete. Individuell bokning av informationssök Å Lugnér (i biblioteket). Individuell bokning av Studieverkstaden. Föreläsning med L Van Dooren ”Referenshantering” 7/3 10-12 X239 . Föreläsning med Markus Tullberg ”Akademisk hederlighet” 8/3 10-12 X239
 • vecka 14, 7/4 Grupphandledning "Öppet för frågor”. M Tullberg, A Tillborg Di Lorentzo, L Van Dooren
 • vecka 16, 21/4 Grupphandledning "Öppet för frågor”. M Tullberg, A Tillborg Di Lorentzo, L Van Dooren
 • vecka 17, 25/4 Inlämning av skriftligt arbete till handledaren
 • vecka 19, 9/5 Skriftligt arbete tillbaka från handledaren
 • vecka 20, 16-20/5 Resursvecka för självständigt arbete. Förberedelse av ED-Talks
 • vecka 21, 23/5 Inlämning av skriftligt arbete till handledaren. 25/5 Handledaren lämnar skriftligt arbete vidare till examinatorn
 • vecka 22, 30/5 8-16 Lilla salen. ED-Talks. Examination sker i samband med en presentation av det självständiga arbetet. Arbetet redovisas med en digital medieproduktion som stöd, i form av en mini-konferens. M Tullberg, A Tillborg Di Lorentzo, L Van Dooren
 • vecka 32, 8/8 Omexamination av SA

Är du intresserad av se vad tidigare studenter har skrivit om? 

Läs & få inspiration!

ED-Talks

Eventet EDucation Talks (ED-Talks) innebär korta presentationer av era självständiga arbeten. Läs mer ingående om hur det går till här.