Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning i musikpedagogik

Den musikpedagogiska forskningen vid Musikhögskolan i Malmö omfattar alla former av musikaliskt lärande, samt de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr situationer där musik utgör de olika läroprocessernas innehåll.

Lärare och student sätter upp Post It-lappar. Fotograf: Michel Thomas.

Forskningen har en tvärvetenskaplig karaktär och inriktas mot samhällsrelevanta problemområden. Här ryms forskning kring inkludering och inflytande i skola och kulturskola, kunskapsregimer i skola och lärarutbildning gällande konstnärligt uttryck och den digitaliserande utbildningen med fokus på ämneskonception. Forskningen är praktiknära och inte sällan etnografiskt inspirerad där fältanteckningar, observationer, intervjuer och fokusgruppsamtal är vanliga metoder för att få fram intressanta forskningsresultat.

Vid Musikhögskolan i Malmö har den musikpedagogiska forskningen som uppdrag att bedriva forskning i bred mening samt ge bidrag till utvecklingen av ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga, ämnes-, och allmändidaktiska forskning. Innehållsligt är det viktigt att betona de globala, samhälleliga, institutionella, sociala, historiska och diskursiva förhållanden inom vilka bildning, utbildning, undervisning, lärande och yrkesutbildningen av lärare blir till. Kopplingen mellan lärarutbildning, skola och forskning innebär att den musikpedagogiska forskningen också ska ge bidrag till musiklärarprofessionens kunskapsutveckling.

Våra forskningsområden och projekt

Undervisning med hjälp av digitala verktyg är ett område som betonas i grund- och gymnasieskolans styrdokument. Lärare på estetiska programmet har identifierat att det finns stora möjligheter och utmaningar i att undervisa i och arbeta med elever som har datorn som instrument, det vill säga EDI (elektroniskt digitalt instrument). 

Detta projekt är en förlängning av projektet ”Den digitala eleven – utmaningar och möjligheter med datorn som instrument i musikundervisningen”. Det tidigare projektet har väckt flera spännande frågor gällande kollegialt lärande, sambedömning, betygs- och kvalitetskriterier. Hos respektive skola har det uttryckts en önskan om och ett behov av att involvera flera lärare för att skapa samsyn och delaktighet kring den digitaliserande gymnasieskolan med fokus på EDI. Det förlängda projektet har ett dubbelt syfte:

 1. att generera kunnande om vad undervisning om och i EDI innebär för lärare och elever vid estetiska programmet samt lärare och studenter vid lärarutbildning i musik med särskilt fokus på kollegialt lärande, sambedömning, betygs- och kvalitetskriterier, samt
 2. att i utvidgad form utveckla och samla erfarenheter av en modell för praktiknära forskning där lärares frågor lyfts via huvudmännens stödstruktur för vetenskaplighet i skolan till ett fullskaligt forskningsprojekt där universitetsforskare samarbetar med lärare i gymnasieskola, lärare och lärarstudenter i lärarutbildning i att utveckla vetenskapligt kunnande. 

Projektet är relevant både utifrån ett professions- och forskningsperspektiv eftersom det finns relativt få undersökningar och lite kunnande om EDI som en del av undervisning. Studiens design har initialt byggt på Educational Design Research, vilket här har inneburit att undervisningen och dess utfall har undersökts och analyserats genom ett antal iterativa cykler. Interventioner i klassrum har kombinerats med regelbundna möten där forskare och lärare i skola och lärarutbildning mötts för analys av undervisning, metodiska diskussioner samt bearbetning av relevant forskningslitteratur. 

I det här projektet kommer studiens design att bygga på fokusgruppsintervjuer, observationer och vloggböcker. Projektet har redan genererat en begynnande vetenskaplig förståelse av vad EDI innebär i det aktuella sammanhanget och har bidragit till utvecklingen av konkreta undervisningsmodeller grundade i forskning och beprövad erfarenhet med relevans för skolväsendet, lärarutbildningen och forskarsamhället. Projektet har väckt stort intresse både nationellt och internationellt. 


 • Projekttid: 2023-08-01 – 2024-12-31
 • Kontaktperson: Anna Houmann

Studiet av improvisatoriska handlingar och de typer av kognition som är verksamma i sådana handlingar kan ge värdefulla bidrag till vår allmänna förståelse av det mänskliga sinnet och mänskligt handlande.

En improvisatorisk hållning kan sägas vara central för allt mänskligt handlande, inte minst för muntlig konversation. Detta projekt bygger på tanken att den musikaliska improvisationens komplexitet kan göra denna specifika aktivitet till en lämplig lins genom vilken frågor av stor allmän betydelse för den kognitiva forskningen kan utforskas och tolkas.


Adriana Di Lorenzo Tillborg är postdoktor och universitetsadjunkt vid Musikhögskolan i Malmö.  

