Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kompletterande pedagogisk utbildning | Inriktning musik (KPU)

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING · LÄRARUTBILDNING I MUSIK · 90 HP

KPU – kompletterande pedagogisk utbildning – vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna i musik avklarade och vill jobba som musiklärare i grundskola eller gymnasieskola. Kanske arbetar du redan som musiker eller inom kultursektorn men saknar pedagogisk påbyggnad? Då är den här utbildningen något för dig. 

Innehåll

KPU-utbildningen innehåller framförallt kurser inom utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Fokus ligger på kunskap om läraruppdraget och det som är huvuduppgifterna i läraryrket. Dessutom ingår ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurser, en mindre del musikkurser som är adekvata för yrkesprofilen samt ett självständigt arbete. Sambandet mellan tidigare studier, erfarenhet och den framtida yrkesrollen som lärare tydliggörs.

Studietakt

Kursen läses på helfart, 3 terminer (programkod: KGKPU). Start hösttermin (ojämna år), dagtid.
Nästa ansökan görs vårterminen 2025 och utbildningen startar höstterminen 2025.

Behörighetskrav

För att kunna gå utbildningen krävs grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå samt engelska 6 och samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2. Därutöver krävs 120 högskolepoäng ämnesstudier i musik med relevans för undervisning i gymnasieskolan. 

Du behöver även fylla i bilagan till ansökan samt ladda upp den på antagning.se/mina sidor under "Meriter", senast sista ansökningsdatum.

Bilaga till ansökan (PDF 156 kB, nytt fönster)

Behöver jag förbereda något inför min ansökan till utbildningen?
Du behöver kontrollera att alla dina meriter finns registrerade på antagning.se innan antagning.se stänger. Om du har den särskilda behörigheten sker urvalet utifrån dina gymnasiebetyg. Du behöver även fylla i formuläret "Bilaga till ansökan".

Bilaga till ansökan (PDF 138 kB, nytt fönster)

Jag har en dansk gymnasieexamen, är jag behörig till att gå KPU-utbildningen trots att jag saknar Sv3?
Sv3 motsvaras av Dansk A i den danska gymnasieutbildningen, förutsatt att du har godkänt betyg i detta ämne är du behörig. Dessutom behöver du godkänt betyg i Eng B samt samhällskunskap från gymnasiet. Det danska och svenska samhällskunskaps-ämnet är så pass lika att det motsvarar varandra.

Jag har läst en kompletterande pedagogisk utbildning på annan ort, kan jag slutföra utbildningen hos er och tillgodoräkna mig de kurser jag redan är godkänd i?
Detta beror helt och hållet på den tidigare utbildningens innehåll. När du väl är antagen till vår KPU-utbildning ser vi över vad du har för kurser sedan tidigare och om det går att tillgodoräkna något av detta.

Kan jag läsa utbildningen på distans?
Nej, du kan inte läsa utbildningen på distans.

Ges utbildningen både på hel- och halvfart?
Utbildningen startar vartannat år och ges endast på helfart. 

Behöver jag färdigheter i andra instrument förutom i mitt huvudinstrument för att klara utbildningen?
Du behöver ha grundläggande färdigheter i piano, gitarr, trummor och bas. Du behöver även kunna sjunga och ackompanjera dig själv på ett ackordinstrument. För att du ska kunna göra en uppskattning av din instrumentalnivå har vi gjort filmer med musikexempel på respektive instrument.

Nivåbeskrivningar av kompinstrument (filmer)

Har du inte grundläggande färdigheter i något/några av instrumenten har du möjlighet att anmäla dig till kursen Praktisk instrumentkännedom, kompinstrument, KUSE53 (3,5hp). Du söker kursen på antagning.se under perioden 15/3-17/4.

Vad innehåller utbildningen?
Utbildningen innehåller framförallt kurser inom utbildningsvetenskap och VFU. Även vissa ämnesdidaktiska- och ämnesmetodiska kurser ingår i utbildningen.

