Forskning

Markus Tullberg, doktorand musikpedagogik

Kontakt

Eva Sæther
Professor och ämnesansvarig forskarutbildning musikpedagogik
E-post: eva [dot] saether [at] mhm [dot] lu [dot] se

Michael Edgerton
Professor och ämnesansvarig konstnärlig forskarutbildning i musik
E-post: michael [dot] edgerton [at] mhm [dot] lu [dot] se

Konstnärlig forskning i musik

Konstnärlig forskning i musik studerar komplexiteten i samtida konstnärligt utövande. Styrkan i detta program ligger i den experimentella inställningen till hur konstskapande och forskning påverkar varandra. Vidare studeras hur tekniska verktyg kan få epistemisk status och påverka det semantiska underlaget för den kreativa produktionen. Sådana dialektik mellan epistemicitet och teknik är den inre kärnan i ett experimentellt system; det är dess drivkraft.

Musikpedagogisk forskning

Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr dessa situationer där musik utgör de olika lärprocessernas innehåll. Musikpedagogisk forskning är framtidsorienterad med fokus på kreativitet, internationell samverkan och möjlighet till likvärdig musikutbildning för barn. Den är tvärvetenskaplig till sin karaktär och använder teorier och metoder från exempelvis pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi, antropologi, musikvetenskap och konstnärlig forskning för att förstå och förklara musikpedagogiska fenomen. Praktik och empiriskt arbete är centrala delar.

Forskarutbildningar

Musikhögskolan erbjuder forskarutbildningar i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik. Utbildningarna omfattar fyra års heltidsstudier och leder till en doktorsexamen. 

Seminarieverksamhet organiseras både separat för respektive forskarutbildning samt i teman som sammanför alla doktorander och seniora forskare. Båda forskarutbildningarna ingår därtill i flera olika nationella och internationella nätverk. Doktorandtjänster inom de båda utbildningarna utlyses då fakultetsmedel eller extern finansiering så tillåter.

I musik som forskarutbildningsämne utforskas och utvecklas konstnärligt skapande och konstnärlig kunskapsbildning på musikområdet. Musik som forskningsområde omfattar olika former av konstnärliga musikaliska praktiker, vilket inbegriper till exempel interpretation, improvisation, komposition, musikproduktion och andra professionella sammanhang för musikskapande. Konstnärliga forskningsprojekt ska vara förankrade i och utgå från doktorandens musikaliska praktik och verksamhet, vilket innebär att konstnärliga forskningsprojekt i musik görs av interpreter, improvisatörer, komponister, musikproducenter och andra professionella musikutövare. Genom nyskapande, ofta experimentella, projekt avser den konstnärliga forskningen att djupgående undersöka, kreativt utmana och kritiskt belysa traditionella former av musikaliskt utövande och skapande ur konstnärligt verksamma musikutövares perspektiv.

Syftet med forskarutbildningen i musik är att utbilda självständiga och kritiska forskare med en bred ämneskunskap, metodologisk skicklighet samt förmåga att självständigt genomföra forskningsprojekt. Forskarutbildningen ska ge en allsidig forskningsmässig skolning och förberedelse för uppgifter i samhället där kunskaper i konstnärlig forskning är av värde. Studierna syftar även till fördjupad konstnärlig mognad och medvetenhet samt utvecklad förmåga att reflektera över och kommunicera detta.

Den konstnärliga forskarutbildningen gör det möjligt för doktoranden att:

 • utveckla kunskap om metoder för konstnärlig utveckling och förnyelse
 • uppnå konstnärlig fördjupning och en förmåga att kommunicera denna konstnärliga kunskap nationellt och internationellt
 • utveckla en fördjupad medvetenhet i den egna konstnärliga verksamheten och en utökad förmåga att tala och skriva om den

Målen för utbildningen på forskarnivå i musik är att:

 • utveckla forskning i den konstnärliga praktiken,
 • bidra till en ökad kunskapsbas inom ämnet, och
 • bidra till ämnesområdets konstnärliga utveckling

Vissa delar av utbildningen kan ske vid utländsk konstnärlig högskola under förutsättning att det finns en överenskommelse mellan skolorna som garanterar nivån och studiernas integration i helheten.

Forskarutbildningen i musikpedagogik ger en allsidig vetenskaplig skolning och god förberedelse för uppgifter i samhället där musikpedagogik som vetenskap är av värde. Det kan gälla såväl inom högskolan, gymnasiet, grundskolan samt utanför formella utbildningsinstitutioner.