Hon undervisar i ämneslärarutbildningen, kulturskolepedagogutbildningen och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) på följande kurser/ämnen: 

 • Att utveckla kulturskolan 
 • Att utveckla skolan 
 • Forskning i skolans vardag 
 • Forskningens kreativa genvägar 
 • Inkluderande och specialpedagogiska perspektiv i kulturskolan 
 • Kulturskolan som idé och praktik I och II 
 • Självständigt arbete I och II 
 • Specialpedagogik 
 • Ämnesdidaktik 

Hennes pågående postdokprojekt är ett praktiknära forskningsprojekt i samarbete med musikskolan i Osby kommun. Forskningsprojektet syftar till att bidra till kunskap om elevinflytande och delaktighet i Sveriges kulturskolor. Ett vidare syfte är att bidra till att utveckla metodologi för praktiknära forskning. 

Musikskolan i Osby har under de senaste åren startat en terminskurs som heter KulturCrew för att arbeta med elevinflytande och delaktighet i musikskolan. KulturCrew är en nordisk modell med verktyg för att unga ska kunna vara delaktiga och/eller ansvariga för kulturevenemang. Målet är att öka unga människors inflytande och delaktighet i beslut gällande kulturlivet genom att de lär sig och praktiserar värdskap, marknadsföring, scenteknik, planering, team och delaktighet. KulturCrew vill också bidra till att barnkonventionens grundprinciper med fokus på kultur och ung delaktighet uppfylls.  

Fallet med KulturCrew vid musikskolan i Osby har beforskats under 2022 och 2023 genom samarbete mellan Adriana Di Lorenzo Tillborg och de två kursledarna Åsa Klinthagen Andersson och Afsanéh Larsson. Åsa var under perioden också verksam som musikskolechef. Med inspiration i aktionsforskning har de tillsammans utvecklat en metodologi med metoder som stimulerade till delaktighet, samarbete, kritiskt tänkande och reflektion i demokratiska processer. De har testat olika metoder, exempelvis Photo Voice, en metod inspirerad av Freire’s kritiska teori samt feministiska teorier, och som representerar ett maktskifte eftersom elevernas röster kan höras genom foton. En annan metod som de testade var veckomöten med kursledare, vilka bidrog till cykler av handling och reflektion. 


Markus Tullbergs pågående postdoktor-projekt faller inom det aktuella området praktiknära forskning och undersöker konstnärligt uttryck inom musikundervisning på gymnasiets estetiska program. Syftet med projektet är att, ur musiklärares perspektiv, undersöka vilken roll konstnärligt uttryck har i undervisningen vid gymnasiets estetiska program med inriktning mot musik. Bakgrunden till projektet står att finna i Skolverkets dokument. I kunskapskraven för kurserna Instrument eller sång 1–3, Ensemble med körsång och Ensemble 1–2 återfinns begreppet konstnärligt uttryck bland centralt innehåll och kunskapskrav. 

Projektets empiri består av en serie kvalitativa intervjuer med musiklärare verksamma inom gymnasieskolan. Materialet analyseras med inspiration från grundad teori med avsikt att fånga komplexiteten av fenomenet konstnärligt uttryck i den aktuella kontexten, samt att identifiera behov hos musiklärare och i förlängningen också i musiklärarutbildningen. Det faktum att gymnasieskolans undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet manar till vidare frågor kring hur en sådan erfarenhet kan prövas och tillgängliggöras samt vilken typ av vetenskaplig grund som är relevant för ett fortsatt arbete inom det område projektet behandlar.  


Regeringsuppdraget ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet mellan 2017–2021 som förlängdes till 2024 för att därefter bli en permanent verksamhet.

Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Målet är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skolhuvudmän, för att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan. När teori och praktik vävs tätare ihop stärks även lärarutbildningen – dels genom en mer relevant kunskapsbas och dels genom ökade möjligheter för studenter att vara del av skolans forsknings- och utvecklingsmiljöer.

Läs mer om ULF


Projektet Power Relations in Higher Music Education (PrihME), var ett treårigt AEC-projekt som startade hösten 2020 med finansiering av EU-programmet Erasmus+. Tio europeiska institutioner för högre musikutbildning ingick i projektet där man arbetade med metoden Citizen’s Assembly kring följande huvudfrågor:

 • Maktmissbruk i högre musikutbildning
 • Maktfrågors relevans för pedagogik och undervisning
 • Maktförhållandens roll i och inverkan på högre musikutbildning
 • Främjande av god kommunikation mellan alla aktörer inom högre musikutbildning

Med ett anslag på 1,5 miljoner euro finansierar Europeiska unionen projektet TEAM - Teacher Education Academy for Music. Future-Making, Mobility and Networking in Europe inom ramen för programmet Erasmus+ Teacher Academies

TEAM är ett paneuropeiskt forsknings- och utvecklingsnätverk som samarbetar nära med European Association for Music in School (EAS). Det syftar till att omforma europeiska musiklärarutbildningar och skolmusikutbildningar i enlighet med de nuvarande behoven av musiklärarprofessionalisering, digitalisering, interkulturellt lärande, framtida livskraft, hållbarhet och social koherens. TEAM planerar att uppnå detta genom att utveckla evidensbaserade och framtidsskapande OERer (Open Educational Resources) för musikutbildning och genom att stärka rörligheten för musiklärarutbildningarna med särskilt fokus på högkvalitativ skolpraktik utomlands med interkulturellt mentorskap.