Vad är VFU?
VFU är en förkortning av ”Verksamhetsförlagd utbildning”, det vill säga praktik. VFU innebär att du som student får möta grund- och gymnasieskola under utbildningen. Musikhögskolans VFU-ledare kommer att organisera din VFU, det vill säga placera, informera och kontinuerligt utvärdera VFU:n.

Får man ha VFU på sin hemort?
Det kan i enstaka fall fungera att ha VFU på sin hemort, det är en diskussion du får ta med VFU-ledaren när du väl är antagen till utbildningen.

När får jag tillgång till mitt schema?
Schemat finns tillgängligt på Musikhögskolans hemsida cirka en månad före kursstart. Då utbildningen ges på helfart får du räkna med att vara schemalagd måndag till fredag.

Översikt KPU (PDF 155kB, nytt fönster)

Var hittar jag aktuell litteratur till utbildningen?
Du hittar länkar till all litteratur på varje kurssida under rubriken "Utbildningsstruktur".

Vilken litteratur måste jag köpa?
Det är ditt eget ansvar att införskaffa den litteratur som presenteras på litteraturlistan, hur du gör det väljer du själv. Ladda ner från nätet, köp eller låna från biblioteket. Du kan enkelt se var boken finns för utlån på libris.kb.se. Vi har också ett bibliotek på skolan där bibliotekarierna är behjälpliga.

Utbildningsstruktur, KPU

Termin 1

Ingående ämnen:

VFU Grundskola (7,5hp)
Ämnesdidaktik grundskola (4,5hp)


Termin 2

Ingående ämnen: 

VFU gymnasieskola (4,5)
Ämnesdidaktik gymnasieskola (1,5)
Ämnesmetodik (1,5) 


Termin 3

Ingående ämnen:

VFU Gymnasieskola (9hp)
Ämnesdidaktik gymnasieskola (3hp)

 


Didaktik

I vår KPU-utbildning ingår även ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurser. Som utbildad musiklärare ska du kunna kompa och leda sång ifrån piano och gitarr samt leda barn och ungdomar i ensemblespel. 


VFU

Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får du självständigt, och tillsammans med andra, träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla musikundervisning. Inför VFU-perioden ges du kunskaper och färdigheter genom dina studier som du sedan omsätter i den verksamhetsförlagda utbildningen. Efteråt knyts dina erfarenheter och reflektioner samman i kurserna inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), didaktik och metodik.

VFU går som en röd tråd genom hela din utbildning med placeringar inom såväl grundskola som gymnasieskola för att du ska få en så bred bild som möjligt av din kommande profession. 

Läs mer om VFU

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är obligatorisk för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Det innebär att alla lärarstudenter oavsett inriktning får en gemensam kunskapsbas. Studierna inom UVK anknyter till det kommande musikläraryrket och behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv och pedagogiskt ledarskap. Innehållet i UVK är sammanflätat med VFU, ämnesdidaktik och studierna i musik. 

Kurser som ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan:

Den mångdimensionella musikläraren
Forskning i skolans vardag
Lärande och ledarskap i skolan
Utvärdering och skolutveckling
Bedömning och betygssättning och specialpedagogiska perspektiv
Att utveckla skolan, ideologi och handlingsutrymme

Riktlinjer för examination inom UVK (PDF 221 kB, nytt fönster)

I egenskap av reflekterande praktiker ska du efter genomgången kurs ha genomfört ett självständigt arbete på 15 hp där du undersöker valda aspekter av din kommande musikpedagogiska verksamhet. Studien ska ha redovisats i en forskningsrapport, kommunicerats vid en presentation under konferensveckan Vetgirigt och diskuterats vid en föropponering och ett granskningsseminarium.

Läs mer om det självständiga arbetet

Anmälan

Nästa ansökan görs vårterminen 2025 och utbildningen startar höstterminen 2025.

Kontakt

Sara Engblom
Utbildningadministratör
sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se (sara[dot]engblom[at]mhm[dot]lu[dot]se)
+46 40 32 54 19