Syftet med forskarutbildningen i musikpedagogik är att ge fördjupade kunskaper i musikpedagogik och att utbilda självständiga och kritiska forskare med en bred ämnesteoretisk kunskap, metodologisk skicklighet samt förmåga att självständigt genomföra forskningsprojekt. Avhandlingsarbetet, som är det mest omfattande och viktigaste momentet i den forskarstuderandes utbildning, avser att ge den studerande förmåga att kritiskt analysera ett för den musikpedagogiska forskningen relevant problem och att självständigt planera, genomföra och i skrift dokumentera detta vetenskapliga arbete.

För mer information om allmän och särskild behörighet se den allmänna studieplanen för forskarutbildning i musikpedagogik: Konstnärliga fakultetens allmänna studieplaner

Har du arbetat några år som musiklärare och är sugen på att fortbilda dig till magister- eller masternivån i musikpedagogik? Vill du läsa vidare på forskarförberedande nivå efter avslutad musiklärarutbildning?

MUHN96 Masteruppsats
MUHN65 Forskningsmetodik och uppsatsskrivande

Musikhögskolans forskarutbildningar har båda granskats av Universitetskanslersämbetet med omdömet "hög kvalitet"  2018 respektive 2019.

Ur omdömena från UKÄ:

"Musikpedagogik vid musikhögskolan i Malmö har idag, genom sin historia, en nära koppling till såväl utbildning som fortbildning av musiklärare. Musikhögskolan i Malmö tillvaratar sin egen historia på ett konstruktivt sätt, vilket innebär att man har en stark ställning inom den musikpedagogiska forskningen och inom forskarutbildningar internationellt, framför allt i Norden. Avdelningen samverkar aktivt med olika institutioner och inriktningar inom musikforskningen, såväl nationellt som internationellt."

UKÄ omdöme forskarutbildning musikpedagogik

"Programmet ger tillräcklig bredd för att göra det möjligt för doktorander att förbereda sig för både en akademisk karriär och en karriär utanför akademin. Det framgick av självutvärderingen att högskolan ser flera alternativ för doktorandernas arbetsliv efter att de har examinerats. Det faktum att doktorander oftast är erfarna professionella yrkesutövare ses av bedömmargruppen både som en tillgång och som en förutsättning för en framgångsrik doktorandutbildning.

UKÄ omdöme utbildning konstnärlig forskning 2019

Forskarsamverkan

Våra forskare deltar återkommande i internationella konferenser, vilket har etablerat Musikhögskolan i Malmö som en internationellt ledande forskningsinstitution i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik.

Läs mer om vår forskarsamverkan här

Inter Arts Center

Inter Arts Center (IAC) är en centrumbildning vid Konstnärliga fakulteten med syfte att främja utvecklingen av den konstnärliga forskningen, stödja tvärvetenskapliga samarbeten och samverkan med det omgivande kulturlivet. Läs mer om Inter Arts Center.

Forskningsresultat

Våra forskningsresultat finns i formaten:

 • Print (doktorsavhandlingar, examensarbeten, böcker, kapitel i böcker, artiklar i vetenskapliga tidskrifter)
 • Komponerade partitur (handskrivna, datorassisterade, utforskningar i musiknotation inklusive flerdimensionella och / eller grafiska symboler)
 • Offentliga presentationer (konserter - komponerade och improviserade, föreläsningar, workshops, performance)
 • Akustisk ekologi (ljudkonst, konst, ljudpromenader etc.)
 • Audiovisuellt (film, video, net-art, inspelad dokumentation av liveframträdande)
 • Extra-sensorisk (arbete som finns i etern - yogisk, meditativ, Qi i exceptionell praxis, utföringsform)
 • Virtuell miljö (net-art, 3D interaktiv, spelmiljöer

All forskningsoutput finns även samlad i Lunds universitets Forskningsportal

Forskare och doktorander

Konstnärlig forskning musik; forskare / handledare

Michael Edgerton
Sven Kristersson
Kent Olofsson (tjänstledig)

Konstnärlig forskning musik; doktorander

Katt Hernandez
Thanh Thuy Nguyen
Francisca Skoogh
Halla Steinunn Stefánsdottir
Felicita Brusoni
Fernando Ganero
Bertrand Chavarria-Aldrete

Musikpedagogik; forskare / handledare

Eva Sæther
Sven Bjerstedt
Göran Folkestad
Anna Houmann
Karin Johansson
Anders Ljungar-Chapelo

Musikpedagogik; doktorander

Adriana Di Lorentzo Tillborg
Lina van Dooren
Ida Knutsson
Johanna Antonsson
Markus Tullberg