Kartläggningar av musiklärarutbildning och skolmusikutbildning kommer att erbjuda bevis och underlätta ytterligare samarbete i framtiden. TEAMs Learning Outcomes kommer att sammanfatta kunskapen från alla TEAM-resultat och utveckla detta till ett användbart läroplanspolicydokument för att förespråka hög kvalitet på musiklärarutbildning och skolmusikutbildning i europeiska länder. TEAM har ett brett tillvägagångssätt på olika punkter för att ta itu med de aktuella problemen inom musikämnet i Europa och för att skapa en förändringsdynamik. Det kommer att främja ett nätverk för musikutbildning i Europa på lång sikt. En nära relation med europeiska musikföreningar från första början garanterar att TEAM kan fortsätta ha effekt även efter att projektet avslutats. Projektet koordineras av University of Potsdam.


 • Projekttid: 2025-06-01 – 2026-05-31
 • Kontaktperson: Anna Houmann

Doktorandprojekt

Detta avhandlingsprojekt syftar till att undersöka utmaningar och spänningsfält inom gruppundervisning på de klassiska orkesterinstrumenten. Forskningen är eftersatt på området som undersöker förhållandet mellan musikalisk färdighetsutveckling och inkludering när lärare undervisar flera elever samtidigt. Den första artikeln i sammanläggningsavhandlingen utforskar hur svenska instrumentallärare från den klassiska orkesterinstrumentstraditionen diskuterar gruppundervisning, en typ av undervisning som blir allt vanligare och föreslås vara den nya normen för instrumental undervisning på den offentligt finansierade kulturskolan. Av den anledningen är det viktigt att röster från verksamheten som berörs får komma till tals genom en praktiknära forskningsansats.

Samverkan mellan akademi och praktiken, i det här fallet kulturskolan, innebär att forskningsoutputen förhoppningsvis blir mer relevant för lärarna. Kommande studier inom projektet är tänkta att genomföras med stimulated recall-metod, det vill säga att forskare och lärare gemensamt tittar på och diskuterar videoupptagning av en genomförd lektion. Lärarens reflektioner, tankar och beslut i olika situationer (som läraren själv finner viktiga att diskutera) ska följas upp med samtal kring planering av nästa lektion, som också innebär gemensam reflektion kring den sedermera genomförda lektionen.


Kontaktperson: Ida Knutsson

Johanna Antonsson är doktorand i musikpedagogik med särskilt fokus på bedömning och betygsättning i grundskolans musikundervisning.  

Hennes forskningsintressen rör kvalitetsaspekter inom musikutbildning, musiklärares ideala praktik och läroplaner i musikämnet. Johanna utbildades vid Musikhögskolan i Malmö och tog musiklärarexamen 2011. Under de följande åren arbetade hon som musiklärare i grundskolan där intresset för bedömning, betygsättning och kursplaner väcktes.  

I Johannas forskningsprojekt undersöks hur musiklärare navigerar och förhandlar mellan de egna idealen för bedömning och betygsättning i sitt ämne i relation till styrdokument och andra yttre krav som ställs på professionen. 

Johanna undervisar på musiklärarutbildningen i kursen Bedömning och betygsättning, handleder studenter i skrivande av deras första självständiga arbeten och är besökande lärare under musiklärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning i grundskola och gymnasium. 


Den svenska skolan präglas idag av mångfald. Många barn med varierande bakgrund ryms i klassrummen. Migrationen utgör både en utmaning och en tillgång för de musiklärare som ska möta dessa barn. Det är skolans uppgift att bemöta varje elev i sin unika personlighet och därigenom skapa förutsättningar för hen att kunna delta i samhället. Min avhandling undersöker därför möjliga kopplingar mellan elevernas lärande i musiklektioner på grundskolan och samhälleligt engagemang. Syftet är att utgöra ett kunskapsbidrag i den musikpedagogiska verksamheten genom att bygga broar mellan teori och praktik. Avhandlingen ingår i Lunds universitetets Forskarskola Agenda 2030 och vill även forma ett bidrag till utvecklingen av social hållbarhet i Sverige.


Detta projekt som ska leda fram till en avhandling med inriktning på flerstämmig sång. Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka och beskriva den flerstämmiga sångens funktion och utveckling över tid i musikundervisningen i grundskolans årskurser 5–9 i Sverige. 

I projektet planeras tre delstudier som ska resultera i tre artiklar med olika teman. Den första delstudien baseras på intervjuer med musiklärare, den andra delstudien är en historisk studie om synsätt på flerstämmig sång och den tredje fokuseras på sångröstens utvecklingen hos ungdomar. Disputationen beräknas äga rum vintern 2028–2029. 


Kontaktperson: Lena Ekman Frisk