Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kompletterande pedagogisk utbildning | Inriktning musik (KPU)

 

Kompletterande pedagogisk utbildning

LÄRARUTBILDNING I MUSIK, 90 HP

Utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna i musik avklarade och vill jobba som musiklärare i grundskola eller gymnasieskola. Du kanske redan arbetar som musiker eller inom kultursektorn men saknar pedagogisk påbyggnad.

För att kunna gå utbildningen krävs grundläggande samt särskild behörighet enligt områdesbehörighet 6C/A6C (Samhällskunskap 1B/A och Engelska 6/B). Därutöver krävs högskoleutbildning om minst 180 hp, varav minst 120 hp inom musik med relevans för undervisning inom grund- och gymnasieskola, inkl 15 hp självständigt arbete.

Utbildningen innehåller framförallt kurser inom utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning VFU. Fokus ligger på kunskap om läraruppdraget och det som är huvuduppgifterna i läraryrket. Dessutom ingår ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurser samt en mindre del musikkurser som är adekvata för yrkesprofilen samt ett examensarbete. Sambandet mellan tidigare studier, erfarenhet och den framtida yrkesrollen som lärare tydliggörs.

Studietakt

Kursen läses på helfart, 3 terminer (programkod: LAKPE LIM1). Start hösttermin (ojämna år), dagtid.
Nästa ansökan görs VT23.

Behörighetskrav

För antagning till KPU krävs Grundläggande behörighet samt särskild behörighet enligt områdesbehörighet 6C/A6C (Samhällskunskap 1B/A och Engelska 6/B). Därutöver krävs högskoleutbildning om minst 180 hp, varav minst 120 hp inom musik med relevans för undervisning inom grund- och gymnasieskola, inkl 15 hp självständigt arbete.

Du behöver även fylla i bilagan till ansökan samt ladda upp den på antagning.se/mina sidor under "Meriter", senast den 15/4.

Utbildningsstruktur, KPU

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK är obligatorisk för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Det innebär att alla lärarstudenter oavsett inriktning får en gemensam kunskapsbas. Studierna inom UVK anknyter till det kommande musikläraryrket och behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv och pedagogiskt ledarskap. Innehållet i UVK sammanflätat med VFU, ämnesdidaktik och studierna i musik. 

Kurser som ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan:

Den mångdimensionella musikläraren
Lärande och ledarskap i skolan
Forskning i skolans vardag
Barns och ungdomars lärande och samspel i grupp
Specialpedagogik och forskningens kreativa genvägar
Bedömning och betygssättning
 

Riktlinjer för examination inom UVK 

Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får du självständigt, och tillsammans med andra, träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla musikundervisning. Inför VFU-perioden ges du kunskaper och färdigheter genom dina studier som du sedan omsätter i den verksamhetsförlagda utbildningen. Efteråt knyts dina erfarenheter och reflektioner samman i kurserna inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), didaktik och metodik.

VFU går som en röd tråd genom hela din utbildning med placeringar inom såväl grundskola som gymnasieskola för att du ska få en så bred bild som möjligt av din kommande profession. Vissa VFU-perioder kommer även att riktas tydligare mot ditt huvudinstrument, genre och profil. 

Ytterligare information finner du här

I vår KPU-utbildning ingår även ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurser. Som utbildad musiklärare ska du kunna kompa och leda sång ifrån piano och gitarr samt leda barn och ungdomar i ensemblespel. Känner du att du behöver förbättra dina kunskaper i ackordspel samt prova på att leda i ensemble råder vi dig att gå vår Grundkurs i ensembleledning och ackordinstrument, MUHG31. Du får även grundläggande praktiska instrumentkunskaper i elbas, trumset och percussion.

I egenskap av reflekterande praktiker ska du efter genomgången kurs ha genomfört ett självständigt arbete på 15 hp där du undersöker valda aspekter av din kommande musikpedagogiska verksamhet. Studien ska ha redovisats i en forskningsrapport, kommunicerats vid en presentation under konferensveckan Vetgirigt och diskuterats vid en föropponering och ett granskningsseminarium.

