Lärande och ledarskap i skolan


Kursbeskrivning: I kursen Lärande och ledarskap i skolan bearbetas ett innehåll som i huvudsak handlar om pedagogisk kreativitet, musiklärares handlingsutrymme - möjligheter och begränsningar, gruppspykologi, utvecklingspsykologi och konstnärligt ledarskap. Kursen består av två delmoment där det första handlar om att identifiera vilka möjligheter och begränsningar som finns för en verksam musiklärare. I det här delmomentet diskuteras hur handlingsutrymmet präglas dels av spänningen mellan professionen och de individuella egenskaperna, dels av spänningen mellan organisationen och elever, kollegor och rektor. I samband med litteraturstudier tillsammans med observationer och intervjuer gjorda under den verksamhetsförlagda utbildningen ska studenterna undersöka hur förutsättningar ger för att musiklärare ska kunna skapa handlingsutrymme. Denna del avslutas med att studenterna skriver en rapport som ska beskriva hur musiklärare kan genomföra musikundervisning utifrån teorier om t ex handlingsutrymme, utvecklingspsykologi och grupprocesser kopplat till den verksamhetsförlagda utbildningen. Här handlar det om att identifiera handlingsutrymme.

Det andra delmomentet handlar om att utveckla, leda och koordinera ett projekt som har sin utgångspunkt i det första delmomenten. Här handlar det om att utifrån det identifierade handlingsutrymmet skapa ett ett projekt med vilket man tänker sig att erövra det identifierade handlingsutrymmet. Projektet ska rikta sig mot en målgrupp inom den inriktning som studenterna går. Studenterna ska kunna fungera som aktiva och konstruktiva projektledare och tränas i att kunna samarbeta i och leda projektgrupper. Uppgiften genomförs i grupp med KUBUS som ledarskapsmodell med start i en projektvecka förlagd vid Inter Arts Center (IAC). Här handlar det om att erövra och utveckla handlingsutrymme. I slutet av projektveckan gör studenterna en pitch utav sin projektidé och lämnar in ett projektförslag. Under de kommande veckorna arbetar studenterna fram en projektplan och en längre redovisning. Till redovisningen i Rosenbergssalen bjuds praktikhandledare in och projektplanen skickas slutligen till skolan där studenterna gjort sin verksamhetsförlagda utbildning.