The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ekman-Frisk Lena

Lena Ekman Frisk

Senior lecturer

Ekman-Frisk Lena

Att lära kör på gehör : En studie om körledares metoder

Author

 • Lena Ekmanfrisk

Summary, in Swedish

I denna uppsats efterforskas svar på frågan om hur körledare gör för att lära ut körmusik på gehör. Inledningsvis presenteras tidigare studier som berör körlivet i Sverige samt gehörsinstuderingen i kör. Den teoretiska basen utgår ifrån sociokulturell teori, i synnerhet det sociala samspelet. I teorikapitlets avslutande del introduceras den didaktiska triangeln och begreppet distribuerade resurser i ett framåtsträvande resonemang.

Fyra körledare har medverkat i intervjuer, med körövningar som har filmats och vid stimulated recall-samtal kring vad som hände under körövningen. Tio typer av metodiska överväganden har framkommit vid kategorisering av intervjuresultaten. I diskussionskapitlet diskuteras resultaten.

I det avslutande kapitlet framförs synpunkter på behov av framtida forskning inom ämnesområdet samt förslag på olika inriktningar som är speciellt intressanta.

Department/s

 • Southern Choral Centre
 • Teachers (Malmö Academy of Music)

Publishing year

2018-09-03

Language

Swedish

Document type

Master's Thesis

Topic

 • Humanities

Keywords

 • kör
 • körledare
 • socialt samspel i kör
 • körmetodik
 • flerstämmighet
 • memorera
 • körsång
 • gehör

Status

Published

Supervisor

 • Eva Sæther