Ledning och organisation

Fakultetsstyrelsen

Verksamheterna inom Konstnärliga fakulteten med de tre institutionerna Musikhögskolan, Konsthögskolan och Konsthögskolan samt Inter Arts Center leds övergripande av Konstnärliga fakultetsstyrelsen.

Institutionsstyrelse

Musikhögskolans Institutionsstyrelse är högsta beslutade organ och har det övergripande ansvaret för institutionens verksamhet. Institutionsstyrelsen består av 12 ledamöter (7 lärare, 2 övriga anställda, tre studeranderepresentanter – varav en doktorand), som utses genom val inom respektive kategori. Prefekt är ordförande i Institutionsstyrelsen.

Utbildningsnämnder

Två utbildningsnämnder är inrättade, utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och utbildningsnämnden för ämneslärarutbildning i musik. Utbildningsnämnderna ansvarar och beslutar i frågor om utbildningarnas innehåll, genomförande och utveckling. Varje utbildningsnämnd består av 5 lärarrepresentanter, två gruppsuppleanter samt 2 studeranderepresentanter. Totalt 7 personer. En av ledamöterna är ordförande och väljs ur gruppen.

Styrelsen för Körcentrum Syd

Körcentrum Syd är en centrumbildning vid Lunds universitet med organisatorisk tillhörighet på Musikhögskolan i Malmö. I Körcentrum Syds styrelse är följande institutioner representerade: Lunds universitet med Musikhögskolan i Malmö och Odeum samt Musik i Syd och Svenska kyrkan.

Övriga nämnder

Vid Musikhögskolan finns ett antal beredande organ som också fungerar som planerings- och samordningsorgan inom olika ämnesområden. Nämnderna har också en rådgivande och beredande funktion till utbildningsnämnder och styrelse. Lärare ingår som ledamöter inom sitt ämnesområde. Vanligtvis är även en studeranderepresentant kallad till nämndmötet.

Ledningsgrupp

Rektor
Sanimir Resic

Utbildningschefer
Lars Andersson
Magnus Ericsson
Lars Härstedt Salmonson
Berth Lideberg

Admimistrativ chef
Birgit Jakobsson