The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ida Knutsson

Ida Knutsson

Doctoral student

Ida Knutsson

Musik i samhällets tjänst : En studie av El Sistema Malmö

Author

 • Ida Knutsson

Summary, in Swedish

Syftet med denna studie är att analysera hur musikutbildningsprogrammet El Sistema vid Malmö Kulturskola beskrivs i media och officiella dokument (2011–2017). Detta görs genom en ideologikritisk dokumentanalys och med kritisk realism som teoretiskt ramverk.

Resultatet visar att El Sistema beskrivs som en riktad politisk insats med aspirationer på att vara ett integrationsprojekt, verksamt i mångkulturella och marginaliserade stadsdelar. Resultatet blottlägger även de underliggande värderingar och ideologier som färgar beskrivningar om El Sistemas kapacitet att ha samhälleliga effekter.

El Sistema beskrivs i de undersökta dokumenten som en positiv kraft och kultur betraktas huvudsakligen som en investering och inte en kostnad. Samtidigt blottas vissa spänningar mellan El Sistema och den traditionella Kulturskolan. Detta blir särskilt tydligt då El Sistema antingen beskrivs som en del av Kulturskolan eller mer som en fristående enhet. Detta medför viss förvirring när projektet kommuniceras i media med risk för att de svenska musik- och kulturskolornas roll förminskas och bagatelliseras.

Department/s

 • Teachers (Malmö Academy of Music)

Publishing year

2020-06-26

Language

Swedish

Document type

Master's Thesis

Topic

 • Music
 • Pedagogy

Keywords

 • Dokumentanalys
 • El Sistema
 • Instrumentalundervisning
 • Kritisk realism
 • Malmö Kulturskola
 • Musikundervisning
 • Kulturpolitik
 • Critical realism
 • Document analysis
 • Instrumental education
 • Malmö school of arts
 • Music education

Status

Published

Supervisor

 • Eva Saether