Läs mer om examensarbetet.

Anmälan KPU

Anmälan görs på antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Nästa ansökan görs VT23.


Behöver jag förbereda något inför min ansökan till utbildningen?
Du behöver kontrollera att alla dina meriter finns registrerade på antagning.se innan antagning.se stänger. Om du har den särskilda behörigheten sker urvalet utifrån dina gymnasiebetyg. Du behöver även fylla i formuläret, ”bilaga till ansökan” som finns på Musikhögskolans hemsida.

Jag har en dansk gymnasieexamen, är jag behörig till att gå KPU-utbildningen trots att jag saknar sv3?
Sv3 motsvaras av Dansk A i den danska gymnasieutbildningen, förutsatt att du har godkänt betyg i detta ämne är du behörig. Dessutom behöver du godkänt betyg i Eng B samt samhällskunskap från gymnasiet. Det danska och svenska samhällskunskaps-ämnet är så pass lika så att det motsvarar varandra.

Jag har läst en kompletterande pedagogisk utbildning på annan ort, kan jag slutföra utbildningen hos er och tillgodoräkna mig de kurser jag redan är godkänd i?
Detta beror helt och hållet på den tidigare utbildningens innehåll. När du väl är antagen till vår KPU-utbildning ser vi över vad du har för kurser sedan tidigare och om det går att tillgodoräkna något av detta.

Kan jag läsa utbildningen på distans?
Nej, du kan inte läsa utbildningen på distans.

Ges utbildningen både på hel- och halvfart?
Utbildningen startar vartannat år och ges endast på helfart. Nästa programstart är HT21.

Behöver jag färdigheter i andra instrument förutom i mitt huvudinstrument för att klara utbildningen?
Du behöver ha grundläggande färdigheter i piano, gitarr, trummor och bas. Du behöver även kunna sjunga och ackompanjera dig själv på ett ackordinstrument. För att du ska kunna göra en uppskattning av din instrumentalnivå har vi på hemsidan lagt upp filmer med musikexempel på respektive instrument. Har du inte grundläggande färdigheter i något eller i några av instrumenten har du möjlighet att anmäla dig till kursen Grundkurs i ensembleledning och ackordinstrument, MUHG31, (4,0 hp). Du söker kursen på antagning.se.

Vad innehåller utbildningen?
Utbildningen innehåller framförallt kurser inom utbildningsvetenskap och VFU. Även vissa ämnesdidaktiska- och ämnesmetodiska kurser ingår i utbildningen.

Vad är VFU?
VFU är en förkortning av ”Verksamhetsförlagd utbildning”, det vill säga praktik. VFU innebär att du som student får möta grund- och gymnasieskola samt kulturskola under utbildningen. Musikhögskolans VFU-ledare kommer att organisera din VFU, det vill säga placera, informera och kontinuerligt utvärdera VFU:n.

Får man ha VFU på sin hemort?
Det kan i enstaka fall fungera att ha VFU på sin hemort, det är en diskussion man får ta med VFU-ledaren då man väl är antagen till utbildningen.

När får jag tillgång till mitt schema?
Schemat finns tillgängligt på musikhögskolans hemsida c:a en månad före kursstart. Då utbildningen ges på helfart får man räkna med att vara schemalagd måndag till fredag. Om du klickar på länken ”Översikt KPU” på Musikhögskolans hemsida kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Var hittar jag aktuell litteratur till utbildningen?
Du hittar länkar till all litteratur på musikhögskolans hemsida i utbildningsstrukturen.

Vilken litteratur måste jag köpa?
Det är ditt eget ansvar att införskaffa den litteratur som presenteras på litteraturlistan, hur du gör det väljer du själv. Ladda ner från nätet, köp eller låna från biblioteket. Du kan enkelt se var boken finns för utlån om du går in på libris.kb.se. Vi har också ett bibliotek på skolan där bibliotekarierna är behjälpliga.

Kontakt

Sara Engblom
Utbildningadministratör
Tel: +46 40 32 54 19
sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se