Musiklärarutbildningar

300 HÖGSKOLEPOÄNG · 5 ÅR

Utbildningsstruktur ämneslärarutbildning

I lärarutbildningen för gymnasieskolan har du en inriktning på huvudinstrument och ensemble redan från början inom en av följande inriktningar: blandade genrer, folk/världsmusik, jazz, klassiskt, pop/rock, singer-songwriter eller sång – genrefri ingång. Du kan även lägga till en särskild ämnesfördjupning inom arrangering/ komposition, körledning eller rytmik.

De ämnen som ingår i ämne 1 förbereder såväl pedagogisk som konstnärlig yrkesverksamhet. Exempel på kurser är enskild undervisning i huvudinstrument, gitarr/piano, sång samt egna tillval. Gruppundervisning i elbas och trummor, ensemble, gehör- musik och satslära ingår också. Du studerar körsång/körledning, rytmik och drama, noteditering, inspelnings­teknik, metodiska och didaktiska kurser samt kurser i musik­historia. Du får också metodiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning riktad mot såväl årskurs 1-6 som årskurs 7-9 i grundskolan. I ämne 1 ingår även två självständiga arbeten om vardera 15 högskolepoäng.

Kursplaner
Delkursplaner

Om du vill studera musik som ämne 2 kan du välja bland estetiska fördjupningskurser (90 hp) vid Musikhögskolan.

Ämne 2 musik, Estetiska fördjupningskurser 2020

Väljer du att läsa ett annat skolämne (90/120 hp) studerar du detta vid Lunds universitet. Aktuella ämneskombinationer är engelska, svenska, historia, franska, tyska, spanska, italienska, kinesiska, matematik, naturkunskap, religion och svenska som andraspråk. Läs mer här

Poängplan
Timplan
Kursplaner
Delkursplaner

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK (60hp) är obligatorisk för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Det innebär att alla lärarstudenter oavsett inriktning får en gemensam kunskapsbas. Studierna inom UVK anknyter till det kommande musikläraryrket och behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv och pedagogiskt ledarskap. Innehållet i UVK sammanflätat med VFU, ämnesdidaktik och studierna i musik. 

Kurser som ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan:

Den mångdimensionella musikläraren
Lärande och ledarskap i skolan
Forskning i skolans vardag

Barns och ungdomars lärande och samspel i grupp
Specialpedagogik och utvärdering
Bedömning och betygsättning
Att utveckla skolan

Riktlinjer för examination inom UVK 

VFU går som en röd tråd genom hela utbildningen där du som student får möta ett flertal olika skolor, skolformer och handledare. VFU:n består av såväl kontinuerliga serier som heltidsperioder där du får utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen där musikläraren har ett brett verksamhetsfält. Du ges möjlighet att få en så bred bild som möjligt av din kommande profession genom VFU-placering inom såväl grundskola som gymnasieskola. Vissa VFU-perioder kommer även att riktas tydligare mot ditt huvudinstrument, genre och profil. 

Ytterligare information finner du här

Examina

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen. Du kan kombinera musik med ett annat skolämne eller med fördjupningskurser i musik.

Utbildningen är en instrumental- och ensemblelärarutbildning som ger dig kompetens och behörighet att undervisa i musik inom gymnasieskolan och i grundskolans årskurs 1–9. Den ger dig även kompetens för undervisning på kultur- och musikskola. Utbildningen leder fram till en ämneslärarexamen och har en omfattning av 300/330 högskolepoäng (5/5,5 år). Du kan kombinera musik med ett annat skolämne eller med fördjupningskurser i musik.

Behörighetskrav

För antagning till ämneslärarutbildningen i musik krävs både grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt Områdesbehörighet 6c och godkända antagningsprov. Information om antagningsprov finner du på hemsidan från mitten av december. Mer information om behörighet finner du på studera.nu. Ytterligare behörighet kan krävas för ämne 2.

Anmälan/antagning

Anmälan görs på antagning.se mellan den 15 mars och 15 april. Efter genomförda och godkända antagningsprov sker en behörighetsprövning och därefter en eventuell antagning.

Läs mer om antagning

Kontakt

Carina Gustin
Utbildningskoordinator
Tel: +46 40 32 54 12
carina [dot] gustin [at] mhm [dot] lu [dot] se

Lena Hallabro
Utbildningskoordinator
+46 40 32 54 02
lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se